Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

O szkoleniu

W związku z otrzymaniem przez Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach akredytacji do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w psychoterapii uzależnień, Śląski Urząd Wojewódzki w terminie od 30 kwietnia do 31 maja 2024 r. prowadzić będzie nabór na 48 wolnych miejsc szkoleniowych w naszej uczelni.

Więcej informacji o studiach

Postępowanie kwalifikacyjne oraz kształcenie realizowane będzie zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia i jej późniejszymi zamianami (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000506/O/D20230506.pdf)
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000342/O/D20220342.pdf )
 • Programem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień (zwanym dalej „Programem specjalizacji”) zamieszczonym na stronie internetowej CMKP i w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. i ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/08/006-Psychologia-kliniczna-program-podstawowy-2023-podpisane.pdf)

Instrukcja do wniosku o modyfikację uprawnień: https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zdrowie/instrukcja-dotyczaca-wniosku-o-modyfikacje-uprawnien-w-smk-dla-innych-zawodo-medycznych

Ogólny zarys postępowania w przypadku chęci przystąpienia do specjalizacji: https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zdrowie/specjalizacja-w-dziedzinach-majacych-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia

 

Adresaci

Do udziału zapraszamy osoby chcące uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień, posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany w zakresie:

 • pielęgniarstwa,
 • położnictwa,
 • pracy socjalnej,
 • psychologii,
 • pedagogiki,
 • pedagogiki specjalnej,
 • socjologii,
 • resocjalizacji,
 • zdrowia publicznego,
 • nauk o rodzinie,
 • na kierunku lekarskim.

Dlaczego warto?

 1. Kształcenie pozwala przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz) organizowanego przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) w Łodzi i wraz z jego zdaniem uzyskanie tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień.
 2. Tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień umożliwia pracę w poradniach leczenia uzależnień, oddziałach dziennych i stacjonarnych leczenia uzależnień oraz w ośrodkach, prowadzonych metodą społeczności terapeutycznej, w tym także w placówkach świadczących usługi psychoterapeutyczne refundowane przez NFZ.
 3. Wyjątkowo bogaty program zajęć obejmujący treningi grupowe (interpersonalny i intrapsychiczny), superwizję kliniczną procesu diagnostycznego, superwizję procesu psychoterapeutycznego, warsztaty rozwoju kompetencji zawodowych specjalisty psychoterapii uzależnień.
 4. Możliwość realizacji staży w czołowych placówkach lecznictwa uzależnień w regionie.
 5. Uniwersytet SWPS jako jedyny podmiot akredytowany do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia specjalizacyjnego w ochronie zdrowia, równocześnie jest czołową placówkach kształcącą w obszarze psychologii i psychoterapii.
 6. Dostęp do infrastruktury Uniwersytetu SWPS w tym możliwość uczestnictw w wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię oraz korzystania z zasobów bibliotecznych - narzędzi diagnostycznych, programów statystycznych, czasopism w wersji tradycyjnej i elektronicznej, jak również polskich oraz anglojęzycznych baz naukowych

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

W trakcie kształcenia zdobędziesz:

 • wiedzę z zakresu psychoterapii uzależnień, psychologii klinicznej, psychopatologii, umożliwiającej rozumienie funkcjonowania pacjentów i pomoc terapeutyczną w obszarze leczenia osób z problemami zaburzenia używania substancji, kontroli impulsów i zachowaniami uzależniającymi oraz członków rodzin osób uzależnionych,;
 • wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie samodzielnego przeprowadzania diagnozy nozologicznej, psychoterapeutycznej i psychologicznej klinicznej potrzebnych do zaplanowania oddziaływań terapeutycznych, psychoterapii, poradnictwa i pomocy w kryzysie osobie z problemami zaburzenia używania substancji, kontroli impulsów i zachowaniami uzależniającymi oraz dla członków rodzin osób uzależnionych;
 • kompetencje i umiejętności planowania postępowania psychoterapeutycznego, rehabilitacyjnego w oparciu o wyniki diagnozy oraz samodzielnego prowadzenia procesu psychoterapeutycznego ukierunkowanego na leczenie osób z zaburzeniami używania substancji i kontroli impulsów oraz zachowaniami uzależniającym;
 • kompetencje i umiejętności samodzielnego prowadzenie procesu psychoterapeutycznego ukierunkowanego na leczenie osób będących aktualnie lub w przeszłości w relacji z osobami uzależnionymi;
 • wiedzę i umiejętności w pracy diagnostyczno-terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami używania substancji i kontroli impulsów oraz zachowaniami uzależniającymi, z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego i środowiskowego;
 • kompetencje w zakresie umiejętności monitorowania, oceny efektów procesu psychoterapii i innych oddziaływań terapeutycznych oraz ich modyfikowania;
 • umiejętności profesjonalnej współpracy w interdyscyplinarnym zespole diagnostyczno-terapeutycznym w placówkach leczenia uzależnień.
 • umiejętności postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami etyki zawodowej oraz możliwość rozwijania wysokich standardów funkcjonowania zawodowego.

Program

Szkolenie specjalizacyjne odbywa się poprzez:

realizację kursów i staży kierunkowych,

przygotowanie, w ramach staży kierunkowych, opisu przypadków osób z zaburzeniami używania substancji psychoaktywnych i/lub zachowaniami uzależniającymi i osób będących w relacji z osobą uzależnioną w przeszłości lub w teraźniejszości,

samokształcenie poprzez studiowanie piśmiennictwa oraz przygotowanie pracy naukowej lub poglądowej,

nabywanie doświadczenia klinicznego w wyniku realizowanego stażu podstawowego.

Organizacja nauki

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii uzależnień trwa 4 lata i obejmuje 10 modułów, w tym 23 kursy specjalizacyjne i 8 staży kierunkowych oraz kurs specjalizacyjny jednolity.

Szkolenie obejmuje 1736 godzin szkolenia zorganizowanego przez akredytowaną jednostkę szkolącą, w tym 1016 godzin kursów specjalizacyjnych i 720 godzin staży kierunkowych oraz organizowany samodzielnie przez uczestnika kształcenia staż podstawowy wynoszący 5048 godzin wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji.

Kursy specjalizacyjne tj. wykłady, warsztaty, treningi, superwizje, będą odbywać się w siedzibie Uniwersytetu SWPS Katowice lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Staże kierunkowe realizowane będą w zewnętrznych placówkach na podstawie podpisanych przez Uczelnię umów. Lista Placówek stażowych zostanie przekazana wszystkim Uczestnikom wraz z rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego.

Kursy specjalizacyjne, treningi grupowe, superwizje realizowane będą w formie stacjonarnej w grupach dostosowanych do poszczególnych form zajęć. Wykłady i warsztaty, superwizje odbywać będą się w formie zajęć weekendowych (soboty-niedziele lub piątek po południu-niedziela). Treningi interpersonalny oraz intrapsychiczny realizowane będą w formie zjazdów 5-7 dniowych.

Staż podstawowy realizowany jest bez udziału Uczelni i organizowany samodzielnie przez Uczestnika.

Warunki zaliczenia

 • Wykłady, warsztaty zaliczane są na postawie sprawdzianu pisemnego z zakresu wiedzy określonej programem szkolenia.
 • Staże kierunkowe zaliczane są na podstawie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych objętych programem stażu kierunkowego u opiekuna stażu. Na zakończenie stażu osoba odbywająca szkolenie specjalizacyjne przedstawia opiekunowi stażu opis przypadku.
 • Warunkiem zaliczenia superwizji procesu psychoterapeutycznego u superwizora/superwizorów prowadzących, jest: 1) omówienie pod superwizją: a. diagnozy dla potrzeb psychoterapii, b. kwalifikowania do psychoterapii oraz jej procesu na różnych etapach, c. zrealizowanie superwizji pacjentów z różnymi diagnozami klinicznymi, a w szczególności pacjentów z uzależnieniami od substancji (alkoholu i innych środków psychoaktywnych), behawioralnymi, z zachowaniami uzależniającymi, a także jw. w odniesieniu do bliskich i członków rodzin, d) superwizja przynajmniej jednego pacjenta w perspektywie dłuższego procesu jego indywidualnego procesu, d. superwizja procesu grupowego; 2) uzyskanie rekomendacja superwizora obejmująca ocenę umiejętności specjalisty psychoterapii uzależnień; 3) zaliczenie studium przypadku osoby uzależnionej prowadzonej w co najmniej 6 - miesięcznym procesie psychoterapeutycznym oraz studium przypadku członka rodziny lub rodziny osoby uzależnionej prowadzonej w co najmniej 6 - miesięcznym procesie psychoterapeutycznym
 • Zaliczenie treningów grupowych odbywa się poprzez udział we wszystkich zajęciach treningowych i ich zaliczenie przez prowadzącego

Ukończenie szkolenia

Osoba, która ukończyła szkolenia specjalizacyjne może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz) organizowanego przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) w Łodzi. Po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uzyskuje tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Kadra

Kadrę dydaktyczną kierunku stanowią superwizorzy psychoterapii uzależnień, specjaliści w dziedzinie psychoterapii uzależnień, specjaliści w dziedzinie psychologii klinicznej, specjaliści w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, specjaliści w dziedzinie psychiatrii, specjaliści w innych pokrewnych dziedzinach.

Koordynatorka merytoryczna szkolenia specjalizacyjnego

 
Małgorzata Kowalcze
 
superwizor i specjalista terapii uzależnień KBdsPN, superwizor i psychoterapeuta PTP, specjalista psychologii klinicznej
dr hab., prof. UJ
Barbara Bętkowska-Korpała
dr hab., prof. UJ
specjalistka w dziedzinie psychoterapii uzależnień
dr n. med.
Bogusława Bukowska
dr n. med.
certyfikowana psychoterapeutka uzależnień
 
Krzysztof Czekaj
 
superwizor KBdsPN, specjalista terapii uzależnień, dyrektor zakładu lecznictwa odwykowego
dr n. hum.
Bernadetta Izydorczyk
dr n. hum.
superwizor i psychoterapeuta PTP, specjalista psychologii klinicznej, terapeuta i trener psychodramy, konsultant krajowy ds. psychologii klinicznej
dr n. hum.
Maria John-Borys
dr n. hum.
superwizor i trener treningu interpersonalnego oraz warsztatów umiejętności psychospołecznych PTP, psychoterapeuta PTP
 
Izabela Leśkiewicz-Piela
 
psycholog, specjalista terapii uzależnień
prof. dr hab. n. med.
Irena Krupka-Matuszczyk
prof. dr hab. n. med.
specjalista I i II stopnia z psychiatrii, specjalista terapii środowiskowej i seksuolog, wojewódzki konsultant ds. psychiatrii
 
Wiesław Piela
 
dyrektor Ośrodka Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień "Mens Sana"
 
Małgorzata Polecińska
 
superwizor terapii uzależnień KBdsPN, specjalista terapii uzależnień KBdsPN, rekomendowany trener II stopnia, mediator
dr
Anna Przeznak
dr
specjalistka w dziedzinie psychoterapii uzależnień
dr n. med.
Katarzyna Rojewska
dr n. med.
specjalista psycholog kliniczny i terapeuta rodzinny, specjalista terapii środowiskowej
dr n. med. i n. o zdr.
Jolanta Ryniak
dr n. med. i n. o zdr.
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta, superwizorka
dr n. hum.
Katarzyna Sitnik-Warchulska
dr n. hum.
specjalista psycholog kliniczny, terapeuta rodzinny, specjalista terapii środowiskowej i certyfikowany psychoterapeuta EAP
Piotr Sobczak
specjalista psychoterapii uzależnień PARPA, psychoterapeuta PTP, pedagog

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na specjalizację odbywa się poprzez system monitorowania kształcenia. Rekrutację prowadzi Śląski Urząd WojewódzkI

 1. Ustawa właściwa dla szkolenia
 2. Składanie wniosku
 3. Proces kształcenia

Ustawa właściwa dla szkolenia

Zgodnie z art. 11. Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa, za pomocą Systemu Monitowania Kształcenia (SMK), do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, wniosek o rozpoczęcie tego szkolenia.

Uwaga!

Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.

Aplikuj

Składanie wniosku

W sprawie składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego prosimy kontaktować się bezpośrednio z Śląskim Urzędem Wojewódzkim Wydziałem Zdrowia - Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochronie Zdrowia.

Telefon:32 207 74 49

Email: [email protected]

Aplikuj

Proces kształcenia

W sprawie procesu kształcenia i kwestii organizacyjnych prosimy kontaktować się z p. Martą Hefeman.

Telefon: 694 441 713

Email: [email protected]

Aplikuj

Opłaty

Istnieje możliwość płatności w systemie ratalnym 1, 2 lub 10 rat.

Opłaty

  za rok kształcenia za cały okres szkolenia (4 lata)
Koszt specjalizacji 12 200 zł 48 800 zł

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj