Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szkoła Doktorska

W Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS stworzyliśmy unikatowy, autorski model kształcenia, który realizujemy w ramach sześciu dyscyplin: psychologia, nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji, nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

instytuty naukowe

Wsparcie
w rozwoju badawczym

Przyjmujemy osoby, które planują karierę badawczą i akademicką. Stwarzamy im optymalne warunki do realizacji naukowych aspiracji i pomagamy na wczesnym etapie kariery. Wiemy, że najskuteczniejszą formą kształcenia i doprowadzenia do obrony pracy doktorskiej jest zagwarantowanie doktorantom wsparcia mentora, umożliwienie współpracy z badaczami oraz udostępnienie narzędzi, które ułatwiają nawiązywanie kontaktów zawodowych i dzielenie się doświadczeniem w środowisku międzynarodowym.

Umiędzynarodowienie

Szkoła Doktorska Uniwersytetu SWPS podejmuje liczne działania służące jej umiędzynarodowieniu. Obecnie 14% doktorantów stanowią obcokrajowcy. Większość zajęć realizowanych w ramach programu kształcenia odbywa się w języku angielskim. W ramach mobilności naukowej doktorantki i doktoranci uczestniczą w stażach i konferencjach międzynarodowych. Dzięki międzynarodowej interdyscyplinarnej mobilności zwiększa się perspektywa rozwoju kariery doktorantów.

Aplikujemy o projekty Maria Skłodowska-Curie Doctoral Networks w ramach konsorcjum z innymi krajami członkowskimi UE, które stanowią wstęp do dalszej współpracy międzynarodowej. Obecnie realizujemy dwa takie projekty:

  • „Sustainable Transitions through Democratic Design (CoDesign4Transitions)”, którego współwnioskodawcą jest nasz Uniwersytet. Projekt realizować będzie konsorcjum uczelni z 6 krajów (Wielka Brytania, Dania, Włochy, Węgry, Belgia, Polska), a jego celem jest wspólny i komplementarny program szkoleniowy dla doktorantów, oparty o indywidualne projekty badawcze początkujących naukowców. Projekt realizowany jest w ramach dwóch dyscyplin: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz nauki socjologiczne. Kierownikiem projektu z ramienia Uniwersytetu SWPS jest prof. Karol Murlak, a uczestniczyć w nim będą także prof. Mikołaj Cześnik oraz prof. Mariusz Wszołek. Finansowanie dla zadań Uniwersytetu SWPS w projekcie wynosi 453 024 EUR.

Współpraca z centrami lub grupami

Naszą innowacją jest zaangażowanie doktorantów w działalność centrów (badawczych lub wdrożeniowych) lub grup (badawczych lub artystycznych), w których będą mogli uczyć się realizacji postępowania badawczego na każdym etapie, przygotowywania publikacji, krytycznej dyskusji naukowej, know-how aplikacji grantowych. Będą również mogli obserwować codzienne i niecodzienne działania i osiągnięcia swoich starszych kolegów i koleżanek oraz rozwój ich karier naukowych. Doktorantki i doktoranci przygotowujący rozprawę w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki będą mogli pracować z zespołami projektowymi lub artystycznymi, poznając w praktyce wszystkie etapy pracy twórczej i naukowej.

Współpraca z organizacją EUA

Jesteśmy członkiem stowarzyszenia European University Association (EUA), które reprezentuje ponad 850 uniwersytetów i krajowych konferencji rektorów w 49 krajach europejskich. EUA odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim i wpływa na politykę UE w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Poprzez ciągłą interakcję z szeregiem innych organizacji europejskich i międzynarodowych, EUA zapewnia, że niezależny głos europejskich uniwersytetów jest słyszany.

logo eua

Autorski program
kształcenia

Program kształcenia, blok 1 - umiejętności akademickie

Blok 1 – umiejętności akademickie

Zajęcia w bloku 1 umożliwiają doktorantkom i doktorantom zdobycie i rozwój umiejętności niezbędnych do przedstawiania wyników badań, w tym działań twórczych w publikacjach naukowych oraz wystąpieniach konferencyjnych w Polsce i za granicą. Przygotowują ich także do pozyskiwania środków na realizację pomysłów badawczych i twórczych. Jako kursy obowiązkowe doktorantki i doktoranci realizują zajęcia z zakresu: pisania akademickiego, przygotowywania wystąpień konferencyjnych i aplikacji grantowych, etyki w nauce i respektowania własności intelektualnej. Realizują również praktyki dydaktyczne.

Program kształcenia, blok 2 - metodologia i praca badawcza

Blok 2 – metodologia i praca badawcza

Doktorantki i doktoranci zdobywają zaawansowaną wiedzę metodologiczną oraz badawczą na temat stosowanych metod, technik, narzędzi badawczych oraz programów wspierających analizę danych wykorzystywanych w postępowaniu badawczym. Wśród zajęć obowiązkowych znajdują się m.in. kursy z zakresu: metodologii i planowania badań (w dyscyplinie) oraz analizy danych ilościowych lub jakościowych. Obowiązkowe są również seminaria doktoranckie (spotkania czy konsultacje między promotorem lub promotorami albo promotorem i promotorem pomocniczym a doktorantami). Mają one kluczowe znaczenie dla zdobywania wiedzy metodologicznej oraz dla postępów własnej pracy badawczej.

Program kształcenia, blok - mentoring i rozwój kariery

Blok 3 – mentoring i rozwój kariery

Rozwijamy potencjał początkujących badaczy, pomagamy w świadomym planowaniu rozwoju kariery naukowej, twórczej lub dydaktycznej oraz wspieramy doktorantów w procesie uzyskania stopnia naukowego doktora. Do zajęć obowiązkowych należy warsztat 0 „Na starcie doktoratu”, który pomaga w orientacji co do stawianych wymagań oraz w zaplanowaniu harmonogramu kształcenia i prac nad rozprawą. Seminarium doktoranckie realizowane jest pod opieką promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Wspierają oni doktorantów w opracowaniu i realizacji indywidualnego planu badawczego oraz planowaniu pracy nad rozprawą doktorską.

Program kształcenia, blok 4 - wykłady i seminaria

Blok 4 – wykłady i seminaria naukowe

Doktorantki i doktoranci mogą brać w kursach trzonowych dla danej dyscypliny, ale także zdobywać wiedzę interdyscyplinarną. Kursy można wybrać z oferty na dany rok akademicki. W tym bloku znajdują się zajęcia z dyscypliny podstawowej (o charakterze przeglądu paradygmatów, teorii, koncepcji i podejść) oraz seminaria interdyscyplinarne, a także wykłady zaproszonych gości czy wykłady otwarte. Dobór tematyki jest związany z rozwojem badań w danej dyscyplinie oraz działań uczelni w zakresie innowacyjności, umiędzynarodowienia i zdobywania finansowania zewnętrznego na tego typu działania.

Program kształcenia, blok 5 - współpraca z centrami lub grupami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym

Blok 5 – współpraca z centrami i zespołami badawczymi

Doktoranci współpracują z wybranym centrum badawczym oraz zespołem badawczym lub twórczym. Współpraca z centrami pozwala na: wdrożenie się w świat naukowy lub twórczy, zdobywanie praktyki naukowej i akademickiej, współtworzenie społeczności akademickiej, zdobywanie umiejętności przygotowywania artykułów i innych prac naukowych, uczestniczenie w dyskusjach naukowych, uczenie się krytycznego myślenia, obserwowanie rozwoju karier akademickich kolegów i koleżanek. Doktoranci realizują także cele związane z komercjalizacją i upowszechnianiem wyników badań i działalności twórczej poza sferą akademicką. Odbywają również obowiązkowe praktyki naukowe.

Zespół Szkoły Doktorskiej

Ziółkowska, Justyna pełnomocniczka ds. mediacji i mentoringu
Specjalizacja
Specjalistka od badań jakościowych w psychologii klinicznej
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Justyna Ziółkowska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Justyna Ziółkowskaspecjalistka od badań jakościowych w psychologii klinicznej
Zydlewska, Agnieszka koordynatorka ds. doktoratów wdrożeniowych
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Agnieszka Zydlewska
mgr Agnieszka Zydlewska 
Janaszek, Karolina kierownik Biura Szkoły Doktorskiej
Etatowy
Nie
Numer telefonu
1
Specjalizacja
kierownik Biura Szkoły Doktorskiej
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Karolina Janaszek
mgr Karolina Janaszekkierownik Biura Szkoły Doktorskiej
Piotrowska, Anna p.o. kierownik Biura/specjalistka ds. Szkoły Doktorskiej
Etatowy
Nie
Numer telefonu
1
Specjalizacja
p.o. kierownik Biura/specjalista ds. Szkoły Doktorskiej
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Anna Piotrowska
mgr Anna Piotrowskap.o. kierownik Biura/specjalista ds. Szkoły Doktorskiej
Gajowniczek, Anna specjalistka ds. Szkoły Doktorskiej
Etatowy
Nie
Numer telefonu
1
Specjalizacja
specjalista ds. Szkoły Doktorskiej
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Anna Gajowniczek
mgr Anna Gajowniczekspecjalista ds. Szkoły Doktorskiej
Centka, Paula specjalistka ds. Szkoły Doktorskiej
Etatowy
Nie
Numer telefonu
1
Specjalizacja
specjalista ds. Szkoły Doktorskiej
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Paula Centka
mgr Paula Centkaspecjalista ds. Szkoły Doktorskiej

Rada Szkoły Doktorskiej

Piotrowski, Konrad Dyrektor Szkoły Doktorskiej
Instytut Psychologii
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Konrad Piotrowski
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog rozwoju
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":"Instytutu Psychologii"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci"}}
Funkcja na uczelni
dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Konrad Piotrowskipsycholog rozwoju, zajmuje się rozwojem tożsamości
Filiciak, Mirosław Instytut Nauk Humanistycznych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mirosław Filiciak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Medioznawca
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Humanistycznych"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":"Katedry Kultury i Medi\u00f3w"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Kulturowych Bada\u0144 Technologii","Nazwa odmieniona":"Centrum Kulturowych Bada\u0144 Technologii"}}
Obszar zainteresowania
medioznawstwo
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mirosław Filiciakkulturoznawca
Rachwał, Tadeusz Insytytut Nauk Humanistycznych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Tadeusz Rachwał
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Filolog angielski, kulturoznawca i literaturoznawca
Stanowisko
profesor
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Anglistyki","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Humanistycznych
Obszar zainteresowania
anglistyka
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Tadeusz Rachwałfilolog angielski, kulturoznawca i literaturoznawca
Zaleśkiewicz, Tomasz Instytut Psychologii
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Tomasz Zaleśkiewicz
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-na-wydziale1":{"Funkcja":"pe\u0142nomocnik dziekana ds. interdyscyplinarnych studi\u00f3w doktoranckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Ekonomicznej"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi"}}
Obszar zainteresowania
psychologia-ekonomiczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewiczpsycholog biznesu, prowadzi zajęcia z podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej
Cześnik, Mikołaj Instytut Nauk Społecznych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mikołaj Cześnik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog i politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Spo\u0142ecznych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mikołaj Cześniksocjolog, politolog
Ostaszewski, Paweł Instytut Psychologii
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Paweł Ostaszewski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":"Instytutu Psychologii"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Behawioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"DecisionLab: Centrum Bada\u0144 Behawioralnych nad Decyzjami","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Paweł Ostaszewskipsycholog, specjalizuje się w psychologii behawioralnej, psychologii biologicznej i radykalnym behawioryzmie
Sędek, Grzegorz Instytut Psychologii
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Grzegorz Sędek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych ICACS","Nazwa odmieniona":"Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych ICACS"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Grzegorz Sędekpsycholog, specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej
Ziółkowska, Justyna Instytut Psychologii
Specjalizacja
Specjalistka od badań jakościowych w psychologii klinicznej
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Justyna Ziółkowska
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Justyna Ziółkowskaspecjalistka od badań jakościowych w psychologii klinicznej
Murlak, Karol Instytut Projektowania
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Karol Murlak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
sztuki-plastyczne-i-konserwacja-dziel-sztuki
Specjalizacja
projektant, badacz i wykładowca
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Projektowania Materialno\u015bci","Nazwa odmieniona":"i"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Projektowania","Nazwa odmieniona":"Instytutu Projektowania"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Projektowania
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Karol MurlakProjektant, badacz i wykładowca. Profesor Uniwersytetu SWPS oraz nowojorskiego Pratt Institute. Łączy projektowanie z nauką oraz praktykę z teorią projektowania. Zajmuje się rolą materialności w projektowaniu i życiu codziennym.
Wenzel, Michał Instytut Nauk Społecznych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Michał Wenzel
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Michał Wenzelsocjolog, zajmuje się metodami badań społecznych i postawami politycznymi
Wszołek, Mariusz Instytut Projektowania
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mariusz Wszołek
Miasto
wroclaw
Specjalizacja
Komunikolog, teoretyk projektowania
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Projektowania","Nazwa odmieniona":"Instytutu Projektowania"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Grafiki","Nazwa odmieniona":"Katedry Grafiki"}}
Instytut
Instytut Projektowania
Dyscyplina
Array
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mariusz WszołekKomunikolog, teoretyk projektowania. Naukowo zajmuje się teorią i praktyką projektowania komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem inkluzyjnych, partycypacyjnych i zrównoważonych doktryn projektowych. Kierownik Katedry Grafiki.
Fortuńska, Aleksandra przedstawicielka Samorządu Doktorantów
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Aleksandra Fortuńska
mgr Aleksandra Fortuńskadoktorantka

Samorząd Doktorantów

Samorząd Doktorantów jest organizacją studencką, która wspiera potrzeby doktorantek i doktorantów, a także czuwa nad przestrzeganiem ich praw, zrzesza doktorantki i doktorantów ze wszystkich lat i dyscyplin, reprezentuje ogół doktorantek i doktorantów na różnych forach Uniwersytetu SWPS. Stanowi również platformę dla różnorodnych inicjatyw wspierających.

Nasze cele

Członkowie Samorządu mogą reprezentować doktorantów w różnych organizacjach szkolnych i pozaszkolnych, w tym w Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz w Warszawskim Porozumieniu Doktorantów. Dbamy o ciągłe polepszanie sytuacji doktorantek i doktorantów i ochronę ich interesów poprzez współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działania.

Celem samorządu jest wspieranie doktorantek i doktorantów w procesie rozwoju ich karier. Samorząd jest pomostem między doktorantkami i doktorantami a władzami Uniwersytetu SWPS oraz Szkoły Doktorskiej, a także towarzyszem na trudnej drodze prowadzącej do stopnia doktora.

Sesja Naukowa Doktorantów

Wspieramy propagowanie działalności naukowej naszych doktorantek i doktorantów. Dwa razy w roku (w semestrze letnim i zimowym) Samorząd organizuje Sesję Doktorantów. Aktywny udział w sesji jest jednym z wymogów programu Szkoły Doktorskiej i jednocześnie daje doktorantkom i doktorantom możliwość zaprezentowania swoich pierwszych wyników badań i osiągnięć. Dodatkowo udział w sesji zapewnia przestrzeń do interdyscyplinarnych dyskusji i poznania badań prowadzonych w innych dyscyplinach naukowych.

Wyjazdy integracyjne i szkoleniowe

Samorząd organizuje spotkania i wyjazdy integracyjne, które umożliwiają doktorantkom i doktorantom nie tylko integrację, lecz także uczenie się od siebie nawzajem. Wydarzenia te służą jako forum wymiany najlepszych praktyk, dzięki czemu nowi studenci mogą uczyć się na doświadczeniach swoich starszych kolegów i wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas pracy nad własnymi rozprawami doktorskimi.

Władze Samorządu Doktorantów

 
Michał Skorupski
przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów
Aleksandra Fortuńska
zastępczyni przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów
Franciszek Ostaszewski
zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów
Stanisław Karkosz
sekretarz Rady Samorządu Doktorantów

Członkowie Rady Samorządu

 
Izabella Poświstak
Zuzanna Kapciak

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Co nas wyróżnia?

Współpraca z badaczami

Nasi doktoranci od samego początku współpracują z wybranym zespołem badawczym Uniwersytetu SWPS, co pozwala im lepiej zrozumieć meandry świata naukowego. Obserwują pracę akademickich kolegów i koleżanek, poznają zasady prowadzenia projektów, biorą udział w dyskusjach naukowych, nawiązują międzynarodowe kontakty, doskonalą umiejętności przygotowywania artykułów i innych prac naukowych. Praktyka w centrum pozwala zdobyć doświadczenie niezbędne w dalszej karierze.

Program mentoringowy

Oprócz współpracy z promotorem i wybranym centrum badawczym doktoranci mogą skorzystać z innowacyjnego programu mentoringowego. Stanowi on ważny element zindywidualizowanej działalności dydaktycznej w programie Szkoły Doktorskiej, a jego głównym celem jest zagwarantowanie dodatkowego wsparcia w drodze do doktoratu. Program pomaga młodym naukowcom we wdrożeniu się w nową rolę zarówno edukacyjną, jak i zawodową. Składają się na niego warsztaty grupowe, spotkania peer mentoringowe oraz konsultacje indywidualne, wychodzące naprzeciw konkretnym potrzebom i dążeniom danego doktoranta.

Stypendia

Aby móc poświęcić czas na rozwój badawczy, w okresie kształcenia doktoranci otrzymują stypendium w wysokości zgodnej z zapisami ustawy PSWiN. Osoby aktywne zawodowo, które planują wykorzystanie doktoratu na styku nauki i praktyki (biznesu, administracji publicznej, NGO), zapraszamy do realizacji doktoratów eksternistycznych.

Dyscypliny

Szkoła Doktorska prowadzi kształcenie w pięciu dyscyplinach wiodących. Wybierz tę, która najlepiej odpowiada twoim zainteresowaniom naukowym.

Dyscyplina

Psychologia

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Dyscyplina

Psychologia

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Wrocław doktoraty poznaj szczegóły
Dyscyplina

Literaturoznawstwo

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Dyscyplina

Nauki o kulturze i religii

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Dyscyplina

Nauki socjologiczne oraz nauki o polityce i administracji

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły
Dyscyplina

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły

Doktorat wdrożeniowy

Program skierowany do osób, których praca badawcza i jej wyniki mogą mieć praktyczne zastosowanie w działalności danej firmy czy przedsiębiorstwa.

Dyscyplina

Program – doktorat wdrożeniowy

Szkoła Doktorska

stacjonarne
Warszawa doktoraty poznaj szczegóły

Vademecum doktoranta
Zanim rozpoczniesz naukę

Czym jest doktorat, jak wyglądają proces badawczy i kolejne etapy pracy nad rozprawą, na czym polega współpraca z zespołami badawczymi – więcej informacji o drodze do doktoratu, wsparciu mentoringowym, a także rodzajach stypendiów i grantów przysługujących doktorantom znajdziesz w naszym vademecum.

Sprawdź, co daje doktorat

Cykl wykładów
wybitnych specjalistów

„Wyzwania humanistyki XXI wieku” to cykl wykładów wybitnych specjalistów, którzy reprezentują różne dyscypliny z zakresu nauk humanistycznych. Wydarzenia skierowane są do doktorantek i doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS, jednak wszyscy zainteresowani są mile widziani.

Format przewiduje po wykładach nieformalne dyskusje na tematy przedstawione przez zaproszonych ekspertów. Przyjazna atmosfera wydarzeń sprzyja nawiązywaniu kontaktów, co daje możliwość odbycia w przyszłości stażu na uniwersytetach lub w ośrodkach badawczych na całym świecie.