logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów i lekarzy.

Kontakt

Katowice, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Seksuologia kliniczna

 • Rekrutacja trwa.

O studiach

Kierunek dostępny także w Sopocie i Warszawie.

Studia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

"Zachowanie seksualne człowieka jest wypadkową jego ciała, psychiki i kultury. Nie wystarczy być lekarzem i znać ciało człowieka, aby skutecznie leczyć jego problemy seksualne. Nie wystarczy również być psychologiem, aby udzielać pełnej, profesjonalnej psychoterapii w zaburzeniach seksualnych. Zarówno lekarzom, jak i psychologom niezbędna jest także wiedza o kulturowych uwarunkowaniach postaw wobec seksualności i mogących wynikać z tych postaw problemów seksualnych współczesnego człowieka.
Studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS jako jedyne dostarczają słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej zarówno o biologicznych, jak i psychologicznych, jak i kulturowych uwarunkowaniach zaburzeń seksualnych i tym samym dają podstawy do bycia w pełni profesjonalnym diagnostą i terapeutą seksualności człowieka."

Czernikiewiczdr n. med. Wiesław Czernikiewicz
kierownik merytoryczny studiów

Adresaci

Studia są przeznaczone dla psychologów i lekarzy. Absolwenci innych kierunków studiów wyższych mogą starać się o przyjęcie na studia podyplomowe po indywidualnym ustaleniu warunków uczestnictwa z kierownikiem studiów.

Cel

Studia mają na celu:

 • przekazanie wiedzy z zakresu:
  • biologicznych podstaw seksualności człowieka,
  • psychofizjologii seksualności człowieka,
  • norm w zachowaniach seksualnych,
  • dysfunkcji i zaburzeń seksualnych,
  • metod diagnostycznych i metod leczenia stosowanych w klinice seksuologicznej,
  • seksuologii sądowej i społecznej.
 • wykształcenie praktycznych umiejętności:
  • seksuologicznego badania podmiotowego,
  • diagnozy, różnicowania i leczenia zaburzeń seksualnych;
 • przygotowanie absolwentów do pracy w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń seksualnych w poradniach seksuologicznych, klinikach i szpitalach psychiatrycznych.

Dlaczego warto

 • Możliwość zdobycia kompetencji w obszarze o znacznym deficycie specjalistów.
 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów –praktyków.
 • W ramach programu studiów 50 godzin dydaktycznych superwizji grupowej.
 • W ramach programu studiów 100 godzin dydaktycznych stażu klinicznego.
 • Ukończenie studiów uprawnia psychologów do ubiegania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego (po spełnieniu dodatkowych warunków).
 • Studia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Organizacja nauki

Studia w zakresie zajęć dydaktycznych i superwizji odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) raz w miesiącu. Zjazdy te realizowane będą w Katowicach.
Staż kliniczny w wymiarze 100 godzin dydaktycznych (10 dni) realizowany jest w:

 • Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, Warszawa ul. Dolna 42 (8 dni)
 • Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii Intimed, Warszawa ul. Wspólna 65 lok. 18 (2 dni)

Termin i przebieg stażu uzgadniany jest indywidualnie z każdym studentem.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Uzyskanie zaliczeń z poszczególnych zajęć w ramach studiów, zaliczenie stażu i zdanie egzaminu ustnego kończącego studia.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019 - I rok

Organizacja i tematyka zajęć

Program studiów obejmuje 350 godzin, w tym: 200 godziny zajęć dydaktycznych, 50 godzin superwizji grupowej, 100 godzin stażu klinicznego.

Bloki zajęć dydaktycznych w ramach programu studiów:

 • Biologiczne podstawy seksualności człowieka.
 • Psychofizjologia seksualności człowieka.
 • Psychopatologia a seksualność.
 • Klinika dysfunkcji i zaburzeń seksualnych.
 • Metody diagnostyczne i metody leczenia stosowane w klinice seksuologicznej.
 • Seksuologia sądowa.
 • Kobiecość, męskość, seksualność. Moja kobiecość, moja męskość, moja seksualność.
 • Zaburzenia identyfikacji – diagnostyka i leczenie.
 • Perwersje – diagnostyka i leczenie.
 • Leczenie dysfunkcji seksualnych.
 • Opiniowanie sądowo – seksuologiczne.
 • Diagnostyka dzieci z podejrzeniem wykorzystania seksualnego.
 • Rodzina Kazirodcza.

Ukończenie studiów uprawnia psychologów do ubiegania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego (po spełnieniu dodatkowych warunków).

Regulamin uzyskiwania certyfikatu seksuologa klinicznego

Program studiów posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2019/2020 (2 semestry) i w roku 2020/2021 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2019/2020
10 rat 650 zł
2 raty 3150 zł
1 rata 6200 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2020/2021
10 rat**
650 zł**
2 raty*
3150 zł*
1 rata 3100 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 9750 zł (łącznie 15 rat po 620 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 9450 zł (łącznie 3 raty po 3150 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 9300 zł (6200 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 3100 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2020 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2019 roku do 05 lutego 2021 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 10.00-18.00

soboty 10.00-14.00

 

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.