logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, dietetycy, psycholodzy), osób duchownych i osób reprezentujących inne profesje mające przygotować do pracy z pacjentami i ich rodzinami.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychoonkologia

 • Rekrutacja zakończona.

O studiach

Kierunek dostępny także w KatowicachWarszawie.

"Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 21 października 2009 r. patronat na studiami podyplomowymi na kierunku Psychoonkologia objęło Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne oraz Krajowa Szkoła Psychoonkologii. Zapraszamy osoby zainteresowane zagadnieniami psychoonkologii, wszystkich którzy pracują lub chcą pracować z chorymi onkologicznie (z dziećmi, nastolatkami, dorosłymi) oraz ich opiekunami- od momentu zdiagnozowania poprzez leczenie- do wyleczenia, nawrotu choroby aż do kresu życia i żałoby. Tematem zajęć jest również współpraca w zespole oraz zagadnienia profilaktyki i interwencji wypalenia zawodowego. Zajęcia prowadzone są przez zespół wybranych specjalistów, będących teoretykami i praktykami. Ukończenie studiów jest jednym z niezbędnych warunków uzyskania certyfikatu psychoonkologa, certyfikatu superwizora psychoonkologii. Certyfikaty te są nadawane przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne i uprawniają do używania tytułu psychoonkologa. Studia podyplomowe z psychoonkologii są też konieczne dla psychologów chcących pracować w opiece paliatywnej i hospicyjnej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2013 roku gwarantowane świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, pkt1, ppkt 3)."

rogiewicz psychoonkologiadr Maria Rogiewicz
Kierownik merytoryczny studiów

Adresaci

Adresatami studiów są w szczególności lekarze, pielęgniarki, psychologowie, personel medyczny oraz osoby mające w pracy styczność z chorymi na choroby nowotworowe (rehabilitanci, dietetycy, osoby duchowne, pracownicy socjalni). Adresatami są także osoby zajmujące się rodzinami chorych.

Cel

Studia podyplomowe z psychoonkologii mają na celu przekazanie personelowi medycznemu i psychologom wiedzy oraz umiejętności praktycznych potrzebnych w kontakcie z pacjentami z rozpoznaniem choroby nowotworowej (i innych chorób terminalnych) i ich rodzinami. Personel medyczny i psychologowie stykają się w swojej praktyce zawodowej z chorymi (dorosłymi, młodzieżą i dziećmi) z rozpoznaniem choroby nowotworowej na wszystkich etapach jej leczenia. Spotykają się też z rodzinami – zarówno podczas leczenia pacjenta, jak i w trakcie żałoby. Proponowane studia podyplomowe pozwolą na udoskonalenie umiejętności praktycznych związanych z jednej strony z pomaganiem pacjentom i ich rodzinom w wykorzystywaniu zasobów, planów do zdrowienia i podtrzymywania zdrowia a z drugiej – do pomagania w radzeniu sobie z sytuacją zbliżania się do kresu życia pacjentów i pomaganiu w przeżywaniu żałoby ich bliskich. Studia te mają pomóc w nabyciu i udoskonalaniu umiejętności ochrony własnych zasobów psychicznych i własnego zdrowia ze względu na dużą odpowiedzialność i obciążenie, jakie niesie ze sobą ten rodzaj kontaktów.

Studia Podyplomowe są jednym z warunków ubiegania się o certyfikat Psychoonkologa nadawany przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne.

Warunki zaliczenia

1. Obecność i aktywność na zajęciach: 20 % oceny finalnej
2. Cząstkowe prace zaliczeniowe z modułów:

 • rodzina pacjenta dorosłego - 10 % oceny finalnej
 • dylematy etyczne i scenariusze umierania - 10% oceny finalnej
 • aspekty psychologiczne choroby nowotworowej u nastolatków i dzieci - 10% oceny finalnej
 • rodzina i bliscy dziecka i nastolatka na wszystkich etapach leczenia - 10 % oceny finalnej

3. Praca końcowa: "Projekt pracy z pacjentem lub jego rodziną" z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas studiów. Obrona pracy przed kierownikiem studiów podyplomowych z psychoonkologii - 40% oceny finalnej

Czas trwania

2 semestry (234 h).

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019

Program studiów podyplomowych z psychoonkologii obejmuje 244 godziny (97 godzin wykładów i 147 godzin warsztatów) zajęć dydaktycznych realizowanych w formie interaktywnych wykładów i warsztatów. Zajęcia odbywają się w weekendy, dwa razy w miesiącu. Ponadto słuchacze mają dostęp do materiałów edukacyjnych zamieszczanych na stronie internetowej przez prowadzących zajęcia.
Kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani teoretycy i praktycy (dwa w jednym) lekarze, psycholodzy (superwizorzy, nauczyciele akademiccy).

Zajęcia obejmują następujące moduły (bloki tematyczne):

1. Aspekty psychologiczne choroby nowotworowej (dorośli, adolescenci, dzieci) na wszystkich etapach leczenia. Leczenie przyczynowe radykalne, wznowa, zaawansowany stan choroby nowotworowej
(wykłady: 16 godz., warsztaty: 26 godz.)

 • choroba nowotworowa w okresie leczenia przyczynowego z akcentem na zasoby pacjenta- aspekty psychologiczne
 • przygotowanie pacjenta do różnych form leczenia (bazowanie na zasobach)
 • rodzinna historia choroby nowotworowej
 • chory- tworzenie i utrzymywanie relacji w trakcie wszystkich etapów leczenia
 • choroba nowotworowa i inwalidztwo- budowanie nowej tożsamości w oparciu o radzenie sobie z trudnościami, mocne strony osobowości, pozytywny program na życie
 • nawrót choroby u pacjenta dorosłego
 • nawrót choroby u dziecka i nastolatka
 • pacjent dorosły w sytuacji rezygnacji z leczenia przyczynowego
 • pacjent dorosły i jego rodzina w trakcie leczenia objawowego

W module przedstawione zostaną aspekty psychologiczne związane z otrzymaniem diagnozy, przygotowaniem do leczenia. Zaakcentowane zostaną sposoby wykorzystywania mocnych stron pacjenta (dorosłego, adolescenta, dziecka) do budowania planu radzenia sobie z leczeniem przyczynowym i przygotowaniem się do zdrowienia. Przedstawione zostaną również problemy psychologiczne związane ze wznową choroby nowotworowej (dorosły, nastolatek, dziecko) oraz możliwości radzenia sobie z nią. Moduł obejmuje również problemy psychologiczne dotyczące zaawansowanego stanu choroby nowotworowej (dorosły, nastolatek, dziecko) i związanych z tym trudności dotyczących rezygnacji z leczenia przyczynowego.

2. Rodzina i bliscy chorego (dorośli, adolescenci, dzieci) na wszystkich etapach leczenia choroby nowotworowej.
(wykłady: 8 godz., warsztaty: 12 godz.)

 • rodzina pacjenta dorosłego w okresie leczenia przyczynowego
 • rodzina pacjenta dorosłego, u którego zdiagnozowano wznowę
 • rodzina pacjenta dorosłego w sytuacji rezygnacji z leczenia przyczynowego
 • rodzina nastolatka na wszystkich etapach leczenia
 • różne trudne sytuacje dla rodziny pacjenta

Moduł poświęcony jest rodzinie i bliskim chorego (dorośli, nastolatki, dzieci). Zaakcentowane zostaną sposoby wykorzystywania mocnych stron członków rodziny do budowania planu radzenia sobie z chorobą bliskiej osoby. Przedstawione zostaną również problemy psychologiczne związane ze wznową choroby bliskiego (dorosły, nastolatek, dziecko) oraz możliwości radzenia sobie z nią. Moduł obejmuje również problemy psychologiczne dotyczące zaawansowanego stanu choroby nowotworowej (dorosły, nastolatek, dziecko) i związanych z tym trudności dotyczących rezygnacji z leczenia przyczynowego.

3. Komunikacja personelu z chorym ( i odwrotnie), rodziny z chorym (i odwrotnie), personelu z rodziną  (i odwrotnie) i członków personelu między sobą.
(wykłady: 11 godz., warsztaty: 16 godz.)

 • komunikowanie złych i dobrych wiadomości pacjentowi na wszystkich etapach leczenia przyczynowego i objawowego
 • złe i dobre wiadomości- techniki przekazywania
 • współpraca w zespole, pacjent kłopotliwy dla personelu
 • praca w zespole- sytuacje praktyczne
 • budowanie pozycji zawodowej
 • specyfika zespołu leczącego
 • postawy rodziców nastolatków i dzieci wobec zespołu leczącego

Moduł będzie poświęcony wykorzystaniu komunikacji do lepszego zaadaptowania się do sytuacji choroby i leczenia u pacjenta (dorosły, nastolatek, dziecko), funkcjonowania w roli opiekuna i realizowania zadań przez personel. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z technikami poprawy komunikacji, unikania zakłóceń i zasadami asertywności.

4. Jakość życia pacjenta i rodziny (dorośli, nastolatki, dzieci) oraz personelu
(wykłady: 16 godz., warsztaty: 15 godz.)

 • rozpoznawanie potrzeb u pacjenta dorosłego i realizowanie ich oraz udzielanie wsparcia dla rodziny i pacjenta
 • rola nadziei u chorego i jego rodziny- potrzeby, postawy
 • system wsparcia dla dziecka, nastolatka i opiekunów
 • ból i sposoby radzenia sobie z nim
 • wsparcie duchowe
 • zespół zmęczenia pomaganiem, zespół chronicznego zmęczenia
 • jak sobie radzić, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

W module omówione będą zagadnienia: rozpoznawanie i nazywanie potrzeb oraz budowanie planu ich realizacji w oparciu o korzystanie ze wsparcia psychologicznego, emocjonalnego. Słuchacze zapoznają się z możliwościami wykorzystania nadziei w leczeniu, zdrowieniu i utrzymywaniu zdrowia. W tym module podjęty będzie również temat profilaktyki i radzenia sobie rodzin oraz personelu z zespołem zmęczenia pomaganiem, zespołem chronicznego zmęczenia i wypaleniem zawodowym.

5. Chory wyleczony i rodzina (dorośli, nastolatki, dzieci)
(wykłady: 5godz., warsztaty: 6 godz.)

 • chory dorosły wyleczony
 • rodzina pacjenta dorosłego wyleczonego (wspieranie, bazowanie na zasobach)- problemy psychologiczne
 • pacjent (nastolatek, dziecko) wyleczony

W bloku tym zaprezentowane zostaną problemy rodziny i pacjenta (dorosły, nastolatek, dziecko) wyleczonego, korzystanie z zasobów, możliwości zmiany stylu życia, hierarchii wartości zarówno u wyleczonego jak i rodziny.

6. Rodzina i chory (dorosły, adolescent, dziecko) w okresie umierania i śmierci- problemy psychologiczne
(wykłady: 6 godz., warsztaty: 28 godz.)

 • przygotowanie chorego dorosłego do śmierci
 • pacjent umierający
 • scenariusze umierania dorosłych
 • scenariusze umierania dzieci i nastolatków
 • ostatnie pożegnanie
 • rodzina umierającego pacjenta dorosłego

W module omówione będą problemy i możliwości przygotowania chorego (dorosły, nastolatek dziecko) do umierania i śmierci na podstawie różnych scenariuszy umierania.

7. Problemy medyczne związane z rozpoznaniem i leczeniem choroby nowotworowej (dorośli, adolescenci, dzieci)
(wykłady: 22 godz., warsztaty: 10 godz.)

 • etiologia i epidemiologia nowotworów
 • specyfika postępowania z chorymi psychicznie z rozpoznaną chorobą nowotworową
 • problemy psychiatryczne towarzyszące chorobie nowotworowej (od diagnozy do śmierci)
 • powikłania leczenia
 • leczenie paliatywne
 • specyfika leczenia objawowego u dzieci i nastolatków
 • problemy leczenia objawowego w zaawansowanej chorobie nowotworowej
 • stany nagłe w onkologii i medycynie paliatywnej

Niniejszy moduł pozwoli słuchaczom zapoznać się z zagadnieniami medycznymi związanymi z rozpoznaniem, radykalnym leczeniem przyczynowym i leczeniem w stanie zaawansowanej choroby nowotworowej.

8. Dylematy etyczne i prawne stojące przed lekarzem i psychologiem w sytuacji umierania pacjenta
(wykłady: 7 godz., warsztaty: 7 godz.)

 • problemy etyczne i prawne podejmowania decyzji terapeutycznych u dorosłych, nastolatków i dzieci
 • dylematy etyczne i prawne stojące przed lekarzem u schyłku życia pacjenta

W bloku zaprezentowane zostaną dylematy etyczne i prawne stojące przed lekarzem/psychologiem w sytuacji schyłku życia pacjenta (dorosły, nastolatek, dziecko)

9. Żałoba
(wykłady: 4 godz., warsztaty: 2 godz.)

 • żałoba i jej rodzaje po śmierci dorosłego
 • żałoba i jej rodzaje po śmierci dziecka i nastolatka

Moduł ten poświęcony będzie zagadnieniu żałoby prawidłowej i powikłanej, rozpoznawaniu i zasadom pomocy w przeżywaniu żałoby prawidłowej i powikłanej przez dorosłych, nastolatki i dzieci.

10. Techniki pracy z pacjentem i rodziną (dorosły, nastolatek, dziecko) nastawione na profilaktykę i wykorzystywanie zasobów do zdrowienia
(wykłady: 2 godz., warsztaty: 25 godz.)

 • techniki pracy z dzieckiem
 • Racjonalna Terapia Zachowania
 • profilaktyka i wykorzystanie zasobów do zdrowienia u dorosłych- techniki
 • profilaktyka i wykorzystanie zasobów do zdrowienia u nastolatków i dzieci- techniki

Niniejszy moduł pozwoli słuchaczom formułować zasady profilaktyki i wykorzystania zasobów do zdrowienia i utrzymania zdrowia u dorosłych, nastolatków, dzieci z wykorzystaniem technik z różnych podejść psychoterapeutycznych, np. poznawczo- behawioralne, systemowe, egzystencjalne...

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia realizowane będą we Wrocławiu.

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.
Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

ola

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - biuro nieczynne
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
soboty zjazdowe: 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.