logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

  • Dla osób, które pragną zdobyć lub poprawić swoje umiejętności negocjacyjne i mediacyjne.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Negocjacje i mediacje

  • Rekrutacja zakończona.
    Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Studia spełniają standardowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych (po spełnieniu innych wymagań formalnych).

Adresaci

Studia są przeznaczone dla osób, które pragną zdobyć lub rozwinąć swoje umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, jak również prowadzenia konsultacji społecznych, zespołów rozwiązujących ważne problemy lub podejmujących kontrowersyjne decyzje (facylitacja).

Cel

E i Z w ramieStudia podyplomowe „Negocjacje, mediacje, facylitacja" funkcjonują nieprzerwanie od 1996 roku (pierwsze studia podyplomowe Uniwersytetu SWPS). Studia są realizowane według autorskiego programu Elżbiety i Zbigniewa Czwartosz – promotorów ADR (Alternative Dispute Resolution) w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej od 1989, roku a w ostatnich latach także na Kaukazie (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) i w Azji (Birma).
Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów (w charakterze negocjatorów, mediatorów lub facylitatorów) występujących w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych i rodzinnych, w kontaktach handlowych i politycznych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji, mediacji i facylitacji. W programie przewidziane są także spotkania z wybitnymi praktykami życia społecznego, gospodarczego i politycznego, zaangażowanymi w negocjacje i mediacje aktualnych konfliktów społecznych, zagrożeń strajkowych, sporów politycznych, negocjacjach biznesowych, w mediacjach sądowych spraw karnych i cywilnych.

Warunki zaliczenia

  • obecność na 80% zajęć,
  • zaliczenie wszystkich przedmiotów (kryteria zaliczenia podadzą prowadzący),
  • napisanie i zaliczenie pracy dyplomowe stanowiącej własną syntezę użytecznych treści z zakresu negocjacji, mediacji i facylitacji.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Studia spełniają standardowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych (po spełnieniu innych wymagań formalnych).

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów i warsztatów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Zajęcia dotyczą następujących tematów:

1. Konflikt – analiza przebiegu i sposoby rozwiązywania - dr Zbigniew Czwartosz – 32 godziny.
Wykład/seminarium w trakcie którego prezentowane są współczesne teorie konfliktu, psychosocjologiczne teorie wyjaśniające mechanizmy jego eskalacji i rozwiązywania, a także historycznie i współcześnie stosowane pozasądowe procedury radzenia sobie z konfliktami. Omawiany jest zakres zastosowań procedur ADR na świecie i w Polsce, oraz kulturowe uwarunkowania rozwiązywania konfliktów.

2. Wybrane zagadnienia psychologii społecznej - dr Ewa Gniazdowska – 24 godziny.
Na wykładzie omawiane są teorie i badania z zakresu psychologii społecznej dotyczące mechanizmów funkcjonowania ludzi w sytuacjach trudnych oraz wpływu społecznego.

3. Techniki prowadzenia negocjacji i mediacji - dr Elżbieta Czwartosz, dr Zbigniew Czwartosz – 70 godzin.
Warsztat umiejętności rozwiązywania konfliktów. Składa się z pięciu bloków tematycznych: analiza konfliktów, negocjacje, komunikacja w sytuacjach trudnych, mediacje i facylitacja. Zajęcia prowadzone są interaktywnie z zastosowaniem ćwiczeń i gier symulacyjnych, które następnie są omawiane umożliwiając wymianę doświadczeń. Dają uczestnikom szansę na diagnozę własnych umiejętności i ich rozwijanie.

4. Negocjacje i mediacje w polskim prawie karnym (sędzia Agnieszka Rękas) i cywilnym (sędzia Ewa Litowińska-Kutera). Łącznie 6 godzin. W trakcie wykładów omawiane są aktualne regulacje prawne dotyczące kierowania spraw do mediacji, status ugód mediacyjnych, specyfika mediacji karnych i cywilnych. Podawane są też przykłady spraw i ugód na podstawie własnego doświadczenia z praktyki sędziowskiej, oraz problemy związane z upowszechnieniem mediacji w Polsce.

5. Trening antystresowy – komunikowane się w sytuacjach ekstremalnych - Małgorzata Chmielewska – 12 godzin.
Warsztaty uświadamiają uczestnikom wagę emocji w konfliktach i pozwalają nabyć umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacjach ekstremalnych, uczą prowadzenia rozmów i negocjacji z osobami zdesperowanymi.

6. Negocjacje i mediacje – analiza doświadczeń praktycznych - Agnieszka Olszewska i zaproszeni goście – 16 godzin.
Na zajęcia zapraszani są wybitni specjaliści – praktycy w zakresie rozwiązywania konfliktów: negocjacji (biznesowych, społecznych, politycznych itd.), mediacji (karnych, cywilnych – gospodarczych i rodzinnych) oraz facylitacji (prowadzenie konsultacji społecznych, wielostronnych negocjacji).

Rekomendacje

I edycja – 1996/1997
W latach 1996- 1997 miałem okazję uczyć się negocjacji i mediacji pod kierunkiem Zbigniewa Czwartosza. W tym czasie byłem już mediatorem z Listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Miałem za sobą kilka spektakularnych sukcesów.
To wielki szczęśliwy zbieg okoliczności, że trafiłem na niezapomniane zajęcia na których spotkałem prof. Stanisława Mikę, prof. Janusza Reykowskigo i oczywiście Zbyszka Czwartosza – stanowczą łagodność i konsekwencję facylitatora.
Zajęcia miały dla mnie osobiście wyjątkowe znaczenie, oprócz porządkowania wiedzy niosły wartości, które w kontekście obecnych zdarzeń w życiu społeczno gospodarczym, nie wyłączając polityki, nabierają wyjątkowej potrzeby edukacyjnej. Ze wzruszeniem wspominam spotkania z Jackiem Kuroniem.
Życzę powodzenia – jesteście bardzo potrzebni.

Z wyrazami szacunku
Michał Kuszyk
Mediator
Członek Rady Naukowej CPS Dialog
Członek Komisji Trójstronnej
Wiceprezes Związku Pracodawców
Polska Miedź


IV edycja – 1999/2000
(Gorąco) polecam Studia Podyplomowe "Negocjacje i Mediacje" organizowane przez SWPS. W zalewie edukacyjnych ofert proponujących drogi na skróty w podnoszeniu swoich kwalifikacji, ta oferta należy do tych nielicznych, gdzie złożone zobowiązania i obietnice są dotrzymywane, a zakres przekazywanej wiedzy zadowoli każdego, kto poważnie myśli o swoim rozwoju. Pogram stanowi bardzo dobre połączenie teorii i praktyki. Uczestniczyłem w jednej z pierwszych edycji tych studiów. Udział w nich był jedną z moich najważniejszych decyzji w mojej karierze zawodowej. To dzięki tym studiom odkryłem mediacje i jestem im wierny od wielu lat. Polecam.

Grzegorz Skrzypczak
Mediator z listy MPiPS, mediator sądowy - sprawy cywilne i gospodarcze.


XIV edycja – 2009/2010
Dla mnie osobiście studia na SWPS miały na celu usystematyzowanie wiedzy
z zakresu negocjacji i mediacji oraz stanowić swoistego rodzaju kompendium wiedzy, zarówno tej wynikającej z dotychczasowych doświadczeń jak i przede wszystkim stanowiącym podsumowanie teorii jak i praktyki nabytej w czasie studiów podyplomowych..
Moim zdaniem umiejętność negocjowania i mediacji, jest niczym kolejny zmysł..
To sztuka odnajdowania się w zmieniającej się sytuacji, której scenariusz wielokrotnie pisany poprzez pryzmat obracającego się magazynka rosyjskiej ruletki, na który o dziwno masz wpływ...
Ciekawostką jest, że z perspektywy czasu, w którym decydowałem się na podjęcie studiów podyplomowych z zakresu negocjacji i mediacji, to właśnie negocjacje stanowiły rdzeń podjętej decyzji. Naturalnie to właśnie ich integralność stanowiąca część życia zawodowego była nieodzowna. Paradoksalnie jednak, z perspektywy dzisiejszego dnia,
to właśnie mediacje, tudzież rozwiązywanie konfliktów w sposób naturalny występujący wśród ludzi, stanowią bardziej istotną część podejmowanej tematyki i zdobytej wiedzy.
Kiedy bowiem podejmowałem się studiów, ze szczególnym zainteresowaniem przyglądałem się tematyce negocjacji, które w roli handlowca – którą pełniłem, stanowiły porządek dnia codziennego. Na przestrzeni czasu, a już szczególnie dziś – w roli managera – istota komunikacji i zdolność rozwiązywania sytuacji trudnych – mediacji – na poziomie międzyludzkim stanowi podstawową kompetencję.
Miałem okazję doświadczyć już wielu sytuacji wymagających negocjacji, sytuacji kryzysowych, konfliktowych, byłem uczestnikiem wielu najrozmaitszych sporów.. Istotę pozytywnego rozwiązania ich wielokrotnie stanowiła zdobyta wiedza na SWPS. Wielokrotnie też wracałem do wykładów i wskazówek dr. Czwartosza i zajęć prowadzonych
na podyplomowych studiach z negocjacji i mediacji..
Dziś świadomy tego, że pozyskana wiedza.. Właśnie z perspektywy czasu jest warta zdecydowanie więcej niż by się mogło wydawać jeszcze kilka lat temu.. Bowiem gdyby nie czas, który upłynął i ilość doświadczeń przeżytych nie wiedziałbym tego.. A przynajmniej
nie potrafiłbym spojrzeć na wiele z nich z perspektywy teorii.. Z perspektywy niczym obserwatora stojącego z boku, przyglądającemu się całości, w roli na której spoczywa odpowiedzialność, za ich rozwiązanie..
Osobiście wysoce rekomenduję Wam – potencjalnym słuchaczom – jako Wasz starszy kolega – absolwent już dziś – studia podyplomowe na kierunku „Negocjacje i Mediacje"
na SWPS. Zarówno WARTO i opłaca się  (tu nawiązuje do wykładu P. Jacka Walkiewicza na TEDx)

Mariusz Chojnacki
Dyrektor Sprzedaży Pośredniej
do Klientów Biznesowych
Orange Polska S.A.


XVIII edycja – 2013/2014
"Studia podyplomowe na SWPS "Negocjacje i mediacje" pozwoliły mi po pierwsze odkryć znaczenie i rolę mediacji, jako takich, a po drugie rzucić zupełnie nowe światło na rolę skutecznej komunikacji w procesach negocjacyjnych i na to jak inaczej może wyglądać proces komunikacji w stosunku do moich wcześniejszych oczekiwań. Można powiedzieć że nic już nie było takie samo, jak przed odbyciem tych studiów. Poza tym, sama atmosfera jaka wytworzyła się w trakcie tych studiów była czymś niezwykłym - to nie pierwsze moje studia podyplomowe, ale jak dotąd jedyne gdzie coś tak niezwykłego zaistniało (przy "niewielkiej pomocy" Eli i Zbyszka ..)"
pozdrawiam
Grzegorz Kowalik
Chiesi Poland sp. Z o.o.
Kierownik ds. Dostępu do Rynku

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 780 zł
2 raty 3650 zł
1 rata 6900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Kontakt

Kontakt

  • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

  • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
  • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.