logo uswps nazwa 3

Usługi

 

STUDENCKA PORADNIA PRAWNAlogo SPP 

 

 

KONSULTACJE PRAWNE ON-LINE

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, a nie możesz skorzystać z pomocy zawodowego prawnika – zgłoś się do nas! Wychodząc naprzeciw wyjątkowej sytuacji związanej z epidemią, uruchomiliśmy poradnictwo prawne on-line. Porady prawne mogą zostać udzielane drogą mailową. W celu zgłoszenia sprawy należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA SPRAWY.

W związku z końcem roku akademickiego Studencka Poradnia Prawna zawiesza dyżury oraz przyjmowanie nowych spraw. O ponownym uruchomieniu Poradni poinformujemy na stronie.

Nieodpłatne porady

W Studenckiej Poradni Prawnej studenci Wydziału Prawa w Warszawie udzielają nieodpłatnie porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Poradnia prowadzi działalność pro bono. Prace odbywają się pod nadzorem opiekunów – doktorów nauk prawnych, adwokatów i radców prawnych. W ramach Studenckiej Poradni Prawnej działają trzy sekcje – w zależności od rodzaju sprawy prosimy o zgłaszanie się na dyżur do wybranej sekcji.

Studenci uczestniczący w pracach Studenckiej Poradni Prawnej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskali podczas wykonywania czynności w Studenckiej Poradni Prawnej kodeks deonotologiczny SPP »

Sekcje

Sekcja prawa pracy


Kontakt: spp_pracy@swps.edu.pl

 • sprawy związane z nawiązywaniem, rozwiązywaniem i zmianami umów o pracę oraz z warunkami pracy i płacy
 • prawa pracowników – urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, rodzicielskie
 • problemy związane z dyskryminacją w zatrudnieniu – nierówne traktowanie, mobbing w miejscu pracy
 • utrata zatrudnienia
 • szczególne sytuacje w pracy – wypadek w pracy, choroba zawodowa, wykonywanie pracy niebezpiecznej, wykonywanie pracy na odległość – telepraca, praca zdalna
 • rodzice w pracy
 • ustalenie stosunku pracy – w przypadku świadczenia pracy na podstawie innych umów niż umowa o pracę
 • ubezpieczenia społeczne

Sekcja prawa cywilnego


Kontakt: spp_cyw@swps.edu.pl

 • sprawy rodzinne i opiekuńcze - m.in. alimentacyjne, władza rodzicielska, adopcja, sprawy małżeńskie;
 • sprawy spadkowe m.in. testament, zapis, przyjęcie i odrzucenie spadku, nabycie i dział spadku);
 • sprawy dotyczące umów (np. sprzedaż, pożyczka, dzierżawa, darowizna, poręczenie, umowa o dzieło, użyczenie, umowy konsumenckie);
 • sprawy bankowe (np. kredyt, pożyczka, rachunek bankowy);
 • sprawy dotyczące nabycia praw rzeczowych, własności i posiadania, zasiedzenia, użytkowania wieczystego;
 • upadłość konsumencka.

Sekcja prawa cywilnego II


Kontakt: spp_cyw2@swps.edu.pl

 • sprawy rodzinne i opiekuńcze - m.in. alimentacyjne, władza rodzicielska, adopcja, sprawy małżeńskie;
 • sprawy spadkowe m.in. testament, zapis, przyjęcie i odrzucenie spadku, nabycie i dział spadku);
 • sprawy dotyczące umów (np. sprzedaż, pożyczka, dzierżawa, darowizna, poręczenie,umowa o dzieło, użyczenie, umowy konsumenckie);
 • sprawy bankowe (np. kredyt, pożyczka, rachunek bankowy);
 • sprawy dotyczące nabycia praw rzeczowych, własności i posiadania, zasiedzenia, użytkowania wieczystego;
 • sprawy mieszkaniowe, lokalowe, tj. najem kwaterunkowy.

Sekcja prawa medycznego


Kontakt: spp_medyczna@swps.edu.pl

 • sprawy dotyczące błędów medycznych (sprawy karne, cywilne)
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń (np. odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, odwołanie od decyzji zakładów ubezpieczeniowych)
 • sprawy związane z prawami pacjenta (skarga do Rzecznika Praw Pacjenta, dostęp do świadczeń)
 • sprawy prowadzone w związku ze zdarzeniem medycznym przed wojewódzką komisją do spraw zdarzeń medycznych
 • sprawy związane z prawami osób korzystających z pomocy psychologicznej
 • sprawy związane z naruszeniem zasad etycznych w zawodach medycznych (np. postępowanie przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej)

Jak zostać klientem SPP?

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zgoda »

Informacje dla studentów

Członkiem Zespołu SPP może zostać student Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, który jest wpisany przynajmniej na czwarty rok studiów na kierunku prawo oraz ma zaliczone przedmioty określone w sylabusie modułu SPP jako wymogi uczestniczenia w pracach określonej sekcji.

W uzasadnionych przypadkach, Kierownik SPP może wyrazić zgodę na przyjęcie do Zespołu SPP studenta, który został wpisany na trzeci rok studiów na kierunku prawo oraz posiada wiedzę merytoryczną wystarczającą do udzielania porad prawnych.

Studenci uczestniczą w Poradni, co do zasady, w ramach realizacji modułu Studencka Poradnia Prawna, w poszczególnych, przedmiotowo zorganizowanych Sekcjach.

Kontakt

Studencka Poradnia Prawna

Uniwersytet SWPS, Wydział Prawa w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 211

Sekcja Prawa Cywilnego

Sekcja Prawa Cywilnego II

Sekcja Prawa Pracy

Sekcja Prawa Medycznego

Telefon

 • 22 517 98 73
  (w czasie dyżuru)
 • 22 517 96 14
  (w godzinach 10.00-16.00)