hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Każdy z nas ma w sobie tajemniczy ogród. Psychologia rozwoju osobistego pomaga otwierać furtkę do rozkwitu osobowości.

mgr Agnieszka Zawadzka, psycholog

Poznań, Wydział Zamiejscowy

Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego – coaching

 • specjalność na studiach psychologicznych
 • studia jednolite magisterskie
 • studia jednolite magisterskie dla magistrów i licencjatów
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis specjalności

Kluczowe zagadnienie specjalności to: doradztwo zawodowe i psychospołeczne, metody efektywnego uczenia się, zarządzanie zmianą i rozwojem kariery, w tym rozwiązywanie konfliktów, treningi asertywności, dbanie o dobrostan w pracy, zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne we wspieraniu rozwoju kompetencji oraz profesjonalnym coachingu – zarówno indywidualnym, jak i grupowym.

Studia są skierowane do osób otwartych na innych, które chcą pracować z ludźmi i dla ludzi, wspierać ich w rozwoju osobistym i zawodowym. Ważne cechy zarówno coacha, jak i doradcy zawodowego, to cierpliwość, opanowanie, a także empatia oraz umiejętność słuchania.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w działach human resources oraz komórkach odpowiadających za rozwój organizacji i kompetencji pracowników. Mogą także otworzyć własną działalność gospodarczą i pracować jako coach, doradca czy konsultant.

Atuty specjalności

Warsztaty z profesjonalistami

Studenci uczą się prowadzenia sesji i stosowania efektywnych metod coachingowych: pracy z metaforą, przeformułowaniem przekonań, wizualizacją ciała oraz pracy z nim. Warsztaty i ćwiczenia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów i doradców, pracujących dla międzynarodowych korporacji.

Praktyczne zastosowanie psychologii

Podczas aktywnych form zajęć studenci dowiadują się, jak wspierać ludzi w rozwoju osobistym i zawodowym, jak pomagać w radzeniu sobie z wyzwaniami, stresem czy wypaleniem zawodowym, w dążeniu do osiągania celów i w zwiększaniu satysfakcji z pracy i życia.

Kadra

Psychologia w Poznaniu

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  Dodatkowo kandydaci na studia dla magistrów i licencjatów (IOS) powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • rekrutacja.poznan@swps.edu.pl
 • ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój: R144
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy i piątki: 8.00-16.00
  czwartki: 10.00-18.00
  sobota (3 lutego): 10.00-14.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW. Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.