logo uswps nazwa 3

Uczelnia

 

 Projekt Strukturalny

Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

 

Lider projektu i partner UNI SWPS CEO logo
Wartość projektu2 853 170, 70 zł
Jednostka pośrednicząca ncbir

Okres realizacji projektu: 15 listopada 2018 r. – 12 listopada 2021 r.

Celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych, a w rezultacie zaangażowania obywatelskiego, wśród 810 osób w wieku 14-19 lat. Cel zostanie osiągnięty poprzez rozwój, wśród uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, kompetencji kognitywnych, interpersonalnych i ogólnozawodowych.

Projekt prowadzi do aktywizacji społecznej i obywatelskiej młodych ludzi, poszerza ich wiedzę ogólną o polityce, systemie politycznym, systemie wyborczym, demokratycznych procedurach, rozwija ich zainteresowanie sprawami publicznymi oraz włącza ich w życie społeczności lokalnej.

logotupy ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zadania projektu

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczennic i uczniów, którzy zgłaszają potrzebę zwiększenia wysiłków w zakresie działań szkolnych na rzecz podnoszenia frekwencji i kształcenia obywatelskiego. Według uczniów zajęcia profrekwencyjne powinny być prowadzone w szkołach częściej i z większym, bezpośrednim udziałem uczniów. Możliwość uczestnictwa w debatach i wypowiadania własnego zdania na forum publicznym jest ważnym doświadczeniem życiowym, dzięki któremu uczniowie i uczennice uświadamiają sobie znaczenie wyborów i wagi indywidualnego głosu.

Uczestnicy/uczestniczki projektu otrzymają wsparcie merytoryczne (szkolenia, kurs internetowy, materiały instruktarzowe, wsparcie koordynatora i animatora), z którego pomocą przygotują i zrealizują działania obywatelskie wpływające na rzeczywistość dookoła nich. Jest to uczenie w formule uczenia przez działanie (metoda service learning), która stawia młodzież szkolną przed autentycznymi problemami ich społeczności lokalnej i uczy praktycznego stosowania zdobytej wiedzy w określonym kontekście społecznym. Uczestnicy projektu będą rozbudzać swoją ciekawość poznawczą, a działania projektowe będą ich stymulować do intelektualnego i społecznego rozwoju oraz inspirować do twórczego myślenia i rozwoju zainteresowań związanych z polityką i życiem wspólnoty.

Dzięki projektowi, młodzież w środowisku akademickim wzmocni swoje postawy obywatelskie, stanie się bardziej świadoma należnych praw i obowiązków wynikających z funkcjonowania we wspólnocie państwowej, co pozytywnie przełoży się na pomyślne funkcjonowanie w społeczeństwie i na rynku pracy.

Projekt powstał w wyniku współpracy partnerstwa – Uniwersytet SWPS (partner wiodący) i Fundacji CEO (partner), które wykorzystując swoje zasoby, kompetencje i doświadczenie zapewnią zgodną realizację założonego celu.

Grupa docelowa projektu

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych (14-19 lat). Uczestnikami projektu będzie 900 młodych ludzi z całej Polski, którzy w ramach projektu będą prowadzić działania na rzecz swoich społeczności lokalnych i regionalnych.

Do kluczowych wskaźników należy zaliczyć:

  • 900 osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji III misji uczelni
  • 810 osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

Finansowanie

Projekt „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

 

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku nr T065/RR/02 (11.02.2019 r.)

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o wycenę usługi przygotowania i dostarczenia materiałów warsztatowych dla uczestników projektu.

Prosimy o przesłanie oferty cenowej zgodnie z procedurą opisaną w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

UWAGA: niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

PDF icon25px  Rozpoznanie rynku - materiły warsztatowe poz 17, 75, 93