logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia są przeznaczone dla magistrów polonistyki, pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, pielęgniarstwa, fizjoterapii.

Kontakt

 • tel: 22 517 98 34
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Agnieszka Nizielska
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Pomagisterskie studium logopedyczne

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Program studiów opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia praktyczne w pracy w placówkach służby zdrowia (STOCER, CZD, IPN, SZNOZ) z dziećmi z obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym, zespołami genetycznymi, deficytami psycho – fizycznymi, somatycznymi itp. Oraz dziećmi zdrowymi z prawidłowym rozwojem mowy (od okresu noworodkowego do ukończenia rozwoju mowy – w wieku wczesnoszkolnym). Zdobyte doświadczenia pozwoliły na opracowanie:
- norm rozwoju mowy i jej deficytów w powiązaniu z funkcjami biologicznymi Programu profilaktyki
- oraz wczesnej interwencji wobec dzieci zagrożonych nieprawidłowym jej rozwojem.
Program Studium obejmuje diagnozę logopedyczną dziecka od okresu noworodkowego poprzez żłobkowy, przedszkolny i szkolny w aspekcie normy i patologii; tak w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym poprzez zajęcia profilaktyczne na oddziałach noworodkowych, żłobkowych, przedszkolnych, szkołach. Zaburzenia mowy u dorosłych (afazja, dysartia) w aspekcie teoretycznym i praktycznym omawiają specjaliści z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji. Zajęcia tak teoretyczne (wykłady) jak i praktyczne prowadzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach, szerokich zainteresowaniach i wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami z określonymi dysfunkcjami (językowymi, komunikacji mowy). Absolwenci Studium są przygotowani do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji od okresu noworodkowego na każdym etapie rozwoju oraz osobami dorosłymi."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.Strona SWPS1nsp 605dr n. hum. Elżbieta Stecko
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

studia są przeznaczone dla magistrów polonistyki, pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, pielęgniarstwa, fizjoterapii.

Cel

celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z:

 1. Dziećmi z nieprawidłowym bądź zaburzonym rozwojem mowy na skutek działania czynników istotnych dla kształtowania komunikacji językowej, od okresu noworodkowego, poprzez wiek żłobkowy, przedszkolny do wieku wczesnoszkolnego – z uwzględnieniem związku wymienionych funkcji z przyswajaniem umiejętności czytania i pisania.
 2. Z dziećmi i młodzieżą z  niepłynnością mówienia.
 3. Z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy, powstałymi na skutek chorób ośrodkowego układu nerwowego (afazją) i narządów mowy (m.in. po laryngoktomii).

Warunki zaliczenia

 • minimum 90% obecności na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczeń poszczególnych zajęć zgodnie z kryteriami przekazanymi przez prowadzących zajęcia,
 • pozytywnie oceniona praktyka
 • uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego

Czas trwania

cztery semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS i uzyskują tytuł logopedy dyplomowanego, uprawniający do wykonywania zawodu logopedy.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019 - rok I.

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 640 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. Zajęcia audytoryjne będą odbywały się w soboty i niedziele (co 2 tygodnie).

Zajęcia praktyczne, które w całości są organizowane przez uczelnię będą odbywały się przeważnie w piątki i poniedziałki. Studenci nasi będą mieli wyjątkową możliwość brania udziału w praktykach w różnorodnych placówkach: na oddziałach szpitalnych w poradniach, w żłobkach itp...).

Zakres tematyczny

Program studiów tworzą bloki tematyczne, których treść zawiera informacje niezbędne dla poznania embriologii, patologii i terapii mowy. Program spełnia wymagania stawiane logopedom zatrudnianym w placówkach służby zdrowia i w placówkach edukacyjnych.

STUDIA PODYPLOMOWE POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE 

Blok I – Medyczny 75 h zajęć dydaktycznych oraz 30 h zajęć praktycznych

 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego.
 • Neurologia dziecięca
 • Anatomia i fizjologia narządów głosu, słuchu i mowy, audiologia
 • Foniatria
 • Ortodoncja
 • Psychiatria dziecięca

Blok II– Psychologiczny 85 h zajęć dydaktycznych oraz 25 h zajęć praktycznych

 • Rozwój komunikacji dziecka - norma
 • Rozwój komunikacji dziecka - patologia (autyzm)
 • Psychologia rozwojowa (w tym prenatalna)
 • Psychoterapia dziecka z zaburzeniami mowy
 • Psychoterapia rodziny
 • Neuropsychologiczny aspekt zaburzeń mowy
 • Zastosowanie muzyki w rozwoju dziecka

Blok III – Pedagogiczny 75 h zajęć dydaktycznych oraz 10 h zajęć praktycznych

 • Rozwój (i ocena) funkcji istotnych dla nauki czytania i pisania–od okresu noworodkowego do 6 r.ż
 • Trudności w czytaniu i pisaniu w wyniku zaburzeń mowy
 • Terapia pedagogiczna
 • Metody wspomagające rozwój dziecka: SI, kinezjologia edukacyjna werbotonalna, AAC, Weronika Sherborn, metoda KNILLA

Blok IV – Lingwistyczny 50 h zajęć dydaktycznych oraz 10 h zajęć praktycznych

 • Fonetyka i fonologia - artykulacyjna - akustyczna - audytywna i wizualna
 • Zapis fonetyczny wymowy - prawidłowej - zaburzonej
 • Zapis międzynarodowy
 • Gramatyka języka polskiego - w przebiegu rozwoju mowy - w normie - w patologii
 • Dialektologia

Blok V – Logopedyczny 215 h zajęć dydaktycznych oraz 95 h zajęć praktycznych

 • Rozwój mowy i języka dziecka (0-7 r.ż.) – norma
 • Fizjologiczne uwarunkowania rozwoju mowy
 • Profilaktyka nieprawidłowego rozwoju mowy (w tym 5h badanie kartą sprawdź jak mówię
 • Zaburzenia mowy u dzieci
 • Opóźniony rozwój mowy – postaci kliniczne
 • Dyslalia
 • Palatolalia (mowa rozszczepowa)
 • Zaburzenia mowy uwarunkowane dysfunkcją słuchu
 • Zaburzenia mowy uwarunkowane dysfunkcją neuromotoryczną (mpdz.)
 • Oligofazja (zaburzenia mowy w zespołach genetycznych)
 • Zaburzenia mowy u dorosłych o podłożu neurologicznym (afazja, dysartria)
 • Zaburzenia mowy u dorosłych w wyniku chorób narządów mowy (dysfagia)
 • Niepłynność mówienia (jąkanie)
 • Terapia logopedyczna- metodyka
 • Autokorekcja i emisja głosu
 • Seminarium dyplomowe

Suma liczby godzin zajęć dydaktycznych to 465 h oraz zajęć praktycznych 165. Co daje łącznie 630 h zajęć na studiach podyplomowych.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia studiów magisterskich jego odpisu lub kserokopii potwierdzonej notarialnie lub przez pracownika CSPiS Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

odbędą się:

 • 7 listopada (środa) w godzinach od 15:00 do 16:00

Warunkiem zapisania się na rozmowę jest dostarczenie do Biura CSPiS kompletu dokumentów. W przypadku pytań sugerujemy kontakt z koordynatorem kierunku.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 530 zł
2 raty 2525 zł
1 rata 4800 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Cena dotyczy jednego roku nauczania.
Studia trwają 2 lata.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłat (oprócz opłaty rekrutacyjnej) należy dokonywać na indywidualne subkonto
(wygenerowane po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego Uniwersytetu SWPS):

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
w tytule prosimy wpisać nazwisko i imię kandydata oraz nazwę wybranego kierunku

Kasa uczelni czynna:
poniedziałek-piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

niezielska.ok

Koordynator kierunku

Agnieszka Nizielska
tel. 22 517 98 34
e-mail: agnieszka.nizielska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00


Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.