logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów, pedagogów, trenerów, szkoleniowców, coachów, nauczycieli.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Trener zdolności poznawczych
(pamięć, uwaga, twórczość)

 • Rekrutacja trwa.
  STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE HYBRYDOWEJ (CZĘŚĆ ZAJĘĆ ONLINE, CZĘŚĆ OFFLINE).

O studiach

"Choć od wielu lat niezmiennie dużym powodzeniem cieszą się treningi zdolności poznawczych, to paradoksalnie nie ma wielu ofert kursów, szkoleń czy studiów, które przygotowują do zawodu trenera zdolności poznawczych czy też pozwalają na doskonalenie już posiadanych kwalifikacji. Niewielka jest też liczba publikacji, które mają charakter praktyczny i pozwalają zapoznać się z metodologią projektowania i prowadzenia treningów zdolności poznawczych. Proponowane studia podyplomowe są próbą odpowiedzi na to zapotrzebowanie. Ich podstawową zaletą jest fakt, że poszczególne kursy zaprojektowali i poprowadzą wybitni specjaliści, którzy nie tylko na co dzień prowadzą treningi zdolności poznawczych, ale także naukowo zajmują się problematyką procesów poznawczych, publikując wyniki swoich badań w prestiżowych, międzynarodowych czasopismach. Są oni także autorami kluczowych podręczników poświęconych zarówno procesom poznawczym, jak i ich trenowaniu."

babel maleprof. dr hab. Przemysław Bąbel
Kierownik merytoryczny kierunku

O studiach

Uczestnicy studiów poznają aktualny stan wiedzy na temat funkcjonowania, rozwoju i biologicznych podstaw procesów poznawczych (kursy: „Praktyczna psychologia poznawcza. Wprowadzenie", „Praktyczna psychologia rozwoju poznawczego. Wprowadzenie" oraz ,,Neuropsychologia poznawcza. Możliwości stymulowania funkcji poznawczych"), w tym w szczególności uwagi, pamięci oraz twórczości (kursy: „Psychologia uwagi", „Psychologia pamięci", „Psychologia twórczości"). Na bazie tej wiedzy będą poznawali metody trenowania zdolności poznawczych, najpierw uczestnicząc w zaprojektowanych specjalnie dla nich treningach (kursy: „Grupowy trening uwagi i pamięci" oraz „Grupowy trening twórczości i rozwiązywania problemów"), a następnie samodzielnie tworząc i prowadząc sesje treningowe (kursy: „Projektowanie i prowadzenie treningów pamięci i uwagi" oraz „Projektowanie i prowadzenie treningów twórczości i rozwiązywania problemów"). Samodzielne projektowanie i prowadzenie treningów zdolności poznawczych poprzedzone zostanie doskonaleniem umiejętności projektowania i prowadzenia szkoleń (kurs: „Projektowanie i prowadzenie szkoleń"), uwzględniającym dostosowanie treningu do grupy docelowej i jej specyfiki rozwojowej (kursy: „Rozwój i edukacja w okresie dzieciństwa", „Rozwój i edukacja w okresie adolescencji" oraz „Rozwój i edukacja w okresie dorosłości i starości"), a także ewentualnych specyficznych ograniczeń poznawczych (kursy: „Diagnoza funkcjonowania poznawczego"). Uczestnicy studiów wzbogacą swój warsztat trenerski, poznając metody trenowania zdolności poznawczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (kurs: „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w trenowaniu zdolności poznawczych"). Program studiów przewiduje 112 godzin zajęć warsztatowych oraz 80 godzin wykładów i seminariów.

Adresaci

Studia adresowane są do osób rozpoczynających karierę trenerską lub chcących poszerzyć zakres proponowanych usług szkoleniowych o treningi poznawcze. Studia polecane są zwłaszcza absolwentom: psychologii i pedagogiki oraz kierunków pokrewnych, nauczycielom, edukatorom, wychowawcom.

Cel

Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie uczestników do projektowania i prowadzenia treningów zdolności poznawczych, tj. treningów pamięci i uwagi oraz treningów twórczości. Cel ten zostanie osiągnięty, dzięki:

 • Rozszerzeniu i aktualizacji wiedzy na temat funkcjonowania, rozwoju i biologicznych podstaw procesów poznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem uwagi, pamięci i twórczości.
 • Nabyciu i doskonaleniu umiejętności projektowania i prowadzenia szkoleń, z uwzględnieniem grupy docelowej, jej specyfiki rozwojowej i ewentualnych specyficznych ograniczeń poznawczych.
 • Nabyciu umiejętności projektowania i prowadzenia treningów pamięci i uwagi.
 • Nabyciu umiejętności projektowania i prowadzenia treningów twórczości.
 • Doskonaleniu warsztatu trenerskiego poprzez zapoznanie z metodami trenowania zdolności poznawczych, wykorzystującymi nowoczesne technologie.

Dlaczego warto

 • Dobór kadry gwarantujący wysoki poziom proponowanych kursów. Zajęcia prowadzone przez specjalistów-praktyków w dziedzinie psychologii poznawczej, rozwojowej i twórczości.
 • Zdobycie umiejętności w bardzo intensywnie się rozwijającej dziedzinie psychologii.
 • Zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych do wykorzystania zarówno w pracy z osobami starszymi, jak również z dziećmi, a także ze zdrowymi osobami dorosłymi pragnącymi pod okiem fachowców rozwijać określone zdolności poznawcze.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 tygodnie.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Zdobycie zaliczeń poszczególnych przedmiotów zgodnie z programem studiów w oparciu o jedną z następujących metod: obecność, aktywność podczas zajęć, test wiedzy, przygotowanie scenariusza zajęć.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Program studiów obejmuje 192 godziny zajęć dydaktycznych w tym 112 godzin realizowanych w formie warsztatów oraz 80 godzin wykładów i seminariów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

MODUŁ I
40 godzin dydaktycznych w ramach przedmiotów:

 • Praktyczna psychologia poznawcza. Wprowadzenie (8 godzin, wykład).
 • Psychologia uwagi (8 godzin, seminarium).
 • Psychologia pamięci (8 godzin, seminarium).
 • Psychologia twórczości (8 godzin, seminarium).
 • Neuropsychologia poznawcza. Możliwości stymulowania funkcji poznawczych (8 godzin, wykład).


MODUŁ II
40 godzin dydaktycznych w ramach przedmiotów:

 • Praktyczna psychologia rozwoju poznawczego. Wprowadzenie (8 godzin, wykład).
 • Rozwój i edukacja w okresie dzieciństwa (8 godzin, seminarium).
 • Rozwój i edukacja w okresie adolescencji (8 godzin, seminarium).
 • Rozwój i edukacja w okresie dorosłości i starości (8 godzin, seminarium).
 • Diagnoza funkcjonowania poznawczego (8 godzin, wykład).


MODUŁ III
112 godzin dydaktycznych w ramach przedmiotów:

 • Projektowanie i prowadzenie szkoleń (24 godziny, warsztat).
 • Grupowy trening uwagi i pamięci (16 godzin, warsztat).
 • Projektowanie i prowadzenie treningów pamięci i uwagi (24 godziny, warsztat).
 • Grupowy trening twórczości i rozwiązywania problemów (16 godzin, warsztat).
 • Projektowanie i prowadzenie treningów twórczości (24 godziny, warsztat).
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w trenowaniu zdolności poznawczych (8 godzin, warsztat).

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni.
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.
 • listu motywacyjnego, uzasadniającego wybór tych studiów.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 700 zł
2 raty 3250 zł
1 rata 6100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
soboty: 10.00-14.00
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.