logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menadżerów oraz przedsiębiorców.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia przywództwa

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Kierownikiem merytorycznym studiów jest dr Anna Strużyńska-Kujałowicz.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania i przywództwa z perspektywy psychologicznej oraz ukazanie jej praktycznego zastosowania w zróżnicowanych obszarach funkcjonowania menadżera. Komplementarnym efektem uczestnictwa w zajęciach będzie kształtowanie i doskonalenie kluczowych postaw i kompetencji przywódczych, niezbędnych do efektywnego wykorzystania potencjału własnego oraz innych członków organizacji. Uczestnicy będą rozwijać umiejętności posługiwania się narzędziami wspomagającymi działania osób kierujących zespołami oraz technikami pozwalającymi z powodzeniem podejmować wyzwania stojące przed kadrą menadżerską. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców o uznanym światowym dorobku naukowym, najwyższej klasy specjalistów, praktyków oraz trenerów mających bogate doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla kadry zarządzającej.

Adresaci

Studia podyplomowe "Psychologia przywództwa" kierowane są do menadżerów oraz przedsiębiorców, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje przywódcze i poszerzać wiedzę z zakresu psychologii biznesu oraz technik wpływu społecznego, uzyskując dostęp do najnowszych osiągnięć nauki w tym obszarze. Adresatami są osoby zainteresowane rozwojem, a także ewaluacją swojego potencjału przywódczego, otwarte na nowe podejścia do praktyki zarządzania, a także ciekawe metod i narzędzi, jakie stosują inni liderzy.

Czas trwania

Dwa semestry.

Podstawa zaliczenia końcowego

 1. Uczestnictwo w minimum 80% zajęć
 2. Egzamin końcowy

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS, przewidziane ustawą.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedlickiej)

Program

Program obejmuje 180 godzin zajęć, realizowanych w trakcie dwóch semestrów w systemie jednego lub dwóch zjazdów w miesiącu. Wykłady prowadzone są w sposób interaktywny i stymulujący procesy twórcze u uczestników. Większość zajęć ma formę warsztatów, treningów, dyskusji oraz ćwiczeń, zbudowanych w oparciu o metodę harwardzką i case study.

Program składa się z dwóch bloków:
Psychologia w zarządzaniu i przywództwie,
Kompetencje przywódcze.

 • Psychologia w pracy i kierowaniu organizacją
 • Psychologia motywacji w zarządzaniu
 • Postrzeganie siebie i innych
 • Psychologia wpływu społecznego
 • Psychologia marketingu politycznego
 • Psychologia zachowań ekonomicznych w kontekście zarządzania
 • Psychologia władzy
 • "JA LIDER" czyli autoanaliza zdolności i kompetencji przywódczych
 • Leadership Coaching
 • Wizerunek lidera w polityce i biznesie
 • Procesy grupowe a kierowanie zespołami
 • Rola przywódcy w zarządzaniu konfliktem: trening mediacji i negocjacji
 • Komunikacja interpersonalna i perswazja
 • Trening wystąpień publicznych
 • Trening twórczego myślenia i działania
 • Inteligencja emocjonalna i społeczna
 • Trening asertywności i autoprezentacji
 • Warsztat radzenie sobie ze stresem w aspekcie poznawczym i somatycznym
 • Przywództwo w erze permanentnej zmiany - perspektywa praktyka

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 730 zł
2 raty 3475 zł
1 rata 6600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 9.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 12.00