logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, dietetycy, psycholodzy), osób duchownych i osób reprezentujących inne profesje mające przygotować do pracy z pacjentami i ich rodzinami.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychoonkologia

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Kierunek dostępny także w  Warszawie.

"Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 21 października 2009 r. patronat na studiami podyplomowymi na kierunku Psychoonkologia objęło Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne oraz Krajowa Szkoła Psychoonkologii. Zapraszamy osoby zainteresowane zagadnieniami psychoonkologii, wszystkich którzy pracują lub chcą pracować z chorymi onkologicznie (z dziećmi, nastolatkami, dorosłymi) oraz ich opiekunami- od momentu zdiagnozowania poprzez leczenie- do wyleczenia, nawrotu choroby aż do kresu życia i żałoby. Tematem zajęć jest również współpraca w zespole oraz zagadnienia profilaktyki i interwencji wypalenia zawodowego. Zajęcia prowadzone są przez zespół wybranych specjalistów, będących teoretykami i praktykami. Ukończenie studiów jest jednym z niezbędnych warunków uzyskania certyfikatu psychoonkologa, certyfikatu superwizora psychoonkologii. Certyfikaty te są nadawane przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne i uprawniają do używania tytułu psychoonkologa. Studia podyplomowe z psychoonkologii są też konieczne dla psychologów chcących pracować w opiece paliatywnej i hospicyjnej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2013 roku gwarantowane świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, pkt1, ppkt 3)."

rogiewicz psychoonkologiadr Maria Rogiewicz
Kierownik merytoryczny studiów

Adresaci

Adresatami studiów są w szczególności lekarze, pielęgniarki, psychologowie, personel medyczny oraz osoby mające w pracy styczność z chorymi na choroby nowotworowe (fizjoterapeuci, dietetycy, osoby duchowne, pracownicy socjalni). Adresatami są także osoby zajmujące się rodzinami chorych.

Cel

Studia podyplomowe z psychoonkologii mają na celu przekazanie personelowi medycznemu i psychologom wiedzy oraz umiejętności praktycznych potrzebnych w kontakcie z pacjentami chorymi na nowotwór i ich rodzinami. Personel medyczny i psychologowie spotykają się w swojej praktyce zawodowej z chorymi onkologicznie (seniorami, dorosłymi, młodzieżą i dziećmi) na wszystkich etapach ich leczenia. Spotykają się też z rodzinami – zarówno podczas leczenia pacjenta, jak i w trakcie żałoby. Proponowane studia podyplomowe pozwolą na nabycie i udoskonalenie umiejętności praktycznych związanych z jednej strony z pomaganiem pacjentom i ich rodzinom w wykorzystywaniu zasobów, planów do zdrowienia i podtrzymywania zdrowia a z drugiej – do pomagania w radzeniu sobie z sytuacją zbliżania się do kresu życia pacjentów i pomaganiu w przeżywaniu żałoby ich bliskich. Studia te mają pomóc w korzystaniu z własnych zasobów, nabyciu, rozwijaniu, udoskonalaniu umiejętności chronienia, rozbudowywania zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowości, jest to niezbędne ze względu na dużą odpowiedzialność i obciążenie, jakie niesie ze sobą ten rodzaj kontaktów.

Studia Podyplomowe są jednym z warunków ubiegania się o certyfikat Psychoonkologa nadawany przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia realizowane będą we Wrocławiu. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

1. Dopuszczalna nieobecność- 4 pełne dni (łącznie) na zajęciach u: dr M. Rogiewicz i dr hab. M. Krajnik, o. dr. F. Buczyńskiego i dr M. Kostek.
Nieobecność na zajęciach prowadzonych przez pozostałych wykładowców słuchacz zobowiązany jest odrobić.
2. Cząstkowe prace zaliczeniowe z modułów (na ocenę): do wyboru 2 moduły:

 • Moduł 1: rodzina pacjenta dorosłego (B. Winch)
 • Moduł 2: dylematy etyczne i scenariusze umierania (M.Krajnik)
 • Moduł 3:aspekty psychologiczne choroby nowotworowej u nastolatków i dzieci (F.Buczynski, M.Kostek)
 • rodzina i bliscy dziecka i nastolatka na wszystkich etapach leczenia - 10 % oceny finalnej

3. Praca końcowa (na ocenę): "Projekt pracy z pacjentem lub jego rodziną" z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas studiów oraz obrona pracy z uwzględnieniem wiedzy teoretycznej przed kierownikiem studiów podyplomowych z psychoonkologii.

Ocena na świadectwie jest średnią ocen z poszczególnych modułów i projektu końcowego.

Czas trwania

2 semestry (252 h).

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Program studiów podyplomowych z psychoonkologii obejmuje 252 godziny (105 godzin wykładów i 147 godzin warsztatów) zajęć dydaktycznych realizowanych w formie interaktywnych wykładów i warsztatów. Zajęcia odbywają się w weekendy, dwa razy w miesiącu. Ponadto słuchacze mają dostęp do materiałów edukacyjnych zamieszczanych na stronie internetowej przez prowadzących zajęcia.
Kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani teoretycy i praktycy (dwa w jednym) lekarze, psycholodzy (superwizorzy, nauczyciele akademiccy). W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Zajęcia obejmują następujące moduły (bloki tematyczne):

1. Aspekty psychologiczne choroby nowotworowej (dorośli, adolescenci, dzieci) na wszystkich etapach leczenia. Leczenie przyczynowe radykalne, wznowa, zaawansowany stan choroby nowotworowej
(wykłady: 24 godz., warsztaty: 26 godz.)

 • choroba nowotworowa w okresie leczenia przyczynowego z akcentem na zasoby pacjenta- aspekty psychologiczne
 • przygotowanie pacjenta do różnych form leczenia (bazowanie na zasobach)
 • rodzinna historia choroby nowotworowej
 • chory- tworzenie i utrzymywanie relacji w trakcie wszystkich etapów leczenia
 • choroba nowotworowa i inwalidztwo- budowanie nowej tożsamości w oparciu o radzenie sobie z trudnościami, mocne strony osobowości, pozytywny program na życie
 • nawrót choroby u pacjenta dorosłego
 • nawrót choroby u dziecka i nastolatka
 • pacjent dorosły w sytuacji rezygnacji z leczenia przyczynowego
 • pacjent dorosły i jego rodzina w trakcie leczenia objawowego
 • Wpływ diagnozy onkologicznej na seksualność pacjenta
 • Krótko i długotrwały wpływ interwencji na seksualność pacjenta
 • Intrapsychiczne i diadyczne skutki problemów onkologicznych wpływające na seksualność

W module przedstawione zostaną aspekty psychologiczne związane z otrzymaniem diagnozy, przygotowaniem do leczenia. Zaakcentowane zostaną sposoby wykorzystywania mocnych stron pacjenta (dorosłego, adolescenta, dziecka) do budowania planu radzenia sobie z leczeniem przyczynowym i przygotowaniem się do zdrowienia. Przedstawione zostaną również problemy psychologiczne związane ze wznową choroby nowotworowej (dorosły, nastolatek, dziecko) oraz możliwości radzenia sobie z nią. Moduł obejmuje również problemy psychologiczne dotyczące zaawansowanego stanu choroby nowotworowej (dorosły, nastolatek, dziecko) i związanych z tym trudności dotyczących rezygnacji z leczenia przyczynowego.

2. Rodzina i bliscy chorego (dorośli, adolescenci, dzieci) na wszystkich etapach leczenia choroby nowotworowej.
(wykłady: 8 godz., warsztaty: 12 godz.)

 • rodzina pacjenta dorosłego w okresie leczenia przyczynowego
 • rodzina pacjenta dorosłego, u którego zdiagnozowano wznowę
 • rodzina pacjenta dorosłego w sytuacji rezygnacji z leczenia przyczynowego
 • rodzina nastolatka na wszystkich etapach leczenia
 • różne trudne sytuacje dla rodziny pacjenta

Moduł poświęcony jest rodzinie i bliskim chorego (dorośli, nastolatki, dzieci). Zaakcentowane zostaną sposoby wykorzystywania mocnych stron członków rodziny do budowania planu radzenia sobie z chorobą bliskiej osoby. Przedstawione zostaną również problemy psychologiczne związane ze wznową choroby bliskiego (dorosły, nastolatek, dziecko) oraz możliwości radzenia sobie z nią. Moduł obejmuje również problemy psychologiczne dotyczące zaawansowanego stanu choroby nowotworowej (dorosły, nastolatek, dziecko) i związanych z tym trudności dotyczących rezygnacji z leczenia przyczynowego.

3. Komunikacja personelu z chorym ( i odwrotnie), rodziny z chorym (i odwrotnie), personelu z rodziną  (i odwrotnie) i członków personelu między sobą.
(wykłady: 11 godz., warsztaty: 16 godz.)

 • komunikowanie złych i dobrych wiadomości pacjentowi na wszystkich etapach leczenia przyczynowego i objawowego
 • złe i dobre wiadomości- techniki przekazywania
 • współpraca w zespole, pacjent kłopotliwy dla personelu
 • praca w zespole- sytuacje praktyczne
 • budowanie pozycji zawodowej
 • specyfika zespołu leczącego
 • postawy rodziców nastolatków i dzieci wobec zespołu leczącego

Moduł będzie poświęcony wykorzystaniu komunikacji do lepszego zaadaptowania się do sytuacji choroby i leczenia u pacjenta (dorosły, nastolatek, dziecko), funkcjonowania w roli opiekuna i realizowania zadań przez personel. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z technikami poprawy komunikacji, unikania zakłóceń i zasadami asertywności.

4. Jakość życia pacjenta i rodziny (dorośli, nastolatki, dzieci) oraz personelu
(wykłady: 16 godz., warsztaty: 15 godz.)

 • rozpoznawanie potrzeb u pacjenta dorosłego i realizowanie ich oraz udzielanie wsparcia dla rodziny i pacjenta
 • rola nadziei u chorego i jego rodziny- potrzeby, postawy
 • system wsparcia dla dziecka, nastolatka i opiekunów
 • ból i sposoby radzenia sobie z nim
 • wsparcie duchowe
 • zespół zmęczenia pomaganiem, zespół chronicznego zmęczenia
 • jak sobie radzić, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

W module omówione będą zagadnienia: rozpoznawanie i nazywanie potrzeb oraz budowanie planu ich realizacji w oparciu o korzystanie ze wsparcia psychologicznego, emocjonalnego. Słuchacze zapoznają się z możliwościami wykorzystania nadziei w leczeniu, zdrowieniu i utrzymywaniu zdrowia. W tym module podjęty będzie również temat profilaktyki i radzenia sobie rodzin oraz personelu z zespołem zmęczenia pomaganiem, zespołem chronicznego zmęczenia i wypaleniem zawodowym.

5. Chory wyleczony i rodzina (dorośli, nastolatki, dzieci)
(wykłady: 5godz., warsztaty: 6 godz.)

 • chory dorosły wyleczony
 • rodzina pacjenta dorosłego wyleczonego (wspieranie, bazowanie na zasobach)- problemy psychologiczne
 • pacjent (nastolatek, dziecko) wyleczony

W bloku tym zaprezentowane zostaną problemy rodziny i pacjenta (dorosły, nastolatek, dziecko) wyleczonego, korzystanie z zasobów, możliwości zmiany stylu życia, hierarchii wartości zarówno u wyleczonego jak i rodziny.

6. Rodzina i chory (dorosły, adolescent, dziecko) w okresie umierania i śmierci- problemy psychologiczne
(wykłady: 6 godz., warsztaty: 28 godz.)

 • przygotowanie chorego dorosłego do śmierci
 • pacjent umierający
 • scenariusze umierania dorosłych
 • scenariusze umierania dzieci i nastolatków
 • ostatnie pożegnanie
 • rodzina umierającego pacjenta dorosłego

W module omówione będą problemy i możliwości przygotowania chorego (dorosły, nastolatek dziecko) do umierania i śmierci na podstawie różnych scenariuszy umierania.

7. Problemy medyczne związane z rozpoznaniem i leczeniem choroby nowotworowej (dorośli, adolescenci, dzieci)
(wykłady: 22 godz., warsztaty: 10 godz.)

 • etiologia i epidemiologia nowotworów
 • specyfika postępowania z chorymi psychicznie z rozpoznaną chorobą nowotworową
 • problemy psychiatryczne towarzyszące chorobie nowotworowej (od diagnozy do śmierci)
 • powikłania leczenia
 • leczenie paliatywne
 • specyfika leczenia objawowego u dzieci i nastolatków
 • problemy leczenia objawowego w zaawansowanej chorobie nowotworowej
 • stany nagłe w onkologii i medycynie paliatywnej

Niniejszy moduł pozwoli słuchaczom zapoznać się z zagadnieniami medycznymi związanymi z rozpoznaniem, radykalnym leczeniem przyczynowym i leczeniem w stanie zaawansowanej choroby nowotworowej.

8. Dylematy etyczne i prawne stojące przed lekarzem i psychologiem w sytuacji umierania pacjenta
(wykłady: 7 godz., warsztaty: 7 godz.)

 • problemy etyczne i prawne podejmowania decyzji terapeutycznych u dorosłych, nastolatków i dzieci
 • dylematy etyczne i prawne stojące przed lekarzem u schyłku życia pacjenta

W bloku zaprezentowane zostaną dylematy etyczne i prawne stojące przed lekarzem/psychologiem w sytuacji schyłku życia pacjenta (dorosły, nastolatek, dziecko)

9. Żałoba
(wykłady: 4 godz., warsztaty: 2 godz.)

 • żałoba i jej rodzaje po śmierci dorosłego
 • żałoba i jej rodzaje po śmierci dziecka i nastolatka

Moduł ten poświęcony będzie zagadnieniu żałoby prawidłowej i powikłanej, rozpoznawaniu i zasadom pomocy w przeżywaniu żałoby prawidłowej i powikłanej przez dorosłych, nastolatki i dzieci.

10. Techniki pracy z pacjentem i rodziną (dorosły, nastolatek, dziecko) nastawione na profilaktykę i wykorzystywanie zasobów do zdrowienia
(wykłady: 2 godz., warsztaty: 25 godz.)

 • techniki pracy z dzieckiem
 • Racjonalna Terapia Zachowania
 • profilaktyka i wykorzystanie zasobów do zdrowienia u dorosłych- techniki
 • profilaktyka i wykorzystanie zasobów do zdrowienia u nastolatków i dzieci- techniki

Niniejszy moduł pozwoli słuchaczom formułować zasady profilaktyki i wykorzystania zasobów do zdrowienia i utrzymania zdrowia u dorosłych, nastolatków, dzieci z wykorzystaniem technik z różnych podejść psychoterapeutycznych, np. poznawczo- behawioralne, systemowe, egzystencjalne.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA”.
Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych,
 • osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących Pracownika.
 • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2021 - czerwiec 2023. Możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł. Studia podyplomowe mogą trwać́ maksymalnie do 30 czerwca 2023 r. Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.: https://dawg.pl/projekty/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-edycja-iii/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 800 zł
2 raty 3750 zł
1 rata 7100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).


Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.