logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 53 godziny dydaktyczne/5 dni

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Mediacje rodzinne.
Szkoła mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych.

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenia z mediacji, które swoim zakresem obejmować będą:

 • szkolenie podstawowe z mediacji (53h),
 • szkolenie z mediacji gospodarczych (26h),
 • szkolenie z mediacji rodzinnych (53h),
 • Action Learning dla mediatorów.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach „Szkoły mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych" otrzymują Państwo możliwość zdobycia nowych umiejętności, stworzenia indywidualnej ścieżki rozwoju, poszerzenia wiedzy oraz uzyskania kompetencji i umiejętności w skutecznym zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi w różnych dziedzinach życia.
Tym z Państwa, którzy będą chcieli przygotować się do pełnienia roli mediatora w wybranym przez siebie obszarze (mediacje rodzinne lub mediacje cywilne/gospodarcze) proponujemy możliwość kontynuacji kształcenia mediacyjnego na wybranym kursie oraz Action Learning dla mediatorów.
Na początek zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu podstawowym a następnie rozwój swoich umiejętności specjalistycznych jako mediator rodzinny lub mediator w sprawach cywilnych lub gospodarczych. Istnieje również możliwość zdobycia obu tych specjalności.
Z przygotowanych przez nas modułów szkoleniowych możecie Państwo zbudować swój własny program i wybrać interesującą Was specjalizację.

Do kogo kierowana jest „Szkoła mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych":

 • do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów;
 • do studentów kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, prawo;
 • do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • do prawników: adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych;
 • do menedżerów, konsultantów, pracowników działów HR.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość ubiegania się o staże mediacyjne.

Standardy szkoleniowe

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007r.
Szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych jest zgodne ze standardami szkoleniowymi Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz uprawnia do ubiegania się o wpis na listę mediatorów Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, po spełnieniu pozostałych wymogów.

Metody szkoleniowe

 • Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
 • Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
 • Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
 • Analiza polskich filmów edukacyjnych.
 • Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Program

Mediacje rodzinne
(sprawy o rozwód/ separację, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską, alimenty)

Zakres szkolenia z mediacji rodzinnych (53 godziny dydaktyczne):

 • Specyfika pracy z rodziną w konflikcie,
 • Ocena kiedy mediacja jest wskazana, a kiedy nie,
 • Pomoc w określeniu stronom, czy, i w jakich obszarach, korzystać z ekspertów zewnętrznych,
 • Techniki stosowane w mediacji rodzinnej,
 • Praca z nierównowagą stron (np. status, wiek, wykształcenie) oraz asymetrią (gdy strony mają odmienne zdanie na temat trwania, bądź zakończenia związku),
 • Metody i techniki włączania perspektywy dzieci do mediacji,
 • Wspieranie strony przy tworzeniu Planu Opieki Rodzicielskiej,
 • Czynniki mogące zaburzać bezstronność i neutralność mediatora,
 • Umiejętność minimalizowania czynników negatywnych, które mogą mieć wpływ na prowadzoną mediację.

Program szkolenia realizowany jest w ciągu dwóch weekendów.

*Informacje o zniżkach dostępne w zakładce Rekrutacja i opłaty

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych mediatorów – praktyków, na co dzień prowadzących mediacje, będących równocześnie wykwalifikowanymi trenerami z zakresu postępowania mediacyjnego oraz zarządzania konfliktem. Trenerzy prowadzący zajęcia są członkami i mediatorami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, Fundacji Rozwoju Mediacji oraz „Conseo" mediacje, negocjacje, szkolenia.

 

Konrad Sobczyk 

mediator, superwizor, trener umiejętności rozwiązywania konfliktów. Posiada 10-letnie doświadczenie pracy z konfliktami i sytuacjami trudnymi w sporach: rodzinnych, społecznych w organizacjach i projektach. Prowadzi szkolenia przygotowujące do roli mediatora. Realizuje warsztaty doskonalące w budowaniu zrozumienia między skonfliktowanymi stronami oraz pracy z emocjami w konflikcie. Prowadzi superwizje dla mediatorów, trenerów, doradców metodycznych, zespołów projektowych oraz zespołów organizacyjnych.

Od stycznia 2013 roku prezes Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Najważniejsze szkoły i kursy:

 • Kurs mediacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim;
 • Szkoła mediacji w Berlińskim Instytucie Mediacji;
 • Training in International Family Mediation, TIM (Child Focus, MiKK, Katholieke Universiteit Leven, Centrum Internetionale Kinder Ontvoering Brussels);
 • Szkoła Trenerów zorganizowana przez Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych;
 • Szkoła Superwizji (120h), BAFM, Niemcy;
 • Trening superwizyjny (30h), Instytut Mediacji, Heidelberg;
 • „Superwizja przy pomocy rzeźby i inscenizacji” w Berlińskim Instytucie Mediacji (45h).

Wybrani klienci;

Klienci mediacyjni są objęci klauzulą poufności.

Klienci, dla których realizował szkolenia i prowadził superwizje pracy zespołowej:

grupy otwarte w ramach mediatorzy.pl, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, PAN, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego, Uniwersytet Gdański, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, International Mediation Allinance, Instytut Teatralny, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Szkoła Trenerów Organizacji Pozarządowych, Warszawskie Centrum Innowacji Edukcyjnej i Szkoleń, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Fundacja MaMa, Narodowe Centrum Kultury, Małopolski Instytut Kultury, Wojskowa Centralna Grupa Działań Psychologicznych w Bydgoszczy.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

W celu zapisania się na szkolenie skorzystaj z opcji „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie pełnej kwoty uczestnictwa w szkoleniu na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.*

*terminy te nie dotyczą osób, które zgłoszą się na szkolenie w czasie krótszym niż dwa tygodnie (jeśli będą jeszcze wolne miejsca)

Koszt szkolenia z mediacji rodzinnych

1100 zł/osoba*

Prosimy o przesłanie zgłoszenia oraz potwierdzenia dokonanej opłaty pod adres: mmiszewska@swps.edu.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod wyżej wskazay adres lub pod numer telefonu: (58) 721 46 11

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o dodanie dopisku „Szkolenia Uniwersytetu SWPS Sopot + temat szkolenia”

Informacje dodatkowe:

Studenci i absolwenci SWPS otrzymują zniżki w wysokości:

 • 10% za szkolenie podstawowe z mediacji,
 • 10% za szkolenie z mediacji rodzinnych,
 • 15% za szkolenie z mediacji gospodarczych/cywilnych (w przypadku zrealizowania dwóch pozostałych szkoleń).

Osoby spoza Uniwersytetu SWPS:

 • 10% za szkolenie z mediacji rodzinnych (w przypadku zrealizowania szkolenia podstawowego z mediacji),
 • 15% za szkolenie z mediacji gospodarczych/cywilnych (w przypadku zrealizowania dwóch pozostałych szkoleń).

Regulaminy

Termin

17 maja 2019 r. (piątek) w godzinach 16:30-20:30
18-19 maja 2019 r. (sobota i niedziela) w godzinach 9:00-17:00

oraz

31 maja 2019r. (piątek) w godzinach 16:30-20:30
1-2 czerwca 2019 r. (sobota i niedziela) w godzinach 9:00-17:00