logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia są przeznaczone dla magistrów polonistyki, pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, pielęgniarstwa, fizjoterapii.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Pomagisterskie studium logopedyczne

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Program studiów opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia praktyczne w pracy w placówkach służby zdrowia (STOCER, CZD, IPN, SZNOZ) z dziećmi z obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym, zespołami genetycznymi, deficytami psycho – fizycznymi, somatycznymi itp. Oraz dziećmi zdrowymi z prawidłowym rozwojem mowy (od okresu noworodkowego do ukończenia rozwoju mowy – w wieku wczesnoszkolnym). Zdobyte doświadczenia pozwoliły na opracowanie:
- norm rozwoju mowy i jej deficytów w powiązaniu z funkcjami biologicznymi Programu profilaktyki
- oraz wczesnej interwencji wobec dzieci zagrożonych nieprawidłowym jej rozwojem.
Program Studium obejmuje diagnozę logopedyczną dziecka od okresu noworodkowego poprzez żłobkowy, przedszkolny i szkolny w aspekcie normy i patologii; tak w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym poprzez zajęcia profilaktyczne na oddziałach noworodkowych, żłobkowych, przedszkolnych, szkołach. Zaburzenia mowy u dorosłych (afazja, dysartia) w aspekcie teoretycznym i praktycznym omawiają specjaliści z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji. Zajęcia tak teoretyczne (wykłady) jak i praktyczne prowadzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach, szerokich zainteresowaniach i wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami z określonymi dysfunkcjami (językowymi, komunikacji mowy). Absolwenci Studium są przygotowani do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji od okresu noworodkowego na każdym etapie rozwoju oraz osobami dorosłymi."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.Strona SWPS1nsp 605dr n. hum. Elżbieta Stecko
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

studia są przeznaczone dla magistrów polonistyki, pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, pielęgniarstwa, fizjoterapii.

Cel

celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z:

 1. Dziećmi z nieprawidłowym bądź zaburzonym rozwojem mowy na skutek działania czynników istotnych dla kształtowania komunikacji językowej, od okresu noworodkowego, poprzez wiek żłobkowy, przedszkolny do wieku wczesnoszkolnego – z uwzględnieniem związku wymienionych funkcji z przyswajaniem umiejętności czytania i pisania.
 2. Z dziećmi i młodzieżą z  niepłynnością mówienia.
 3. Z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy, powstałymi na skutek chorób ośrodkowego układu nerwowego (afazją) i narządów mowy (m.in. po laryngoktomii).

Warunki zaliczenia

 • minimum 90% obecności na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczeń poszczególnych zajęć zgodnie z kryteriami przekazanymi przez prowadzących zajęcia,
 • pozytywnie oceniona praktyka,
 • uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.

Czas trwania

cztery semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS i uzyskują tytuł logopedy dyplomowanego, uprawniający do wykonywania zawodu logopedy.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 640 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Zajęcia audytoryjne będą odbywały się w soboty i niedziele (co 2 tygodnie).

Zajęcia praktyczne, które w całości są organizowane przez uczelnię będą odbywały się przeważnie w piątki i poniedziałki. Studenci nasi będą mieli wyjątkową możliwość brania udziału w praktykach w różnorodnych placówkach: na oddziałach szpitalnych w poradniach, w żłobkach itp...).

Zakres tematyczny

Program studiów tworzą bloki tematyczne, których treść zawiera informacje niezbędne dla poznania embriologii, patologii i terapii mowy. Program spełnia wymagania stawiane logopedom zatrudnianym w placówkach służby zdrowia i w placówkach edukacyjnych.

STUDIA PODYPLOMOWE POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE 

Blok I – Medyczny 75 h zajęć dydaktycznych oraz 30 h zajęć praktycznych

 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego.
 • Neurologia dziecięca
 • Anatomia i fizjologia narządów głosu, słuchu i mowy, audiologia
 • Foniatria
 • Ortodoncja
 • Psychiatria dziecięca

Blok II– Psychologiczny 85 h zajęć dydaktycznych oraz 25 h zajęć praktycznych

 • Rozwój komunikacji dziecka - norma
 • Rozwój komunikacji dziecka - patologia (autyzm)
 • Psychologia rozwojowa (w tym prenatalna)
 • Psychoterapia dziecka z zaburzeniami mowy
 • Psychoterapia rodziny
 • Neuropsychologiczny aspekt zaburzeń mowy
 • Zastosowanie muzyki w rozwoju dziecka

Blok III – Pedagogiczny 75 h zajęć dydaktycznych oraz 10 h zajęć praktycznych

 • Rozwój (i ocena) funkcji istotnych dla nauki czytania i pisania–od okresu noworodkowego do 6 r.ż
 • Trudności w czytaniu i pisaniu w wyniku zaburzeń mowy
 • Terapia pedagogiczna
 • Metody wspomagające rozwój dziecka: SI, kinezjologia edukacyjna werbotonalna, AAC, Weronika Sherborn, metoda KNILLA

Blok IV – Lingwistyczny 50 h zajęć dydaktycznych oraz 10 h zajęć praktycznych

 • Fonetyka i fonologia - artykulacyjna - akustyczna - audytywna i wizualna
 • Zapis fonetyczny wymowy - prawidłowej - zaburzonej
 • Zapis międzynarodowy
 • Gramatyka języka polskiego - w przebiegu rozwoju mowy - w normie - w patologii
 • Dialektologia

Blok V – Logopedyczny 215 h zajęć dydaktycznych oraz 95 h zajęć praktycznych

 • Rozwój mowy i języka dziecka (0-7 r.ż.) – norma
 • Fizjologiczne uwarunkowania rozwoju mowy
 • Profilaktyka nieprawidłowego rozwoju mowy (w tym 5h badanie kartą sprawdź jak mówię
 • Zaburzenia mowy u dzieci
 • Opóźniony rozwój mowy – postaci kliniczne
 • Dyslalia
 • Palatolalia (mowa rozszczepowa)
 • Zaburzenia mowy uwarunkowane dysfunkcją słuchu
 • Zaburzenia mowy uwarunkowane dysfunkcją neuromotoryczną (mpdz.)
 • Oligofazja (zaburzenia mowy w zespołach genetycznych)
 • Zaburzenia mowy u dorosłych o podłożu neurologicznym (afazja, dysartria)
 • Zaburzenia mowy u dorosłych w wyniku chorób narządów mowy (dysfagia)
 • Niepłynność mówienia (jąkanie)
 • Terapia logopedyczna- metodyka
 • Autokorekcja i emisja głosu
 • Seminarium dyplomowe

Suma liczby godzin zajęć dydaktycznych to 465 h oraz zajęć praktycznych 165. Co daje łącznie 630 h zajęć na studiach podyplomowych.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA

Kolejność zgłoszeń i rozmowa rekrutacyjna.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

Zapisy na rozmowy odbywają się po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 10 września 2021 roku, od godziny 15:30. Zapisy będą uruchamiane poprzez formularz rekrutacyjny. 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni 

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
Po złożeniu kompletu dokumentów uczelnia kontaktuje się z kandydatem celem umówienia spotkania rekrutacyjnego z kierownikiem kierunku. Podstawą przyjęcia jest wynik rozmowy rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 630 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Cena dotyczy jednego roku nauczania.
Studia trwają 2 lata.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłat (oprócz opłaty rekrutacyjnej) należy dokonywać na indywidualne subkonto
(wygenerowane po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego Uniwersytetu SWPS):

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.