logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 8 godzin zegarowych / 2 dni

Kontakt

 • tel. 71 750 72 79
 • e-mail: szkolenia.wroclaw@swps.edu.pl
Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Analiza statystyczna w nauce i biznesie
poziom podstawowy

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Statystyka to nie tylko matematyczne rozpatrywanie prawdopodobieństw. Towarzyszy nam ona na każdym kroku, a wszystkie rozwiązania dzięki którym pracujemy, podróżujemy czy też leczymy się, są efektem wnioskowania statystycznego z danych zebranych w badaniach. Pośród wielu praktycz-nych zastosowań dla pełnego zrozumienia statystyk znajduje się nie tylko zdolność interpretowania doniesień medialnych, ale także odnajdywanie nowych rozwiązań i wprowadzania innowacji. 
Analiza statystyczna odstrasza niosącym się za nią kojarzeniem z matematyką. Dlatego w niniej-szym programie szkoleniowym podchodzimy do niej praktycznie, zdobywając umiejętności przy-datne w życiu i pracy, niezależnie od branży.
Szkolenie online złożone z dwóch czterogodzinnych sesji w formie wideokonferencji w tygodniowym odstępie, uzupełnione zadaniami i ćwiczeniami do samodzielnego wykonania w okresie pomiędzy sesjami. W trakcie wykonywania samodzielnych zadań uczestnicy mają stały kontakt z prowadzącym poprzez aplikację Google Classroom. Dzięki tak zaprojektowanemu proce-sowi szkoleniowemu, uczestnicy będą mieli możliwość krok po kroku zdobyć wiedzę z zakresu wnioskowania statystycznego oraz prowadzenia analiz. W trakcie zajęć uczestnicy będą korzystać z darmowego i dostępnego w Internecie programu typu open-source - JASP. Jego uniwersalny i intui-cyjny interfejs pozwoli bez problemu przenieść swoją wiedzę i nowo nabyte umiejętności na inny dowolny pakiet statystyczny. Szkolenie będzie miało swoją kontynuację w postaci dwóch kolejnych czterogodzinnych sesji

Cele szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zaplanować model prowadzenia ilościowych badań naukowych i praktycznych, niezależnie od branży.
 • Tworzyć bazy danych i przygotowywać je do przeprowadzania analiz statystycznych.
 • Raportować dane i wyniki analiz statystycznych.
 • Przeprowadzić analizy statystyczne korzystając z metod porównywania średnich, analiz współzależności, modeli predykcyjnych oraz opisu i interpretacji rozkładu jednej zmiennej.


Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do studentów i absolwentów kierunków głównie nauk społecznych, a także wszystkich osób, które chcą pozyskać wiedzę i umiejętności dotyczące analizy statystycznej i zastosowania jej w praktyce, a także poznać metodologię prowadzenia ilościowych badań nauko-wych i praktycznych, niezależnie od branży (np. rozpoznawalności marki, przewidywania zachowań konsumentów, badań medycznych i psychologicznych).

Program

Program szkolenia

 • Definicje pomiaru, zmiennej zależnej i niezależnej, klasyfikacja zmiennych, eksperymentu, quasi-eksperymentu i korelacji.
 • Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego - hipotezy zerowe i alternatywne, testowanie roz-kładu oraz dobór testu statystycznego.
 • Opis jednej zmiennej - statystyki opisowe, miary dyspersji miary tendencji centralnej.
 • Testowanie rozkładu zmiennej - test Kołmogorowa-Smirnowa, test Saphiro-Wilka.
 • Testowanie jednorodności wariancji - test Levene’a.
 • Testowanie różnic między średnimi - test t dla prób niezależnych, dla prób zależnych, dla jednej próby.
 • Testy nieparametryczne - test Manna-Whitney’a, test Wilcoxona.

Metodyka zajęć:

 • Praca z pakietem statystycznym JASP.
 • Praktyczne ćwiczenia analityczne.
 • Interaktywne mini-wykłady.
 • Analizy przypadków.
 • Tworzenie uniwersalnych schematów działania.

 

Kadra

Przemysław Korotusz

Psycholog społeczny, absolwent SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ze specjalnościami psychologii klinicznej oraz psychologii biznesu. Doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich oraz od 2016 roku pracownik Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi Uniwersytetu SWPS. Członek Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii od 2017 roku. Doświadczony w prowadzeniu badań naukowych z zakresu psychologii ekonomicznej, społecznej, biznesu i nowych technologii, a także komercyjnych badań zachowań konsumenckich oraz marketingowych. Wykłada przedmioty związane z zaawansowanymi analizami statystycznymi oraz prowadzeniem badań i tworzeniem narzędzi badawczych na Wydziale Psychologii we wrocławskiej Filii Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w psychologii postrzegania pieniędzy.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

Interaktywne szkolenie online na platformie Google Classroom + Google Meet.

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

350 zł/os.*

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia.

Regulaminy 

Termin szkolenia

14 listopada 2020 r. (4h)
21 listopada 2020 r. (4h)

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.