logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, którym głos służy jako narzędzie pracy – wykładowców, przewodników, aktorów, wokalistów, psychologów, logopedów, menedżerów, prawników, prezenterów telewizyjnych i radiowych. Zapraszamy również tych, którzy pragną odkryć piękno głosu i posługiwać się nim dla przyjemności.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Kształcenie głosu i mowy

 • REKRUTACJA TRWA. TRWAJĄ ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ.

O studiach

"Serdecznie zapraszamy na studia poświęcone kształceniu głosu i mowy. Wraz z wybitnymi wykładowcami reprezentującymi różne dyscypliny nauki i sztuki uczestnicy studium odkrywają drzemiące w nich (i ich głosach) możliwości, nabywają umiejętności naturalnego i wyrazistego przedstawiania swoich myśli oraz uważnego słuchania i rozpoznawania intencji innych osób.
Oprócz podstawowych umiejętności związanych z higieną narządu głosu, poprawnością wypowiedzi i właściwą artykulacją zajęcia uczą samoakceptacji, skutecznej komunikacji oraz tworzenia dobrych relacji z innymi. Ułatwiają pokonywanie niechcianej nieśmiałości i pomagają w wyrażaniu własnej osobowości. Poznawanie głosu w sposób naturalny idzie w parze z poznawaniem siebie, pogłębianiem wrażliwości na otoczenie i uwrażliwieniem na innych. Słuchacze zyskują dodatkowy zmysł dla orientacji w świecie.
Program został skonstruowany tak, by uczestnicy mogli zorientować się w różnorodności metod pomocnych w pracy nad głosem, a następnie odnaleźć swój własny sposób pojmowania głosu i wyrażania siebie.
O jakości studium świadczą opinie absolwentów i obecnych słuchaczy, którzy przyjeżdżają na zajęcia z całej Polski, m.in. z Bielska-Białej, Gdańska, Lublina, Olsztyna, Torunia, Krakowa, Szczecina, Wrocławia, Poznania, Białegostoku, czy Zielonej Góry".

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.Majdak Magdalen strona główna malansp 590dr Magdalena Majdak
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia przeznaczone są:

 • dla osób, którym głos służy jako narzędzie pracy – nauczycieli, przewodników, duchownych, dziennikarzy, biznesmenów. Zapraszamy również tych, którzy pragną odkryć piękno głosu i posługiwać się nim dla przyjemności,
 • dla osób pragnących nie tylko doskonalić własny głos, ale uzyskać przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć z emisji głosu i techniki mowy, zapraszamy na studia Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu. Wcześniejsze ukończenie kierunku Kształcenie głosu i mowy jest tu zalecane.

Cel

Celem studiów jest odkrycie właściwego każdej osobie głosu naturalnego, a następnie nauka jego optymalnego wykorzystania.

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

Warunki zaliczenia

podstawowym warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie prezentacji egzaminacyjnej.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademickie 2019/2020

Program studiów dwusemestralnych obejmuje 240 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów:

Studia są propozycją całościowej pracy nad głosem. Program nauki zawiera bloki zagadnień, których realizacja umożliwia właściwą emisję (prawidłowa postawa, oddech, świadomość i koordynacja ciała, fonacja, appoggio, wykorzystanie rezonatorów, artykulacja). Odkrywaniu głosu naturalnego służą różnorodne, zindywidualizowane formy ćwiczeń stymulujących i wyzwalających ekspresję (praca z ciałem, śpiew, taniec, relaksacja, działania aktorskie). Na tak zbudowanej podstawie wprowadza się rozmaite ćwiczenia, pozwalające na wypracowanie najdogodniejszej (naturalnej) techniki wykorzystania głosu oraz na utrwalenie prawidłowych nawyków w tym zakresie. Takie przygotowanie jest doskonałym punktem wyjścia do nauki mówienia (zajęcia z dykcji, retoryki praktycznej, wystąpień publicznych, prezentacji przed kamerą). Całości dopełniają treści z zakresu kultury języka i etykiety językowej oraz indywidualne konsultacje z logopedą.

Bloki tematyczne:

 • higiena narządu głosu,
 • otwieranie głosu,
 • podstawy emisji (m.in. typy oddychania, impostacja, rezonatory),
 • głos w mowie (masaż artykulacyjny, technika mowy, praca z tekstem, dykcja, frazowanie, intonacja, tempo, prozodia, wyrazistość),
 • głos w śpiewie (śpiew klasyczny i ludowy),
 • praca z ciałem (technika ruchu, taniec, Technika Alexandra),
 • podstawy działań aktorskich,
 • wystąpienia publiczne (autoprezentacja, praca przed kamerą, sztuka argumentacji, logopedia medialna),
 • zajęcia z fizjoterapeutą,
 • indywidualne konsultacje logopedyczne z propozycją ćwiczeń,
 • kultura języka polskiego i etykieta językowa (kultura wypowiedzi, zasady wymowy polskiej).

Dla osób, które będą zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia zajęć z emisji głosu planowane są w kolejnym roku akademickim 2020/21 dwusemestralne studia podyplomowe „Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu”. Program tych studiów, zawierających rozbudowany blok metodyczny będzie miał 240 godzin. Studia przeznaczone będą dla absolwentów „Kształcenia głosu i mowy”.
Uruchomienie kolejnego etapu kształcenia zależeć będzie od zainteresowania słuchaczy i liczby zgłoszeń.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 680 zł
2 raty 3225 zł
1 rata 6100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Koordynator kierunku

plasan.ok

Koordynator kierunku

Konrad Plasan
tel. 22 517 98 34
e-mail: konrad.plasan@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki, wtorki, środy, piątki: 8.00 - 16.00
czwartki: 8.00 - 18.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00


Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.