hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, dietetycy, psycholodzy), osób duchownych i osób reprezentujących inne profesje mające przygotować do pracy z pacjentami i ich rodzinami.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychoonkologia

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierunek dostępny także w Warszawie.

"Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 21 października 2009r. patronat na studiami podyplomowymi na kierunku Psychoonkologia objęło Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne oraz Krajowa Szkoła Psychoonkologii. Zapraszamy osoby zainteresowane zagadnieniami psychoonkologii, wszystkich którzy pracują lub chcą pracować z chorymi onkologicznie (z dziećmi, nastolatkami, dorosłymi) oraz ich opiekunami- od momentu zdiagnozowania poprzez leczenie- do wyleczenia, nawrotu choroby aż do kresu życia i żałoby. Tematem zajęć jest również współpraca w zespole oraz zagadnienia profilaktyki i interwencji wypalenia zawodowego. Zajęcia prowadzone są przez zespół wybranych specjalistów, będących teoretykami i praktykami. Ukończenie studiów jest jednym z niezbędnych warunków uzyskania certyfikatu psychoonkologa, certyfikatu superwizora psychoonkologii. Certyfikaty te są nadawane przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne i uprawniają do używania tytułu psychoonkologa. Studia podyplomowe z psychoonkologii są też konieczne dla psychologów chcących pracować w opiece paliatywnej i hospicyjnej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2013 roku gwarantowane świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, pkt1, ppkt 3)."

rogiewicz psychoonkologiadr Maria Rogiewicz
Kierownik merytoryczny studiów

Adresaci

Adresatami studiów są w szczególności lekarze, pielęgniarki, psychologowie, personel medyczny oraz osoby mające w pracy styczność z chorymi na choroby nowotworowe (rehabilitanci, dietetycy, osoby duchowne, pracownicy socjalni). Adresatami są także osoby zajmujące się rodzinami chorych.

Cel

Studia podyplomowe z psychoonkologii mają na celu przekazanie personelowi medycznemu i psychologom wiedzy oraz umiejętności praktycznych potrzebnych w kontakcie z pacjentami z rozpoznaniem choroby nowotworowej (i innych chorób terminalnych) i ich rodzinami. Personel medyczny i psychologowie stykają się w swojej praktyce zawodowej z chorymi (dorosłymi, młodzieżą i dziećmi) z rozpoznaniem choroby nowotworowej na wszystkich etapach jej leczenia. Spotykają się też z rodzinami – zarówno podczas leczenia pacjenta, jak i w trakcie żałoby. Proponowane studia podyplomowe pozwolą na udoskonalenie umiejętności praktycznych związanych z jednej strony z pomaganiem pacjentom i ich rodzinom w wykorzystywaniu zasobów, planów do zdrowienia i podtrzymywania zdrowia a z drugiej – do pomagania w radzeniu sobie z sytuacją zbliżania się do kresu życia pacjentów i pomaganiu w przeżywaniu żałoby ich bliskich. Studia te mają pomóc w nabyciu i udoskonalaniu umiejętności ochrony własnych zasobów psychicznych i własnego zdrowia ze względu na dużą odpowiedzialność i obciążenie, jakie niesie ze sobą ten rodzaj kontaktów.

Studia Podyplomowe są jednym z warunków ubiegania się o certyfikat Psychoonkologa nadawany przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne.

Warunki zaliczenia

1. Obecność i aktywność na zajęciach: 20 % oceny finalnej
2. Cząstkowe prace zaliczeniowe z modułów:

 • rodzina pacjenta dorosłego - 10 % oceny finalnej
 • dylematy etyczne i scenariusze umierania - 10% oceny finalnej
 • aspekty psychologiczne choroby nowotworowej u nastolatków i dzieci - 10% oceny finalnej
 • rodzina i bliscy dziecka i nastolatka na wszystkich etapach leczenia - 10 % oceny finalnej

3. Praca końcowa: "Projekt pracy z pacjentem lub jego rodziną" z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas studiów. Obrona pracy przed kierownikiem studiów podyplomowych z psychoonkologii - 40% oceny finalnej

Czas trwania

2 semestry (234 h).

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Program studiów podyplomowych z psychoonkologii obejmuje 244 godziny (97 godzin wykładów i 147 godzin warsztatów) zajęć dydaktycznych realizowanych w formie interaktywnych wykładów i warsztatów. Zajęcia odbywają się w weekendy, dwa razy w miesiącu. Ponadto słuchacze mają dostęp do materiałów edukacyjnych zamieszczanych na stronie internetowej przez prowadzących zajęcia.
Kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani teoretycy i praktycy (dwa w jednym) lekarze, psycholodzy (superwizorzy, nauczyciele akademiccy).

Zajęcia obejmują następujące moduły (bloki tematyczne):

1. Aspekty psychologiczne choroby nowotworowej (dorośli, adolescenci, dzieci) na wszystkich etapach leczenia. Leczenie przyczynowe radykalne, wznowa, zaawansowany stan choroby nowotworowej
(wykłady: 16 godz., warsztaty: 26 godz.)

 • choroba nowotworowa w okresie leczenia przyczynowego z akcentem na zasoby pacjenta- aspekty psychologiczne
 • przygotowanie pacjenta do różnych form leczenia (bazowanie na zasobach)
 • rodzinna historia choroby nowotworowej
 • chory- tworzenie i utrzymywanie relacji w trakcie wszystkich etapów leczenia
 • choroba nowotworowa i inwalidztwo- budowanie nowej tożsamości w oparciu o radzenie sobie z trudnościami, mocne strony osobowości, pozytywny program na życie
 • nawrót choroby u pacjenta dorosłego
 • nawrót choroby u dziecka i nastolatka
 • pacjent dorosły w sytuacji rezygnacji z leczenia przyczynowego
 • pacjent dorosły i jego rodzina w trakcie leczenia objawowego

W module przedstawione zostaną aspekty psychologiczne związane z otrzymaniem diagnozy, przygotowaniem do leczenia. Zaakcentowane zostaną sposoby wykorzystywania mocnych stron pacjenta (dorosłego, adolescenta, dziecka) do budowania planu radzenia sobie z leczeniem przyczynowym i przygotowaniem się do zdrowienia. Przedstawione zostaną również problemy psychologiczne związane ze wznową choroby nowotworowej (dorosły, nastolatek, dziecko) oraz możliwości radzenia sobie z nią. Moduł obejmuje również problemy psychologiczne dotyczące zaawansowanego stanu choroby nowotworowej (dorosły, nastolatek, dziecko) i związanych z tym trudności dotyczących rezygnacji z leczenia przyczynowego.

2. Rodzina i bliscy chorego (dorośli, adolescenci, dzieci) na wszystkich etapach leczenia choroby nowotworowej.
(wykłady: 8 godz., warsztaty: 12 godz.)

 • rodzina pacjenta dorosłego w okresie leczenia przyczynowego
 • rodzina pacjenta dorosłego, u którego zdiagnozowano wznowę
 • rodzina pacjenta dorosłego w sytuacji rezygnacji z leczenia przyczynowego
 • rodzina nastolatka na wszystkich etapach leczenia
 • różne trudne sytuacje dla rodziny pacjenta

Moduł poświęcony jest rodzinie i bliskim chorego (dorośli, nastolatki, dzieci). Zaakcentowane zostaną sposoby wykorzystywania mocnych stron członków rodziny do budowania planu radzenia sobie z chorobą bliskiej osoby. Przedstawione zostaną również problemy psychologiczne związane ze wznową choroby bliskiego (dorosły, nastolatek, dziecko) oraz możliwości radzenia sobie z nią. Moduł obejmuje również problemy psychologiczne dotyczące zaawansowanego stanu choroby nowotworowej (dorosły, nastolatek, dziecko) i związanych z tym trudności dotyczących rezygnacji z leczenia przyczynowego.

3. Komunikacja personelu z chorym ( i odwrotnie), rodziny z chorym (i odwrotnie), personelu z rodziną  (i odwrotnie) i członków personelu między sobą.
(wykłady: 11 godz., warsztaty: 16 godz.)

 • komunikowanie złych i dobrych wiadomości pacjentowi na wszystkich etapach leczenia przyczynowego i objawowego
 • złe i dobre wiadomości- techniki przekazywania
 • współpraca w zespole, pacjent kłopotliwy dla personelu
 • praca w zespole- sytuacje praktyczne
 • budowanie pozycji zawodowej
 • specyfika zespołu leczącego
 • postawy rodziców nastolatków i dzieci wobec zespołu leczącego

Moduł będzie poświęcony wykorzystaniu komunikacji do lepszego zaadaptowania się do sytuacji choroby i leczenia u pacjenta (dorosły, nastolatek, dziecko), funkcjonowania w roli opiekuna i realizowania zadań przez personel. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z technikami poprawy komunikacji, unikania zakłóceń i zasadami asertywności.

4. Jakość życia pacjenta i rodziny (dorośli, nastolatki, dzieci) oraz personelu
(wykłady: 16 godz., warsztaty: 15 godz.)

 • rozpoznawanie potrzeb u pacjenta dorosłego i realizowanie ich oraz udzielanie wsparcia dla rodziny i pacjenta
 • rola nadziei u chorego i jego rodziny- potrzeby, postawy
 • system wsparcia dla dziecka, nastolatka i opiekunów
 • ból i sposoby radzenia sobie z nim
 • wsparcie duchowe
 • zespół zmęczenia pomaganiem, zespół chronicznego zmęczenia
 • jak sobie radzić, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

W module omówione będą zagadnienia: rozpoznawanie i nazywanie potrzeb oraz budowanie planu ich realizacji w oparciu o korzystanie ze wsparcia psychologicznego, emocjonalnego. Słuchacze zapoznają się z możliwościami wykorzystania nadziei w leczeniu, zdrowieniu i utrzymywaniu zdrowia. W tym module podjęty będzie również temat profilaktyki i radzenia sobie rodzin oraz personelu z zespołem zmęczenia pomaganiem, zespołem chronicznego zmęczenia i wypaleniem zawodowym.

5. Chory wyleczony i rodzina (dorośli, nastolatki, dzieci)
(wykłady: 5godz., warsztaty: 6 godz.)

 • chory dorosły wyleczony
 • rodzina pacjenta dorosłego wyleczonego (wspieranie, bazowanie na zasobach)- problemy psychologiczne
 • pacjent (nastolatek, dziecko) wyleczony

W bloku tym zaprezentowane zostaną problemy rodziny i pacjenta (dorosły, nastolatek, dziecko) wyleczonego, korzystanie z zasobów, możliwości zmiany stylu życia, hierarchii wartości zarówno u wyleczonego jak i rodziny.

6. Rodzina i chory (dorosły, adolescent, dziecko) w okresie umierania i śmierci- problemy psychologiczne
(wykłady: 6 godz., warsztaty: 28 godz.)

 • przygotowanie chorego dorosłego do śmierci
 • pacjent umierający
 • scenariusze umierania dorosłych
 • scenariusze umierania dzieci i nastolatków
 • ostatnie pożegnanie
 • rodzina umierającego pacjenta dorosłego

W module omówione będą problemy i możliwości przygotowania chorego (dorosły, nastolatek dziecko) do umierania i śmierci na podstawie różnych scenariuszy umierania.

7. Problemy medyczne związane z rozpoznaniem i leczeniem choroby nowotworowej (dorośli, adolescenci, dzieci)
(wykłady: 22 godz., warsztaty: 10 godz.)

 • etiologia i epidemiologia nowotworów
 • specyfika postępowania z chorymi psychicznie z rozpoznaną chorobą nowotworową
 • problemy psychiatryczne towarzyszące chorobie nowotworowej (od diagnozy do śmierci)
 • powikłania leczenia
 • leczenie paliatywne
 • specyfika leczenia objawowego u dzieci i nastolatków
 • problemy leczenia objawowego w zaawansowanej chorobie nowotworowej
 • stany nagłe w onkologii i medycynie paliatywnej

Niniejszy moduł pozwoli słuchaczom zapoznać się z zagadnieniami medycznymi związanymi z rozpoznaniem, radykalnym leczeniem przyczynowym i leczeniem w stanie zaawansowanej choroby nowotworowej.

8. Dylematy etyczne i prawne stojące przed lekarzem i psychologiem w sytuacji umierania pacjenta
(wykłady: 7 godz., warsztaty: 7 godz.)

 • problemy etyczne i prawne podejmowania decyzji terapeutycznych u dorosłych, nastolatków i dzieci
 • dylematy etyczne i prawne stojące przed lekarzem u schyłku życia pacjenta

W bloku zaprezentowane zostaną dylematy etyczne i prawne stojące przed lekarzem/psychologiem w sytuacji schyłku życia pacjenta (dorosły, nastolatek, dziecko)

9. Żałoba
(wykłady: 4 godz., warsztaty: 2 godz.)

 • żałoba i jej rodzaje po śmierci dorosłego
 • żałoba i jej rodzaje po śmierci dziecka i nastolatka

Moduł ten poświęcony będzie zagadnieniu żałoby prawidłowej i powikłanej, rozpoznawaniu i zasadom pomocy w przeżywaniu żałoby prawidłowej i powikłanej przez dorosłych, nastolatki i dzieci.

10. Techniki pracy z pacjentem i rodziną (dorosły, nastolatek, dziecko) nastawione na profilaktykę i wykorzystywanie zasobów do zdrowienia
(wykłady: 2 godz., warsztaty: 25 godz.)

 • techniki pracy z dzieckiem
 • Racjonalna Terapia Zachowania
 • profilaktyka i wykorzystanie zasobów do zdrowienia u dorosłych- techniki
 • profilaktyka i wykorzystanie zasobów do zdrowienia u nastolatków i dzieci- techniki

Niniejszy moduł pozwoli słuchaczom formułować zasady profilaktyki i wykorzystania zasobów do zdrowienia i utrzymania zdrowia u dorosłych, nastolatków, dzieci z wykorzystaniem technik z różnych podejść psychoterapeutycznych, np. poznawczo- behawioralne, systemowe, egzystencjalne...

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia realizowane będą we Wrocławiu.

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych we Wrocławiu z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

Koordynator kierunku

Natalia Fuchs-Dzierżyc
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj