logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia są adresowane do logopedów tzn. osób które ukończyły studia z logopedii bądź 4 semestralne studia podyplomowe na tym samym kierunku.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Neurologopedia

 • Rekrutacja trwa. Rozpoczęcie zajęć przesunięte na drugi semestr roku akademickiego 2020/2021.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Program studium uwzględnia dwie grupy pacjentów, którzy nie otrzymują niezbędnej pomocy w rozwoju i podtrzymaniu komunikacji i mowy: dzieci najmłodsze w wieku 0-3 r.ż. oraz dorośli, u których zaburzenia mowy (i komunikacji) są wynikiem urazów bądź procesów chorobowych. Zajęcia teoretyczne prowadzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach oraz wieloletnich doświadczeniach praktycznych. Zajęcia praktyczne zorganizowane w całości przez Uniwersytet SWPS odbywają się w specjalistycznych placówkach służby zdrowia (klinikach, przychodniach, oddziałach neurologicznych). Program studiów zapewnia Neurologopedzie funkcjonowanie w interdyscyplinarnym zespole zajmującym się pacjentem z zaburzeniami mowy i komunikacji (szczególnie w placówkach służby zdrowia). Program został przyjęty jako podstawa teoretyczna do programu specjalizacji w zakresie Neurologopedii w służbie zdrowia prowadzonej przez uprawnione do tego placówki."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.Strona SWPS1nsp 605dr n. hum. Elżbieta Stecko
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia są adresowane do logopedów tzn. osób, które ukończyły pięcioletnie studia logopedyczne bądź czterosemestralne pomagisterskie studia logopedyczne.

Cel

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z pacjentami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, dziećmi z obciążonym okresem ciążowo okołoporodowym, zespołami genetycznymi, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz osób dorosłych z zaburzeniami mowy.

Warunki zaliczenia

 • minimum 90% obecności na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczeń poszczególnych zajęć zgodnie z kryteriami przekazanymi przez prowadzących zajęcia,
 • pozytywnie oceniona praktyka,
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej, która jest samodzielną wnikliwą analizą problemu, sformułowaniem diagnozy i opracowaniem programu terapii.

Czas trwania

Trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS uprawniające do używania tytułu Neurologopedy i wykonywania tego zawodu.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje łącznie 385 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Zajęcia audytoryjne będą odbywały się w soboty i niedziele (średnio dwa razy w miesiącu). Zajęcia praktyczne, które w całości organizuje Uczelnia będą odbywały się w tygodniu. Dokładamy starań, aby były to piątki i poniedziałki przy zjeździe.
Pośród placówek w których słuchacze odbywają zajęcia praktyczne znajdują się placówki służby zdrowia tj: oddziały szpitalne, poradnie, żłobki itp...). Studenci nasi mają wyjątkową możliwość brania udziału w praktykach na oddziale noworodkowym.

Zarys tematyczny zajęć:

 • neurologopedia dziecka: pre-, peri-i postnatalne uwarunkowania rozwoju komunikacji i mowy,
 • problemy komunikacji językowej osób z uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego,
 • niepłynność mówienia,
 • metody komunikacji pozawerbalnej.

Zajęcia należą do bloków specjalizacyjnych, tworzących – według charakterystyki zawodu logopedy (numer 2440602 w księdze zawodów opublikowanych przez Ministerstwo Pracy w 1995 r.) – specjalność "neurologopedia".

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - NEUROLOGOPEDIA

BLOK I

Neurologopedia dziecka w okresie prelingwalnym
obejmuje 60 h zajęć dydaktycznych + 15h zajęć praktycznych

 • Neurologopedia dziecka w okresie prelingwalnym
 • Biologiczne uwarunkowania rozwoju człowieka
 • Ocena i charakterystyka w okresie noworodkowym
  dziecka zdrowego
  wcześniaka
 • Opieka neonatologiczna i pediatryczna w okresie wczesnodziecięcym
 • Noworodek zakażony cytomegalią i toksoplazmozą-charakterystyka i postępowanie kliniczne
 • Ocena i charakterystyka neurologiczna dziecka w okresie 0-2 rok życia
 • Ocena rozwoju ruchowego dziecka z deficytami OUN w okresie 0-2 rok życia
 • Fizjologiczne uwarunkowania rozwoju mowy i jej zaburzeń


BLOK II

Neurologopedia dziecka w okresie lingwalnym i postlingwalnym
obejmuje 180 h zajęć dydaktycznych + 25 h zajęć praktycznych

 • Ocena neurologiczna dziecka w okresie powyżej 2 roku życia
 • Cechy rozwoju ruchowego dziecka z deficytami OUN powyżej 2 roku życia
 • Rozwój i zaburzenia komunikacji
 • Rozwój i zaburzenia mowy w upośledzeniu umysłowym
 • Autyzm. Zaburzenia mowy o podłożu psychogennym
 • Zaburzenia mowy i języka u dzieci:
  Diagnoza neuropsychologiczna
  Dysartria starta
 • Dysfagia u dzieci
 • Diagnoza i terapia dzieci z niepłynnością mówienia i jąkających się
 • Studium przypadku dziecka z deficytami OUN*
 • Metody wspierające rozwój i terapię neurologopedyczną dziecka
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się
 • Metoda werbotonalna
 • Wprowadzenie do metody SI
 • Zastosowanie metody SI w terapii logopedycznej


BLOK III

Neurologopedia dorosłych
obejmuje 65 h zajęć dydaktycznych + 20 h zajęć praktycznych

 • Neurologopedia dorosłych
 • Diagnoza i terapia chorych z afazją.
 • Diagnoza i terapia dysartrii
 • Dysfagia u dorosłych
 • Diagnoza i terapia osób dorosłych jąkających się
 • Jąkanie metaboliczne
 • Seminarium dyplomowe *

* ilość godzin uzależniona jest od ilości słuchaczy

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA

Kolejność zgłoszeń i rozmowa rekrutacyjna.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

Zapisy na rozmowy odbywają się po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego. Najbliższy termin rozmów kwalifikacyjnych: 9 października 2020 roku, w godzinach 16:00 - 18:00, co 15 minut.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni
 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia studiów potwierdzający tytuł Logopedy.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2019/2020
(2 semestry) i w roku 2020/2021 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2020/2021
10 rat 540 zł
2 raty 2600 zł
1 rata 5100 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2021/2022
10 rat**
540 zł**
2 raty*
2600 zł*
1 rata 2550 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 8100 zł (łącznie 15 rat po 540 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 7800 zł (łącznie 3 raty po 2600 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 7650 zł (5100 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 2550 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2020 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2020 roku do 05 lutego 2021 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt


Kontakt:

 

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.