logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób z wykształceniem wyższym (nie po psychologii) zainteresowanych nabyciem wiadomości teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu psychologii społecznej.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia społeczna

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

"We współczesnej gospodarce i życiu społecznym w ogóle coraz większą rolę odgrywają „miękkie" umiejętności związane z wywieraniem wpływu na innych ludzi, rozwiązywaniem konfliktów, negocjowaniem porozumień i zarządzaniem ludźmi. Sprawia to, że wszyscy – świadomie lub nie – stajemy się psychologami społecznymi. Studia kierowane są do osób, które pragną podbudować swoją wiedzę i umiejętności z tego właśnie zakresu."

B Wojciszkeprof. dr hab. Bogdan Wojciszke
Kierownik merytoryczny kierunku

ADRESACI

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (nie po psychologii) zainteresowanych nabyciem wiadomości teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu psychologii społecznej.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE STUDIÓW

Zajęcia obejmują następującą tematykę:

Psychologia społeczna
W żywy i przystępny sposób przedstawiane są zagadnienia z następujących zakresów: podstawy psychologii, spostrzeganie świata społecznego, wywieranie wpływu na ludzi i komunikacja, reguły rządzące kontaktami interpersonalnymi. Wiedza o podstawowych prawidłowościach rządzących tymi zjawiskami jest podbudową dla praktycznego nabywania wymienionych niżej umiejętności.

Zastosowania psychologii społecznej
Wybitni specjaliści przedstawiają różne zastosowania psychologii społecznej w takich dziedzinach, jak zachowania ekonomiczne, funkcjonowanie organizacji, edukacja, motywowanie ludzi i podejmowanie interwencji psychospołecznych.

Kompetencje psychologiczne
Kształtowanie konkretnych umiejętności psychologicznych (zwalczanie stresu i utrzymywanie dobrostanu psychicznego) i społecznych (trening interpersonalny asertywność i autopromocja, kierowanie zespołami, zarządzanie konfliktami interpersonalnymi).

Liczba miejsc

26

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Zdanie egzaminu (zakres materiału z wykładów), napisanie eseju z seminarium (temat do wyboru), obecność na warsztatach.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedleckiej)

Program

Program obejmuje 240 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów (w małych grupach). Zajęcia są organizowane w weekendy (sobota i niedziela po 8 godzin lekcyjnych, średnio dwa razy w miesiącu).

Program studiów

 • Blok I – Psychologia społeczna
  • Podstawy psychologii 16h
  • Spostrzeganie świata społecznego 16h
  • Psychologia komunikacji 16h
  • Psychologia ewolucyjna 16h
  • Relacje społeczne 16h
 • Blok II – Zastosowania psychologii społecznej
  • Psychologia zachowań ekonomicznych 16h
  • Psychologia organizacji 16h
  • Psychologia moralności 16h
  • Emocje społeczne 16h
  • Interwencje społeczne 16h
 • Blok III – Kompetencje psychologiczne
  • Trening interpersonalny 16h
  • Psychologia społeczna w organizacji 16h
  • Trening antystresowy 16h
  • Kierowanie zespołami 16h
  • Zarządzanie konfliktem interpersonalnym 16h

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 630 zł
2 raty 3025 zł
1 rata 5800 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki (dla magistrów psychologii).

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

soboty zjazdowe: 9.00 - 12.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.