hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia
Wartość projektu: 18863026

Doskonalenie jakości studiów, rozwój potencjału dydaktycznego, wzmocnienie kompetencji menedżerskich kadry, edukacja online, czy informatyzacja uczelni – to tylko kilka inicjatyw strategicznych, które Uniwersytet SWPS będzie realizował w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju.

 projekt europejski

Zintegrowany Program Rozwoju SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

 

Beneficjent UNI SWPS
Wartość projektu19 446 419,67 zł
Finansowanie logoUE

Kwota dofinansowania 18 863 026,67 zł

Okres realizacji projektu: od 2 lipca 2018 do 30 czerwca 2022 roku

 

Doskonalenie jakości studiów, rozwój potencjału dydaktycznego, wzmocnienie kompetencji menedżerskich kadry, edukacja online, czy informatyzacja uczelni – to tylko kilka inicjatyw strategicznych, które Uniwersytet SWPS będzie realizował w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju.

Realizację strategii „My, Uniwersytet" w obszarach: edukacja, relacje i rozwój instytucjonalny wspiera dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o wysokości 18,8 mln zł. Projekt potrwa od 2 lipca 2018 do 30 czerwca 2022 roku.

logotyy PZ2

Projekty

UMIĘDZYNARODOWIENIE – PROJEKT ZAKOŃCZONY

Umiędzynarodowienie kształcenia na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich Uniwersytetu SWPS

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie to innowacyjny program kształcenia w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS, której model edukacyjny opiera się na 4 filarach tematycznych: umiejętnościach akademickich, metodologii i pracy badawczej, rozwoju kompetencji badawczych i mentoringu, wykładach i seminariach naukowych.

Chcemy przygotować doktorantów do pracy w międzynarodowym środowisku poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej o zajęcia w języku angielskim, prowadzonych przez uznanych na świecie wykładowców i specjalistów, a także pogłębienie współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Projekt obejmuje:

 • wykłady seminaryjne, warsztaty i indywidualne konsultacje w języku angielskim prowadzone przez wykładowców i specjalistów uznanych na arenie międzynarodowe
 • Szkołę Zimową Academic Skills przygotowującą doktorantów do planowania i realizowania wyzwań badawczych oraz publikowania w języku angielskim
 • nawiązanie współpracy z międzynarodowymi jednostkami badawczymi w Europie i USA

SATYSFAKCJA

Student & teacher experience - opracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie informacją w Uniwersytecie SWPS w celu doskonalenia jakości kształcenia

Chcemy projektować rozwiązania, które ułatwią studentom zdobywanie wiedzy, a wykładowcom pozwolą lepiej ją przekazywać. Angażując studentów, wykładowców i pracowników będziemy badać wszystkie aspekty życia uczelni - od relacji z kadrą, pracownikami działów, programami studiów aż po funkcjonowanie w przestrzeni budynków. Dzięki temu będziemy stale doskonalić system obsługi, programy kształcenia, ale również budować środowisko związane z Uniwersytetem SWPS.

Projekt obejmuje:

 • opracowanie i wdrożenie rozwiązań poprawiających pozyskiwanie informacji od studentów
 • identyfikację grup studentów i ich potrzeb edukacyjnych do wykorzystania w ewaluacji programów studiów
 • wytyczne w zakresie rozłożenia obciążeń i wprowadzania grup umiejętności w programach
 • standardy i rekomendacje dobrych praktyk realizacji zajęć w sali (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, projekty, badania terenowe, praktyki)
 • wyznaczenie standardów komunikacji dydaktyków ze studentami
 • wypracowanie standardów prowadzenia seminariów i tworzenia prac dyplomowych
 • klasyfikację rodzajów pracy dydaktycznej ułatwiającą rozliczanie zajęć o charakterze innym niż wykłady, konwersatoria, ćwiczenia itp.
 • wypracowanie procedur obsługi i przekazywania informacji

POZNANIE

Opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji dydaktyki wspierającego zarządzanie informacją w Uniwersytecie SWPS w celu doskonalenia jakości kształcenia

Satysfakcja studentów zależy w dużej mierze od poziomu dydaktyki. Znając ocenę jakości i skuteczności edukacji na Uniwersytecie SWPS możemy doskonalić programy studiów i zaplanować realne efekty nauczania. Chcemy badać i analizować efektywność naszych programów i metod kształcenia stosując ujednolicone sposoby pomiaru.

Projekt obejmuje:

 • udoskonalenie systemu oceny zajęć przez studentów
 • wdrożenie rozwiązań zarządzania informacjami o wynikach ewaluacji procesu dydaktycznego
 • wypracowanie narzędzi oceny skuteczności działań dydaktycznych
 • stworzenie procedury oceny satysfakcji studentów z zajęć zintegrowanej z systemem zarządzania procesem dydaktycznym
 • pomiar kompetencji społecznych na kierunku prawo
 • pomiar efektów kształcenia na kierunku psychologia
 • analizę efektów kształcenia zawartych w sylabusach (według niej
 • zostaną wdrożone zasady przypisywania efektów w sylabusach)

ODKRYWANIE

Program rozwoju kompetencji dla studentów i studentek Uniwersytetu SWPS przygotowujących się do zawodu badacza

Umacnianie potencjału naukowego uczelni wymaga inwestycji w wykształcenie nowego pokolenia naukowców – badaczy społecznych i odkrywców nowej wiedzy człowieku.

Uniwersytet SWPS jest liderem badań w naukach społecznych i humanistycznych, wspieramy studentów w procesie edukacji, rozwoju kompetencji badawczych i absolwentów w kreowaniu naukowej ścieżki rozwoju. Pielęgnujemy ich ciekawość i ułatwiamy zdobywanie doświadczenia poprzez umożliwianie udziału w projektach badawczych, społecznych, edukacyjnych realizowanych na uczelni, warsztaty szkolenia specjalizacyjne z badaczami rynkowymi, wizyty studyjne w firmach i zajęcia projektowe, a także testy i monitorowanie zdobytych kompetencji.

Projekt obejmuje:

 • organizację warsztatów i zajęć projektowych
 • wizyty studyjne w firmach partnerskich
 • testy do bilansu kompetencji uczestników zajęć

RYNEK PRACY

Wykorzystanie informacji z rynku pracy do projektowania kształcenia Uniwersytetu SWPS dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego

Chcemy kształcić kreatywnych i pełnych pasji studentów, których wiedza oraz umiejętności odpowiadać będą wymaganiom stawianym przez pracodawców. Dlatego będziemy jeszcze skuteczniej wspierać ich w starcie zawodowym i badać potrzeby pracodawców, analizować sytuację społeczną oraz prognozy zatrudnienia, a także monitorować losy naszych absolwentów.

Zintegrowanie tej wiedzy w programach studiów sprawi, że będziemy realnie wpływać na sukces zawodowy absolwentów Uniwersytetu SWPS.

Projekt obejmuje:

 • monitoring karier zawodowych absolwentów i prognoz zatrudnienia
 • badania pracodawców
 • tworzenie nowej oferty edukacyjnej odpowiadającej na potrzeby rynku pracy i uwzględniającej kierunki jego rozwoju (nowe programy studiów i specjalności, a także modyfikacja obecnych)

POPULARYZACJA

Przygotowanie i wdrożenie otwartych zasobów edukacyjnych Uniwersytetu SWPS

Od lat dzielimy się wiedzą i popularyzujemy naukę poza murami uczelni podczas wykładów i warsztatów dla młodzieży, nauczycieli oraz spotkań z rodzicami. Przygotowujemy otwarte zasoby edukacyjne, dzięki którym wesprzemy młodych ludzi w świadomym planowaniu rozwoju zawodowego i edukacji wyższej.

Znamy ogromny potencjał naszej kadry dydaktyczno-naukowej i tworzymy przestrzeń do jego rozwoju. Wiemy, że umiejętność prowadzenia angażujących prezentacji przed kamerą pozwala urozmaicić paletę ciekawych rozwiązań edukacyjnych, dlatego zaprosiliśmy dydaktyków i naukowców Uniwersytetu SWPS do udziału w profesjonalnych nagraniach popularyzujących wiedzę z ich dziedzin.

Projekt obejmuje:

 • opracowanie i nagranie cyklu Małych Wykładów oraz Rozmów o Nauce (prowadzonych z naukowcami przez dziennikarzy)
 • przygotowanie ćwiczeń interaktywnych do wykładu i rozmowy każdego naukowca
 • stworzenie bezpłatnej, otwartej platformy on-line z zasobami edukacyjnymi (część w języku angielskim)

Projekt jest powiązany z projektem Potencjał dydaktyczny - nagrania Małych Wykładów oraz Rozmów o Nauce są poprzedzone profesjonalnymi szkoleniami z autoprezentacji przed kamerą. W pierwszej z czterech edycji projektu wzięło udział 25 naukowców i dydaktyków Uniwersytetu SWPS.

SPRAWNA ORGANIZACJA

Wdrożenie działań restrukturyzacyjnych w Uniwersytecie SWPS w obszarze zarządzania uczelnią

Zadowolony pracownik czerpie radość ze swoich dokonań, jest gotowy do poszukiwania inspiracji, tworzenia nowych rozwiązań i wprowadzania zmian.

Żeby nasza społeczność czuła się częścią Uniwersytetu SWPS, chcemy budować środowisko pracy, które jest bezpieczne i umożliwia kształtowanie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego. Postawimy jasne cele, usprawnimy procesy i stworzymy motywujące zasady wynagradzania.

Projekt obejmuje:

 • wdrożenie rozwiązań w zakresie zarządzania wynagrodzeniami
 • uporządkowanie struktury organizacyjnej uczelni
 • monitoring kompetencji zarządczych i podnoszenie efektywności kadry kierowniczej
 • ocenę skuteczności i efektywności realizacji strategii „My, Uniwersytet" w obszarze rozwoju instytucjonalnego
 • wzrost kompetencji zarządczych kadry kierowniczej w zakresie zarządzania finansami i informacją

KAPITAŁ LUDZKI

Program rozwoju kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej Uniwersytetu SWPS

Ludzie to najcenniejszy kapitał naszej uczelni. Współtworzymy wyjątkowe miejsce edukacji i rozwoju. Kultura organizacyjna Uniwersytetu SWPS ma sprzyjać uczeniu się, innowacjom i ciągłemu doskonaleniu. 

Optymalne warunki do pracy, rozwoju osobistego i zawodowego pracowników chcemy zapewniać umacniając ich kompetencje menedżerskie oraz zawodowe na różnych szczeblach kariery w uczelni.

Projekt obejmuje:

 • cykl szkoleń menedżerskich m.in. z zakresu: zarządzania projektami, przywództwa w zespole, proaktywnego przedstawiania rozwiązań, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, podnoszenia efektywności pracowników i usprawniania współpracy w zespole
 • kursy językowe i informatyczne
 • warsztaty autoprezentacji oraz obsługi studentów i kandydatów na studia
 • projektowanie indywidualnych ścieżek rozwoju

PDF icon25px  Harmonogram wsparcia styczeń 2020 - zadanie 6

PDF icon25px  Harmonogram wsparcia styczeń 2020 - zadanie 11

PDF icon25px  Harmonogram wsparcia luty 2020 - zadanie 6

PDF icon25px  Harmonogram wsparcia maj 2020 - zadanie 6

PDF icon25px  Harmonogram wsparcia czerwiec 2020 - zadanie 6

PDF icon25px  Harmonogram wsparcia lipiec 2020 - zadanie 6

AUTOMATYZACJA

Wdrożenie informatycznych narzędzi wspierających zarządzanie Uniwersytetem SWPS

Zarządzanie wiedzą, finansami i procesami biznesowymi, zapewniające sprawne funkcjonowanie uczelni, wymaga wsparcia technologicznego. Usprawnienia informatyczne zmniejszą obciążenie biurokratyczne pracowników. Uwolnią też czas potrzebny na budowanie relacji w kompetentnej i profesjonalnej obsłudze procesów dydaktycznych i biznesowo-organizacyjnych.

Projekt obejmuje:

 • wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią
 • rozwój obsługi procesu dziekanatowego (VDO), procedur rekrutacyjnych i systemu kadrowo-księgowego
 • wdrożenie multiwyszukiwarki pozycji bibliotecznych umożliwiającej wielu źródeł bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych

Potencjał dydaktyczny

Program rozwoju kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu SWPS

Nowoczesne programy studiów i stały rozwój kompetencji kadry dydaktycznej są gwarantem doskonalenia jakości kształcenia. Uniwersytet SWPS chce być miejscem sprzyjającym pracy naukowców i dydaktyków oraz umożliwiać rozwój ich kompetencji na różnych etapach kariery.

Projekt obejmuje:

 • 6 cykli szkoleń „Tydzień Kompetencji Dydaktycznych"
 • szkolenia z autoprezentacji
 • MasterClass z ekspertami z zagranicy
 • staże dydaktyczne na zagranicznych uczelniach
 • indywidualne konsultacje metodyczne
 • szkolenia z metodyki nauczania j. angielskiego dla lektorów

PDF icon25px  Harmonogram wsparcia - zadanie 5

Dialog techniczny

Uniwersytet SWPS zaprasza do udziału w dialogu technicznym. Dialog związany jest z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest Zakup i wdrożenie Systemu klasy ERP do zarządzania finansami, HR i procesami biznesowymi. W/w postępowanie będzie prowadzone w ramach „Zintegrowanego programu rozwoju SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego”.

PDF icon25px  Zaproszenie do dialogu technicznego

PDF icon25px  Zakończenie dialogu technicznego

Zespół

258 Ewa Ger

dr

Ewa Ger

Menedżer Programu
Dyrektor Generalna Uniwersytetu SWPS

258 gedziorowski

dr

Marcin Gędziorowski

Sponsor Programu
Zastępca Dyrektor Generalnej ds. Finansów i Projektów

258 fajfer

 

Magdalena Fajfer

Sekretarz Programu
Specjalista w Biurze Dyrektor Generalnej

258 malgorzata wojcik v3

dr

Małgorzata Wójcik

Kierownik Projektu Satysfakcja
psycholog, wykładowca Uniwersytetu SWPS

258 max bielecki

dr

Max Bielecki

Kierownik Projektów Poznanie oraz Rynek Pracy
psycholog, wykładowca Uniwersytetu SWPS

Paulina Kolańczyk-Zwierz

 

Paulina Kolańczyk-Zwierz

Kierownik Projektów: Kapitał ludzki, Sprawna organizacja
Starszy Specjalista ds. Rekrutacji

258 juniewicz

 

Anna Juniewicz

Kierownik Projektu Popularyzacja
Koordynatorka Produkcji Kursów e-learningowych

258 rzeznik

 

Katarzyna Kamińska

Kierownik Projektu Odkrywanie

258 Jacek Terlicki

 

Jacek Terlicki

Kierownik Projektu Automatyzacja, Dyrektor IT

 

Kontakt

Biuro Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu SWPS
tel. 22 517 98 36
e-mail: zpru@swps.edu.pl