Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Autorski program kształcenia
Co wyróżnia Szkołę Doktorską Uniwersytetu SWPS

Stworzyliśmy unikatowy, autorski model kształcenia, który realizujemy we współpracy z międzynarodowymi instytucjami wspomagającymi uczelnie w profesjonalnym rozwoju naukowców. Przyjmujemy osoby, które planują karierę badawczą i akademicką. Stwarzamy im optymalne warunki do realizacji naukowych aspiracji i pomagamy na wczesnym etapie kariery. Wiemy, że najskuteczniejszą formą kształcenia i doprowadzenia do obrony pracy doktorskiej jest zagwarantowanie doktorantom wsparcia mentora, umożliwienie współpracy z badaczami oraz udostępnienie narzędzi, które ułatwiają nawiązywanie kontaktów zawodowych i dzielenie się doświadczeniem w środowisku międzynarodowym.

Program „Doktorat wdrożeniowy” umożliwia początkującym naukowcom poszukiwanie odpowiedzi na praktyczne problemy badawcze, osadzone w świecie społecznym.

 1. Współpraca nauki i biznesu

  Tworzymy warunki do rozwoju współpracy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach Szkoły Doktorskiej. Wprowadzamy możliwości kształcenia uczestnika szkoły doktorskiej we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą lub innym podmiotem.

 2. Pionierzy w kreowaniu wdrożeń

  W roku akademickim 2018/19 Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Uniwersytetu SWPS we współpracy z Centrum Nauki Kopernik pozyskała finansowanie na trzy doktoraty wdrożeniowe z obszaru edukacji kreatywnej oraz konstruktywistycznej. W roku 2021/22 dofinansowanie uzyskał doktorat wdrożeniowy realizowany we współpracy z Tramwajami Warszawskimi – projekt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym motorniczych. Rok później rozpoczęła się realizacja dwóch kolejnych projektów: we współpracy ze spółką Jones Lang Lasalle (Opracowanie metodyki oceny przestrzeni w miejscu pracy pod względem wspierania poczucia różnorodności i inkluzywności) oraz we współpracy z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” (Uczenie do starości: edukacja międzypokoleniowa w perspektywie relacyjnej).

 3. Wsparcie działań naukowych

  Doktoranci otrzymują wsparcie finansowe przy organizacji konferencji oraz innych przedsięwzięć naukowych istotnych w punktu widzenia przygotowywanego doktoratu. Mogą liczyć na pomoc w zakresie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja.

Pobierz program kształcenia

Warunki udziału w programie

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na kształcenie się pracownika w Szkole Doktorskiej i zapewni opiekuna pomocniczego w firmie (stopień naukowy doktora/doktora w zakresie sztuki lub co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub znaczące osiągnięcia związane z wdrożeniami – informacje zostaną potwierdzone po opublikowaniu komunikatu Ministra Edukacji i Nauki w kwietniu 2024 r.).

Stypendia doktoranckie
Wsparcie finansowe w okresie kształcenia

Oferujemy bezpłatne kształcenie stacjonarne. W okresie kształcenia doktoranci uczestniczący w programie „Doktorat wdrożeniowy” otrzymują stypendia w wysokości 3450 zł brutto miesięcznie, a po ocenie śródokresowej – 4450 zł brutto. Stypendia podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że osoby kształcące się w Szkole Doktorskiej gromadzą kapitał emerytalny (wysokość stypendiów zostanie potwierdzona po opublikowaniu komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegow kwietniu 2024 r.; powyższe dane dotyczą stypendiów przyznawanych w VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”).

Szkoła Doktorska przyjmuje także stypendystów programów badawczych prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu SWPS. Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale rekrutacyjnej.

Wybór promotora i centrum lub grupy
Jak nawiązać współpracę

 1. Zapoznaj się z ofertą centrów badawczych

  Przed rozpoczęciem rekrutacji sprawdź obszary działalności jednostek badawczych wymienionych na naszej stronie i wybierz centrum lub zespół, z którym chcesz współpracować. Zapoznaj się z biogramami promotorów, ich zainteresowaniami naukowymi oraz wymaganiami wobec doktorantów. Wybierz specjalistę, z którym chcesz współpracować.

 2. Skontaktuj się z wybranym centrum badawczym

  Napisz do kierownika centrum/zespołu badawczego, którego członkiem jest wybrany przez ciebie promotor. Przedstaw zakres tematyczny swojego projektu badawczego i wskaż naukowca, pod opieką którego chcesz przygotowywać pracę doktorską. Możesz też skontaktować się bezpośrednio z wybranym naukowcem.

 3. Zdobądź rekomendację kierownika centrum lub grupy

  Po uzyskaniu wstępnej akceptacji od potencjalnego promotora, poproś kierownika centrum (badawczego lub wdrożeniowego) lub kierownika grupy (badawczej lub artystycznej) o rekomendację do podjęcia współpracy (wzór). Dokument ten będzie potrzebny podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym.

Vademecum doktoranta
Zanim rozpoczniesz naukę

Czym jest doktorat, jak wyglądają proces badawczy i kolejne etapy pracy nad rozprawą, na czym polega współpraca z zespołami badawczymi – więcej informacji o drodze do doktoratu, wsparciu mentoringowym, a także rodzajach stypendiów i grantów przysługujących doktorantom znajdziesz w naszym vademecum.

Sprawdź, co daje doktorat

 1. Nabór wniosków
  do 29 marca 2024 roku
 2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego
  do 29 marca 2024 roku
 3. Rozmowy kwalifikacyjne
  od 15 do 30 kwietnia 2024 roku
 4. Rekrutacja do programu „Doktorat wdrożeniowy”
  (szczegółowe informacje będą znane po opublikowaniu komunikatu Ministra Edukacji i Nauki w kwietniu)
 5. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
 6. Dostarczenie dokumentów
  do Biura Szkoły Doktorskiej
 7. Ogłoszenie wyników rekrutacji
  do 30 września 2024 roku
 8. Przedłożenie oryginałów złożonych dokumentów do wglądu
  (warunek konieczny) po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej

Opłaty
i stypendia

Opłata rekrutacyjna

Opłata wynosi 400 PLN.

Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników rekrutacji. Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 

Finansowanie kształcenia

Tryb stacjonarny
kształcenie bezpłatne dofinansowane przez MNiSW
Stypendia doktoranckie
W okresie kształcenia doktoranci uczestniczący w programie „Doktorat wdrożeniowy” otrzymują stypendia.
Stypendia podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że osoby kształcące się w Szkole Doktorskiej gromadzą kapitał emerytalny (wysokość stypendiów zostanie potwierdzona po opublikowaniu komunikatu Ministra Edukacji i Nauki w kwietniu; powyższe dane dotyczą stypendiów przyznawanych w V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”).
przed oceną śródokresową po ocenie śródokresowej
3450 zł 4450 zł