logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Osoby wykonujące zawody medyczne: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, osoby z kadry zarządzającej oraz do prawników prowadzących sprawy medyczne.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Prawo medyczne i farmaceutyczne

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"W działalności medycznej, zarówno w leczeniu jak i w badaniach medycznych, pojawia się bardzo wiele problemów prawnych. Dotyczą one kwestii legalności określonych działań w różnych obszarach medycyny, odpowiedzialności za niepożądane zdarzenia, roszczeń odszkodowawczych, tajemnicy lekarskiej i wielu innych. A obok tych odwiecznych zagadnień ze styku medycyny i prawa mamy również wiele problemów nowych, przede wszystkim wynikających z zarządzania zakładami leczniczymi i finansowania służby zdrowia. Wszystko to znajduje swoje miejsce w naszym programie. Adresujemy ten program do prawników zajmujących się zagadnieniami medycznymi oraz do lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, w których pracy niezbędna jest znajomość regulacji prawnych. Program, poza wykładami i seminariami, prowadzonymi przez wybitnych specjalistów, zawiera elementy pracy z konkretnymi przypadkami (case study). Słuchacze poznają instrumenty prawne, znajdujące zastosowanie w różnych kwestiach medycznych."

Biogramy.BIO Teresa Gardockansp 610dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
Współkierownik kierunku

Studia podyplomowe stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku i zwiększone zainteresowanie znajomością szeroko pojętego prawa medycznego ze strony osób związanych z ochrona zdrowia jak i prawników. Najważniejszą przyczyną wzrostu zainteresowania jest wzrost spraw kierowanych do sądów i związanych z błędami medycznymi.

Adresaci

Adresatami studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego przede wszystkim są osoby wykonujące zawody medyczne: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, osoby z kadry zarządzającej oraz do prawników prowadzących sprawy medyczne czy reprezentujących podmioty lecznicze na rynku usług medycznych. Studia, a przynajmniej część modułów będzie dedykowana także pozostałym zawodom medycznym jak farmaceuci, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, psycholodzy, co będzie wyjątkiem na rynku studiów podyplomowych. Większość ofert studiów podyplomowych kierowanych jest wyłącznie do lekarzy, pielęgniarek, położnych i prawników. Przedstawiona oferta uwzględnia szerszy zakres zawodów medycznych. Poza osobami wykonującymi zawody medyczne studia kierowane są również do biegłych sądowych, rzeczników praw pacjenta, menadżerów służby zdrowia, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, osób zaangażowanych w organizacjach działających na rzecz ochrony praw pacjenta, pracowników socjalnych, socjologów oraz pedagogów, członków komisji lekarskich, pracowników urzędów administracji centralnej: Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Cel

Celem studiów jest przedstawienie sposobu funkcjonowania, finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz praw i obowiązków zarówno pacjentów jak i personelu medycznego, a także rodzajów i zasad odpowiedzialności za popełnienie szkody pacjentowi. Program studiów został wzbogacony o kwestie bioetyczne: inżynieria genetyczna, prawne aspekty in vitro, macierzyństwo zastępcze czy oświadczenia pro futuro, testament życia, badania kliniczne. Celem studiów jest stworzenie użytecznych kwalifikacji w zakresie analizy i interpretacji przepisów prawa polskiego i wspólnotowego związanego z prawem medycznym.

ZAKRES WIEDZY I UMIEJETNOŚCI OBJĘTYCH PROGRAMEM:

Absolwent studiów podyplomowych podniesie swoje kwalifikacje w zakresie szeroko ujętego prawa medycznego i etyki, sprawnego posługiwania się przepisami prawa w tym zakresie, przestrzegania standardów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego oraz zabezpieczenia praw swoich i drugiej strony w relacji personel medyczny – pacjent. Studia podyplomowe przyczynią się do wzrostu świadomości u uczestników w zakresie interdyscyplinarności i wielowymiarowości związków między prawem, a medycyną i deontologią oraz zjawiskami społecznymi. Ukończenie studiów zwiększy atrakcyjność absolwenta na rynku pracy.

Dlaczego warto?

 • absolwent będzie sprawnie posługiwał się przepisami prawa w zakresie medycyny i farmacji;
 • absolwent będzie znał standardy związane z wykonywaniem zawodu medycznego z zakresu zabezpieczenia praw w relacji personel medyczny – pacjent;
 • absolwent będzie świadom interdyscyplinarności związków między prawem, medycyną, deontologią i zjawiskami społecznymi,
 • ukończenie studiów podyplomowych "Prawo Medyczne i Farmaceutyczne" umożliwia otrzymanie punktów edukacyjnych przez adwokatów i radców prawnych.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest:

 • Co najmniej 80% obecność na zajęciach prowadzonych w czasie studiów podyplomowych.
 • Przygotowanie przez studenta pracy zaliczeniowej o praktycznym charakterze pod nadzorem wykładowcy.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

BLOK I Charakterystyka prawa medycznego

 • Źródła i wykładnia prawa medycznego (1h)
 • Podstawowe pojęcia prawa medycznego i farmaceutycznego (1h)
 • Prawo medyczne w systemie prawnym RP (1h)
 • Ochrona zdrowia w UE, dyrektywa trans graniczna (3h)

BLOK II Bioetyka

 • Konwencja bioetyczna (2h)
 • Godność człowieka. Świadoma zgoda i autonomia pacjenta (1h)
 • Klauzula sumienia. Prawdomówność i poufność (2h)
 • Problemy moralne związane z początkami ludzkiego życia (2h)
 • Problemy etyczne śmierci i umierania (2h)

BLOK III Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia

 • Organizacja ochrony zdrowia, system ochrony zdrowia (5h)
 • Zadania samorządu w zakresie ochrony zdrowia (3h)
 • Finansowanie ochrony zdrowia, fundusze unijne (4h)
 • Opodatkowanie udzielania świadczeń zdrowotnych (3h)

BLOK IV Podmioty lecznicze

 • Działalność lecznicza (3h)
 • Ubezpieczenia OC (1h)
 • Przekształcanie SPZOZ-ów (3h)
 • Odpowiedzialność kadry zarządzającej (1h)
 • Kontrola podmiotów leczniczych (NFZ) (2h)
 • Kontrakty na udzielanie świadczeń zdrowotnych (2h)
 • Pakiet kolejkowy, pakiet onkologiczny (1h)
 • Recepty ( 1h)

BLOK V Prawa pacjenta, obowiązki i prawa personelu medycznego

 • Zgoda pacjenta (5h)
 • Tajemnica zawodowa a obowiązek denuncjacji (3h)
 • Informowanie pacjenta o stanie zdrowia oraz komunikacja lekarz-pacjent (2h)
 • Prawo pacjenta do godności (1h)
 • Inne prawa pacjenta (2h)
 • Prawa pacjenta w aktach prawnych UE i orzecznictwie ETPCz (2h)
 • Ochrona danych osobowych (2h)
 • Dokumentacja medyczna (2h)
 • Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta (4h)
 • Komunikacja w procesie terapeutycznym – specyfika relacji lekarz-pacjent, pielęgniarka-pacjent, lekarz-pielęgniarka (4h)

BLOK VI Prawo wykonywania zawodu i samorząd zawodowy

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, samorząd zawodowy (2h)
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza, samorząd zawodowy (2h)

BLOK VII Ratownictwo medyczne

 • Ratownictwo medyczne (3h)

BLOK VIII Prawne i etyczne aspekty wykonywania zabiegów szczególnych

 • Prawne i etyczne aspekty wykonywania zabiegów szczególnych (3h)
 • Prokreacja wspomagana, inżynieria genetyczna (4h)
 • Aborcja, roszczenia wronguful conception, wrongful birth, wrongful life (4h)
 • Przeszczepy, handel organami (4h)
 • Zabiegi kosmetyczne, chirurgia plastyczna (3h)

BLOK VIII Ochrona zdrowia psychicznego

 • Ochrona zdrowia psychicznego (8h)

BLOK IX Opiniowanie sądowo-lekarskie

 • Biegły sądowy w procesie karnym (2h)
 • Biegły sądowy w procesie (2h)
 • Medycyna sądowa (3h)

BLOK X Elementy prawne i etyczne śmierci

 • Elementy prawne śmierci (5h)
 • Śmierć i umieranie w aspekcie psychologicznym (3h)

BLOK XI Prawo pracy w podmiotach leczniczych

 • Prawo pracy w podmiotach leczniczych (6h)
 • Odpowiedzialność pracownicza (2h)

BLOK XII Odpowiedzialność prawna

 • Błąd medyczny (3h)
 • Odpowiedzialność cywilna w medycynie (8h)
 • Zdarzenia medyczne (4h)
 • Mediacje w sprawach o błędy medyczne (3h)
 • Odpowiedzialność karna w medycynie (8h)
 • Odpowiedzialność zawodowa lekarzy (2h)
 • Odpowiedzialność zawodowa (2h)
 • Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych (2h)
 • Odpowiedzialność prawna – casy study (5h)

BLOK XIII Prawo farmaceutyczne

 • Ogólne założenia prawa farmaceutycznego (5h)
 • Wyroby medyczne, suplementy diety (3h)
 • Badania kliniczne, eksperyment (4h)
 • Produkt leczniczy, patent, obrót, wprowadzenie leku na rynek (3h)

LICZBA GODZIN: 180 godzin, 30 godzin ECTS
Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, warsztatów i case study

Oferta specjalna

Osoby, które nie mogą podjąć studiów podyplomowych, a są zainteresowane zagadnieniami prawa medycznego, mogą wybrać interesujący moduł i na zakończenie otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu. Oferta modułowa adresowana jest do osób związanych z medycyną (pielęgniarek, położnych, techników farmacji, opiekunów medycznych), którzy nie posiadają ukończonych studiów wyższych. Wymogiem jest posiadanie wykształcenia co najmniej średniego (tj. ukończone liceum medyczne, studium medyczne) i wykonywanie zawodu medycznego.

Moduły:

Moduł wstępny (obowiązkowy dla każdego) – 26h

1. Charakterystyka prawa medycznego - 8h
2. Bioetyka - 7h
3. Elementy prawne, etyczne i psychologiczne śmierci - 3h
4. Prawo wykonywania zawodu i samorząd zawodowy - 8h

Moduły specjalistyczne (do wyboru)

I. Zarządzanie w podmiotach leczniczych – 41 h

1. Działalność lecznicza -8 h
2. Zamówienia publiczne w podmiotach leczniczych -4 h
3. Organizacja ochrony zdrowia -7h
4. Finansowanie ochrony zdrowia – 8 h
5. Kontrola podmiotów leczniczych – 7 h
6. Prawo pracy w podmiotach leczniczych – 7 h

II. Prawa pacjenta i odpowiedzialność za błędy – 72 h

1. Prawa pacjenta – 24h
2. Odpowiedzialność za błędy medyczne – 40 h
3. Opiniowanie sądowo-lekarskie – 8 h

III. Sytuacje szczególne w medycynie – 23 h

1. Prawne i etyczne aspekty wykonywania zabiegów szczególnych -14 h
2. Ochrona zdrowia psychicznego - 5 h
3. Ratownictwo medyczne – 4 h

IV. Prawo farmaceutyczne - 18h

 1. Prawo farmaceutyczne

Oferta kursów

Osoby, które nie mogą podjąć studiów podyplomowych, a są zainteresowane zagadnieniami prawa medycznego, mogą wybrać interesujący moduł i na zakończenie otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

Adresaci

Pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, farmaceuci, diagności laboratoryjni, opiekunowie medyczni, technicy farmacji, fizjoterapeuci, asystentka stomatologiczna. Wymogiem jest posiadanie wykształcenia co najmniej średniego (tj. ukończone liceum medyczne, studium medyczne) i wykonywanie zawodu medycznego.

Moduły

Moduł wstępny (obowiązkowy dla każdego) - 26h

1. Charakterystyka prawa medycznego - 8h
2. Bioetyka - 7h
3. Elementy prawne, etyczne i psychologiczne śmierci - 3h
4. Prawo wykonywania zawodu i samorząd zawodowy - 8h

Moduły specjalistyczne (do wyboru)

I. Zarządzanie w podmiotach leczniczych- 41h

1. Działalność lecznicza -8 h
2. Zamówienia publiczne w podmiotach leczniczych -4 h
3. Organizacja ochrony zdrowia -7h
4. Finansowanie ochrony zdrowia – 8 h
5. Kontrola podmiotów leczniczych – 7 h
6. Prawo pracy w podmiotach leczniczych – 7 h

 

II. Prawa pacjenta i odpowiedzialność za błędy - 72h

1. Prawa pacjenta – 24h
2. Odpowiedzialność za błędy medyczne – 40 h
3. Opiniowanie sądowo-lekarskie – 8 h

 

III. Sytuacje szczególne w medycynie - 23h

1. Prawne i etyczne aspekty wykonywania zabiegów szczególnych -14 h
2. Ochrona zdrowia psychicznego - 5 h
3. Ratownictwo medyczne – 4 h

 

IV. Prawo farmaceutyczne - 18h

 1. Prawo farmaceutyczne -18 h

 

Rekrutacja i opłaty

Aby zapisać się na kursy należy wypełnić formularz rekrutacyjny. Proszę pamiętać, że warunkiem zapisania się na moduły specjalistyczne jest zapisanie się/ukończenie modułu wstępnego.

 

Konto do wpłat opłat za kursy
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 730 zł
2 raty 3400 zł
1 rata 6400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.