logo uswps nazwa 3

Studia

...

dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka, psycholog społeczny

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • interdyscyplinarne studia II stopnia
 • z dyscypliną wiodącą psychologia
 • tryb niestacjonarny

Weź udział:

3 kwietnia 2019 r. - Spotkanie dla kandydatów
- sprawdź szczegóły »

HR przyszłości

Dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe stawia przed menedżerami wyzwania, które wymagają nowego podejścia do człowieka w organizacji. Nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim koncentruje się na tworzeniu środowiska sprzyjającego współpracy na różnych poziomach organizacji, spłaszczaniu struktur zespołów, wykorzystaniu rzeczywistego potencjału pracowników, projektowaniu elastycznych ścieżek kariery, zapewnieniu inspirującego przywództwa i wsparcia ze strony liderów.

Nasi absolwenci mają wiedzę, która pozwala im skutecznie wspierać organizacje w modyfikacji modeli biznesowych i dostosowywaniu zarządzania kapitałem ludzkim do globalnych trendów. Potrafią uzasadniać podejmowane przez siebie decyzje konkretnymi danymi, stając się tym samym prawdziwymi partnerami dla zarządów. Są w pełni kompetentni, aby współtworzyć strategię firmy na drodze do społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Wychodząc na przeciw wymaganiom współczesności i wyzwaniom środowiska pracy, stworzyliśmy nowoczesny i urealniony program studiów oparty na kilku podstawowych założeniach:

bg-triangle01

Zrozumieć ludzką naturę

Jednym z kluczowych czynników budujących przewagę konkurencyjną firm jest dobór odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska. To jednak dopiero początek drogi. Prawdziwym wyzwaniem jest zarządzanie ich potencjałem tak, aby zbudować zespół zadowolonych, zmotywowanych i zaangażowanych pracownikow. Nasi studenci zdobywają szereg kompetencji psychologicznych, takich jak: zarządzanie zmianą, różnorodnością, konfliktem; budowanie zespołu, motywowanie i angażowanie pracowników, zarządzanie kompetencjami. Wiedza ta pozwoli im zrozumieć motywy postępowania innych ludzi, da narzędzia do budowania relacji oraz identyfikowania i rozwiązywania konfliktów w zespole.

bg-triangle02

Od emocji po twarde dane

Znajomośc psychologii jest kluczowa z punktu widzenia pracy z ludźmi. Jednak skuteczne zarządzanie wymaga połączenia wiedzy pochodzącej z różnych dyscyplin. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy ekspertów z innych dziedzin: socjologii, kulturoznawstwa, zarządzania i ekonomii. Nasi absolwenci będą patrzyli na człowieka i jego potencjał przez pryzmat emocji, psychologicznych mechanizmów oraz społecznych norm i zasad, które stymulują lub ograniczają jego rozwój. Interdyscyplinarne podejście połączone z umiejętnością podejmowania decyzji opartych na faktach umożliwi planowanie wielowymiarowej strategii zarządzania potencjałem ludzkim.

bg-triangle03

HR oparty na faktach

Jeśli nie można czegoś zmierzyć, nie można tego zmienić. Umiejętność pracy z danymi i wykorzystania ich do zmieniania rzeczywistości stanowi dziś jedną z najważniejszych umiejętności w biznesie. Dlatego stawiamy na zarządzanie potencjałem ludzkim oparte na faktach. Uczymy, jak skutecznie szukać istniejących danych oraz planować proces ich generowania; jak analizować i interpretować dane tak, by za ich pomocą uzasadniać podejmowane decyzje i przekonywać innych do swoich racji. Pokazujemy, jak wykorzystać dane do planowania strategii HR i połączyć cele HR ze strategią organizacji.

Nasi absolwenci są świadomi kierunków, w jakich zmierza zarządzanie potencjałem pracowników. Jednak rozumienie zmian zachodzących w obszarze human resources, to za mało, aby sprostać wymaganiom rynku. Potrzebne są także praktyczne umiejętności i konkretne narzędzia.

Praktyczne umiejętności...

znajomość twardego HR, prawa pracy, budowy systemów wynagrodzeń; umiejętność zarządzania kompetencjami pracowników i wzmacniania ich zaangażowania; wiedza na temat budowania marki i tworzenia kultury organizacyjnej; umiejętność prowadzenia badań i analizowania danych oraz tworzenia strategii HR i dopasowanie jej do strategii organizacji

...dają wymierne korzyści

Wiedza ta umożliwia realizację wybranej ścieżki kariery w HR na stanowisku rekrutera, analityka i interpretatora danych, twórcy marki pracodawcy, partnera biznesu, menedżera, stratega czy lidera zmian.

Semestr 1

 

Semestr pierwszy i drugi

Studenci poznają kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem pracownika w firmie od momentu rekrutacji do opuszczenia firmy. Zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na przeprowadzenie procesu rekrutacji, zarządzanie rozwojem i potencjałem pracowników. Dowiadują się, jak oceniać, motywować i wynagradzać.
Począwszy od pierwszego semestru uczą się metod prowadzenia badań w HR: od podstaw metodologii, po badania ewaluacyjne i zaawansowaną analitykę HR (people analytics).

Przykładowe moduły

 • Niezbędnik HR
 • Potencjał pracownika
 • Metody badań ZZL

Semestr 2

 

Semestr trzeci

Studenci poznają społeczny kontekst funkcjonowania ludzi w organizacji oraz wyzwania stojące obecnie przed działami HR, takie jak: zarządzanie różnorodnością czy zmianą.
Semestr ten poświęcony jest głównie budowaniu marki pracodawcy za pomocą działań skierowanych do wewnątrz i na zewnątrz firmy, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie kulturą organizacji oraz wywieraniem wpływu społecznego i realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przykładowe moduły

 • Firma jako pracodawca
 • Komunikacja i zarządzanie
  w środowisku wielokulturowym

Semestr 3

 

Semestr czwarty

Studenci uczą się podejmowania decyzji opartych na faktach (data driven decisions), umiejętności ewaluacji podejmowanych działań oraz wykorzystania danych do budowania strategii działu HR i łączenia jej ze strategią i celami firmy. Wiedza i kompetencje zdobyte w tym semestrze sprawiają, że nasi absolwenci stają się prawdziwymi partnerami dla biznesu.

Przykładowe moduły

 • HR w perspektywie organizacji
 • HR oparty na faktach

Kadra naukowo-dydaktyczna

 

Rekrutacja krok po kroku

Warunkiem przyjęcia na studia jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostarczenie do Biura Rekrutacji kompletu dokumentów wraz z Personal Statement, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisane na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. (W przypadku braku certyfikatu, znajomość języka angielskiego weryfikowana jest podczas rozmowy kwalifikacyjnej - zob. pkt. 4.)
 3. Dostarcz do Biura Rekrutacji:
  • komplet dokumentów (zob. pkt 2)
  • Personal Statement*

   *Personal Statement jest formą autoprezentacji, postacią listu motywacyjnego z elementami życiorysu. Napisz w nim, kim jesteś, opisz swoje doświadczenie, osiągnięcia w zakresie zarządzania zespołem, organizowania różnych przedsięwzięć (także społecznych), jakie są Twoje plany na przyszłość. Wszystko to, co przekona nas, że wybrany kierunek studiów jest dla Ciebie właściwy.

   UWAGA: Niezależnie od tego, czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej na studia, podczas której zaprezentujesz swój potencjał.
  • Rozmowa wstępna pozwoli Ci osobiście przedstawić Twoje dotychczasowe zaangażowanie i pasje oraz potencjał w kontekście idei studiów. Część rozmowy może być prowadzona w języku angielskim. Kilka dni przed terminem rozmowy skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia obecności i ustalenia godziny spotkania. Warunkiem przystąpienia do rozmowy jest złożenie kompletu dokumentów oraz Personal Statement.
 5. Odbierz informację o przyjęciu na studia:
  • Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Rekrutacja zakończona!

Zostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię o początku rekrutacji oraz aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Czesne
rok akademicki 2018/19 (2 semestry)
studia stacjonarne
10 rat 1484 zł
2 raty 7315 zł
1 rata 14000 zł
rok akademicki 2019/20 (1 semestr)
studia stacjonarne
5 rat 1484 zł
1 rata 7000 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piatku: 8.00-16.00
  Uwaga! W dniach od 5 do 7 marca biuro nieczynne.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Slider