hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

 

 projekt Strukturalny

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu SWPS

 

BeneficjentUNI SWPS
Wartość projektu19 391 419,67 zł
FinansowanielogoUE

Dofinansowanie projektu z UE - 18 809 677,08 zł

Okres realizacji projektu: od lipca 2018 do czerwca 2022 roku

 

Doskonalenie jakości studiów, rozwój potencjału dydaktycznego, wzmocnienie kompetencji menedżerskich kadry, umiędzynarodowienie, edukacja online, czy informatyzacja uczelni - to tylko kilka inicjatyw strategicznych, które Uniwersytet SWPS będzie realizował w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju.

Realizację strategii „My, Uniwersytet" w obszarach: edukacja, relacje i rozwój instytucjonalny wspiera dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o wysokości 18,8 mln zł. Projekt potrwa od lipca 2018 do czerwca 2022 roku.

logotyy PZ2

Projekty

SATYSFAKCJA

Chcemy projektować rozwiązania, które ułatwią studentom zdobywanie wiedzy, a wykładowcom pozwolą lepiej ją przekazywać. Angażując studentów, wykładowców i pracowników będziemy badać wszystkie aspekty życia uczelni - od relacji z kadrą, pracownikami działów, programami studiów aż po funkcjonowanie w przestrzeni budynków. Dzięki temu będziemy stale doskonalić system obsługi, programy kształcenia, ale również budować środowisko związane z Uniwersytetem SWPS.

Projekt obejmuje:

 • opracowanie i wdrożenie rozwiązań poprawiających pozyskiwanie informacji od studentów
 • identyfikację grup studentów i ich potrzeb edukacyjnych do wykorzystania w ewaluacji programów studiów
 • wytyczne w zakresie rozłożenia obciążeń i wprowadzania grup umiejętności w programach
 • standardy i rekomendacje dobrych praktyk realizacji zajęć w sali (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, projekty, badania terenowe, praktyki)
 • wyznaczenie standardów komunikacji dydaktyków ze studentami
 • wypracowanie standardów prowadzenia seminariów i tworzenia prac dyplomowych
 • klasyfikację rodzajów pracy dydaktycznej ułatwiającą rozliczanie zajęć o charakterze innym niż wykłady, konwersatoria, ćwiczenia itp.
 • wypracowanie procedur obsługi i przekazywania informacji

POZNANIE

Satysfakcja studentów zależy w dużej mierze od poziomu dydaktyki. Znając ocenę jakości i skuteczności edukacji na Uniwersytecie SWPS możemy doskonalić programy studiów i zaplanować realne efekty nauczania. Chcemy badać i analizować efektywność naszych programów i metod kształcenia stosując ujednolicone sposoby pomiaru.

Projekt obejmuje:

 • udoskonalenie systemu oceny zajęć przez studentów
 • wdrożenie rozwiązań zarządzania informacjami o wynikach ewaluacji procesu dydaktycznego
 • wypracowanie narzędzi oceny skuteczności działań dydaktycznych
 • stworzenie procedury oceny satysfakcji studentów z zajęć zintegrowanej z systemem zarządzania procesem dydaktycznym
 • pomiar kompetencji społecznych na kierunku prawo
 • pomiar efektów kształcenia na kierunku psychologia
 • analizę efektów kształcenia zawartych w sylabusach (według niej
 • zostaną wdrożone zasady przypisywania efektów w sylabusach)

ODKRYWANIE

Umacnianie potencjału naukowego uczelni wymaga inwestycji w wykształcenie nowego pokolenia naukowców – badaczy społecznych i odkrywców nowej wiedzy człowieku.

Uniwersytet SWPS jest liderem badań w naukach społecznych i humanistycznych, wspieramy studentów w procesie edukacji, rozwoju kompetencji badawczych i absolwentów w kreowaniu naukowej ścieżki rozwoju. Pielęgnujemy ich ciekawość i ułatwiamy zdobywanie doświadczenia poprzez umożliwianie udziału w projektach badawczych, społecznych, edukacyjnych realizowanych na uczelni, warsztaty szkolenia specjalizacyjne z badaczami rynkowymi, wizyty studyjne w firmach i zajęcia projektowe, a także testy i monitorowanie zdobytych kompetencji.

Trzy edycje projektu obejmują:
(2 edycje na warszawskim kampusie i 1 na wrocławskim)

 • organizację warsztatów i zajęć projektowych
 • wizyty studyjne w firmach partnerskich
 • testy do bilansu kompetencji uczestników zajęć

RYNEK PRACY

Chcemy kształcić kreatywnych i pełnych pasji studentów, których wiedza oraz umiejętności odpowiadać będą wymaganiom stawianym przez pracodawców. Dlatego będziemy jeszcze skuteczniej wspierać ich w starcie zawodowym i badać potrzeby pracodawców, analizować sytuację społeczną oraz prognozy zatrudnienia, a także monitorować losy naszych absolwentów.

Zintegrowanie tej wiedzy w programach studiów sprawi, że będziemy realnie wpływać na sukces zawodowy absolwentów Uniwersytetu SWPS.

Projekt obejmuje:

 • monitoring karier zawodowych absolwentów i prognoz zatrudnienia
 • badania pracodawców
 • tworzenie nowej oferty edukacyjnej odpowiadającej na potrzeby rynku pracy i uwzględniającej kierunki jego rozwoju (nowe programy studiów i specjalności, a także modyfikacja obecnych)

UMIĘDZYNARODOWIENIE

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie to innowacyjny program kształcenia w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS, której model edukacyjny opiera się na 4 filarach tematycznych: umiejętnościach akademickich, metodologii i pracy badawczej, rozwoju kompetencji badawczych i mentoringu, wykładach i seminariach naukowych.

Chcemy przygotować doktorantów do pracy w międzynarodowym środowisku poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej o zajęcia w języku angielskim, prowadzonych przez uznanych na świecie wykładowców i specjalistów, a także pogłębienie współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Więcej informacji: www.doktoranckie.com

Projekt obejmuje:

 • wykłady seminaryjne, warsztaty i indywidualne konsultacje w języku angielskim prowadzone przez wykładowców i specjalistów uznanych na arenie międzynarodowe
 • Szkołę Zimową Academic Skills przygotowującą doktorantów do planowania i realizowania wyzwań badawczych oraz publikowania w języku angielskim
 • nawiązanie współpracy z międzynarodowymi jednostkami badawczymi w Europie i USA

PDF icon25px  Harmonogram wspracia - działanie Umiędzynarodowienie
PDF icon25px  Harmonogram wspracia - działanie Umiędzynarodowienie - cz.2
PDF icon25px
  Harmonogram wspracia - Szkoła ZImowa

POPULARYZACJA

Od lat dzielimy się wiedzą i popularyzujemy naukę poza murami uczelni podczas wykładów i warsztatów dla młodzieży, nauczycieli oraz spotkań z rodzicami. Tworzymy otwarte zasoby edukacyjne, dzięki którym wesprzemy młodych ludzi w świadomym planowaniu rozwoju zawodowego i edukacji wyższej.

Treści będą skierowane do licealistów, a ich autorami będą naukowcy i dydaktycy naszego Uniwersytetu.

Projekt obejmuje:

 • opracowanie krótkich form wykładowych i cyklu rozmów o nauce (prowadzonych z naukowcami przez dziennikarzy) oraz ćwiczeń interaktywnych
 • zbudowanie bezpłatnej, otwartej platformy on-line z zasobami edukacyjnymi (część w j. angielskim)

PDF icon25px  Harmonogram wspracia - działanie Popularyzacja

ARCHITEKTURA

W roku akademickim 2018/2019 utworzyliśmy pierwszy kierunek inżynierski na Uniwersytecie SWPS - studia I stopnia z architektury. To kolejny po wzornictwie kierunek na poznańskiej School of Form. Chcemy wykształcić architektów-inżynierów, którzy w centrum projektowania stawiają człowieka i jego potrzeby.

Rekrutacja została uruchomiona w kwietniu 2018 r., a studia rozpoczną się w październiku. Przez cały okres nauki 50% kwoty czesnego finansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji:
http://www.sof.edu.pl/pl/studia/studia-i-stopnia/architecture

Projekt obejmuje:

 • planowanie i organizację procesu dydaktycznego
 • przygotowanie zaplecza technicznego i uzupełnienie zasobów naukowych
 • realizację 4-letniego programu studiów

SPRAWNA ORGANIZACJA

Zadowolony pracownik czerpie radość ze swoich dokonań, jest gotowy do poszukiwania inspiracji, tworzenia nowych rozwiązań i wprowadzania zmian.

Żeby nasza społeczność czuła się częścią Uniwersytetu SWPS, chcemy budować środowisko pracy, które jest bezpieczne i umożliwia kształtowanie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego. Postawimy jasne cele, usprawnimy procesy i stworzymy motywujące zasady wynagradzania.

Projekt obejmuje:

 • wdrożenie rozwiązań w zakresie zarządzania wynagrodzeniami
 • uporządkowanie struktury organizacyjnej uczelni
 • monitoring kompetencji zarządczych i podnoszenie efektywności kadry kierowniczej
 • ocenę skuteczności i efektywności realizacji strategii „My, Uniwersytet" w obszarze rozwoju instytucjonalnego
 • wzrost kompetencji zarządczych kadry kierowniczej w zakresie zarządzania finansami i informacją

PDF icon25px  Harmonogram wspracia (10.04.2019) - działanie Sprawna organizacja

PDF icon25px  Harmonogram wspracia (26.03.2019) - działanie Sprawna organizacja

KAPITAŁ LUDZKI

Ludzie to najcenniejszy kapitał naszej uczelni. Współtworzymy wyjątkowe miejsce edukacji i rozwoju. Kultura organizacyjna Uniwersytetu SWPS ma sprzyjać uczeniu się, innowacjom i ciągłemu doskonaleniu. 

Optymalne warunki do pracy, rozwoju osobistego i zawodowego pracowników chcemy zapewniać umacniając ich kompetencje menedżerskie oraz zawodowe na różnych szczeblach kariery w uczelni.

Projekt obejmuje:

 • cykl szkoleń menedżerskich m.in. z zakresu: zarządzania projektami, przywództwa w zespole, proaktywnego przedstawiania rozwiązań, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, podnoszenia efektywności pracowników i usprawniania współpracy w zespole
 • kursy językowe i informatyczne
 • warsztaty autoprezentacji oraz obsługi studentów i kandydatów na studia
 • projektowanie indywidualnych ścieżek rozwoju

PDF icon25px  Harmonogram wspracia - działanie Kapitał Ludzki

PDF icon25px  Harmonogram wspracia 3 - działanie Kapitał Ludzki

AUTOMATYZACJA

Zarządzanie wiedzą, finansami i procesami biznesowymi, zapewniające sprawne funkcjonowanie uczelni, wymaga wsparcia technologicznego. Usprawnienia informatyczne zmniejszą obciążenie biurokratyczne pracowników. Uwolnią też czas potrzebny na budowanie relacji w kompetentnej i profesjonalnej obsłudze procesów dydaktycznych i biznesowo-organizacyjnych.

Projekt obejmuje:

 • wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią
 • rozwój obsługi procesu dziekanatowego (VDO), procedur rekrutacyjnych i systemu kadrowo-księgowego

PDF icon25px  Harmonogram wspracia

Potencjał dydaktyczny

Nowoczesne programy studiów i stały rozwój kompetencji kadry dydaktycznej są gwarantem doskonalenia jakości kształcenia. Uniwersytet SWPS chce być miejscem sprzyjającym pracy naukowców i dydaktyków oraz umożliwiać rozwój ich kompetencji na różnych etapach kariery.

Projekt obejmuje:

 • 6 cykli szkoleń „Tydzień Kompetencji Dydaktycznych"
 • szkolenia z autoprezentacji
 • Master Classes z ekspertami z zagranicy
 • staże dydaktyczne na zagranicznych uczelniach
 • indywidualne konsultacje metodyczne
 • szkolenia z metodyki nauczania j. angielskiego dla lektorów
 • szkolenia „Mistrz" dla promotorów studiów III stopnia
  kursy języka angielskiego

PDF icon25px  Harmonogram wspracia - zadanie 5 (2.01.2019)
PDF icon25px  Harmonogram wspracia - zadanie 5 (18.02.2019)
PDF icon25px
  Harmonogram wspracia - zadanie 5 (8.03.2019) 

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku nr z223/RR/03 (16.04.2019 r.)

W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o wycenę usługi polegającej na dokonaniu transkrypcji nagrań z badań focusowych oraz nagrań z wywiadów indywidualnych przy zachowaniu procedur zabezpieczenia danych w celu zapewnienia poufności i anonimowości.

Prosimy o przesłanie oferty cenowej zgodnie z procedurą opisaną w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

UWAGA: niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

PDF icon25px  Rozpoznanie rynku - usługa transkrypcji badań focusowych i wywiadów pogłębionych

Rozeznanie rynku nr z223/RR/01 (18.07.2018 r.)

W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o wycenę usługi polegającej na opracowaniu systemu wynagrodzeń.

Prosimy o przesłanie oferty cenowej zgodnie z procedurą opisaną w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

UWAGA: niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

PDF icon25px  Rozpoznanie rynku - usługa opracowania systemu wynagrodzenia

Rozeznanie rynku nr z223/RR/02 (19.12.2018 r.)

W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o wycenę usługi polegającej na opracowywaniu 105 ćwiczeń interaktywnych na platformie LMS moodle.

Prosimy o przesłanie oferty cenowej zgodnie z procedurą opisaną w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

UWAGA: niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

PDF icon25px  Rozpoznanie rynku - usługa opracowania ćwiczeń interaktywnych na platformie LMS moodle

Rozeznanie rynku nr z223/RR/03 (16.04.2019 r.)

W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o wycenę usługi polegającej na dokonaniu transkrypcji nagrań z badań focusowych oraz nagrań z wywiadów indywidualnych przy zachowaniu procedur zabezpieczenia danych w celu zapewnienia poufności i anonimowości.

Prosimy o przesłanie oferty cenowej zgodnie z procedurą opisaną w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

UWAGA: niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

PDF icon25px  Rozpoznanie rynku - usługa otranskrypcji badań focusowych i wywiadów indywidualnych

Zespół

258 ewa ger

dr

Ewa Ger

Menedżer Programu
Dyrektor Generalna Uniwersytetu SWPS

258 gedziorowski

dr

Marcin Gędziorowski

Sponsor Programu
Dyrektor Finansowy Uniwersytetu SWPS

258 malgorzata wojcik v3

dr

Małgorzata Wójcik

Kierownik Projektu Satysfakcja
psycholog, wykładowca Uniwersytetu SWPS

258 max bielecki

dr

Max Bielecki

Kierownik Projektu Poznanie oraz Rynek Pracy
psycholog, wykładowca Uniwersytetu SWPS

258 dligolecka

 

Anna Długołęcka

Kierownik Projektów: Kapitał ludzki, Sprawna organizacja
Dyrektor ds Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu SWPS

sylvia maciaszczyk

dr

Sylvia Maciaszczyk

Kierownik Projektu Popularyzacja
Kierownik Centrum e-Learningu Uniwersytetu SWPS

grzegorz rzeznik

 

Grzegorz Rzeźnik

Kierownik Projektu Odkrywanie
Pełnomocnik Prorektora ds. Nauki w zakresie wsparcia i rozwoju centrów badań i innowacji

258 katarzyna barcińska

 

Katarzyna Barcińska

Kierownik Projektu Architektura
Dyrektor Operacyjny School of Form

258 Szen Ziemiańska

dr 

Joanna Szen-Ziemiańska

Kierownik Projektu Umiędzynarodowienie
Pełnomocnik Kierownika Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich ds. Karier Młodych Naukowców i Mentoringu Naukowego.

258 Adam Czeczuk

 

Adam Czeczuk

Kierownik Projektu Automatyzacja

Kontakt

Biuro Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu SWPS
tel. 22 517 98 36
e-mail: zpru@swps.edu.pl