logo uswps nazwa 3

Studia

Nauki o człowieku mogą pomóc biznesowi wyjść z obszaru „kopiuje” do obszaru „kreuje”. To wymaga zmiany mentalności zarządów i pracowników tak, by uwierzyli, że mogą tworzyć rzeczy, które zmienią świat.

Piotr Voelkel, przedsiębiorca, laureat „Biznesowego Oskara” w kategorii Wizja i innowacja, założyciel Uniwersytetu SWPS

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zarządzanie

 • studia I stopnia
 • tryb niestacjonarny

Weź udział:

3 kwietnia 2019 r. - Spotkanie dla kandydatów
- sprawdź szczegóły »

Nowy paradygmat zarządzania

Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek: rozwój nowych technologii, załamywanie się dotychczasowego modelu gospodarki wolnorynkowej, globalizacja czy masowość mediów społecznościowych. Wszystko to powoduje coraz większą zmienność otoczenia i wymaga od menedżerów dużej elastyczności, a także zupełnie nowych umiejętności i narzędzi zarządzania.

W Polsce dominuje tradycyjny, przeteoretyzowany model uczenia zarządzania. Nie odpowiada on wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Niewiele rzeczywistej praktyki i pracy projektowej, bazowanie na statystycznych modelach funkcjonowania gospodarki i niedocenianie roli psychologii w zarządzaniu sprawiają, że zderzenie absolwenta z realnymi wyzwaniami środowiska pracy jest bolesne, a on sam mało atrakcyjny dla przyszłego pracodawcy. Dlatego na Uniwersytecie SWPS stworzyliśmy nowoczesny i praktyczny program studiów.

bg-triangle01

Emocje to istotny składnik procesów zarządczych

Odkrycia ostatnich kilkunastu lat pokazują jak istotnym elementem w pracy menedżera są czynniki emocjonalne i pozaracjonalne. Od podejmowania decyzji, poprzez reakcje rynku, po zachowania konsumenckie psychologia jest nieodłącznym elementem determinującym efektywność lidera. Lider przyszłości potrafi łączyć umiejętności racjonalnego myślenia z dojrzałą intuicją oraz zarządzaniem własnymi i cudzymi emocjami.

bg-triangle02

Biznes to nie tylko zysk

Nowoczesna organizacja, w tym biznesowa, powinna być zaangażowana społecznie i działać, odwołujac się do wartości, które wykraczają poza horyzont jej własnych korzyści. Przyszłość należy do wiarygodnych marek, które bazują na zaufaniu, budzą pozytywne emocje i zapraszają klienta do współpracy. Mówimy, jak to działa. Wyjaśniamy, na czym polega nowatorskie podejście do prowadzenia biznesu opartego na wartościach.

bg-triangle03

Gospodarka transakcyjna zmienia się w relacyjną

Dążenie do maksymalizacji zysków w jak najkrótszym czasie nie sprawdza się w dłuższej perspektywie. Największe firmy zawdzięczają swój sukces dbałości o trwałą, uczciwą relację z klientem, bazującą na obustronnych korzyściach. Wiedzą, jak ważne jest nawiązanie dialogu i stworzenie więzi wynikającej z identyfikacji klienta z marką. Pokazujemy ten model zarządzania, odwołując się do koncepcji Firmy Idei prof. Jerzego Hausnera.

bg-triangle01

Zarządzanie to przede wszystkim ludzie

Skuteczne zarządzanie innymi wymaga umiejętnego zarządzania sobą, dlatego tak ważna jest praca nad rozwojem własnym lidera. Dzięki współpracy z naszymi psychologami poznasz mechanizmy swojego zachowania i dowiesz się, jak być menedżerem samego siebie. Wiedza z psychologii pozwala także zrozumieć motywy postępowania innych ludzi, daje narzędzia do budowania relacji oraz identyfikowania i rozwiązywania konfliktów w zespole.

bg-triangle02

Cyfrowa transformacja biznesu staje się faktem

Świat podlega transformacji cyfrowej. Organizacje wdrażają cyfrowe innowacje, które umożliwią rozwój, usprawnią pracę i poszerzą spektrum działania. Przedsięwzięcia tego typu wymagają kreatywnego podejścia oraz umiejętności kierowania multidyscyplinarnymi, często rozproszonymi zespołami. Pokazujemy, jak prowadzić takie projekty, uczymy identyfikowania potrzeb i wyzwań świata cyfrowego i projektowania nieszablonowych rozwiązań.

bg-triangle03

Przewodzenia zmianom można się nauczyć

Potrzebujemy liderów zmian – ludzi zaangażowanych, którzy potrafią zidentyfikować problem, zaproponować rozwiązanie i wprowadzić je w życie, działając zespołowo. Wierzymy, że przewodzenie zmianom jest trampoliną do osiągnięcia sukcesu oraz życiowej i zawodowej satysfakcji. Zgodnie z hasłem „wymyśl – uwierz – działaj” rozwijamy w studentach poczucie sprawczości i wiarę we własne możliwości, dzięki czemu mogą pozytywnie wpływać na społeczeństwo. Ubiegamy się o certyfikat „Journey to Changemaker Certificate” przyznawany przez międzynarodową fundację ASHOKA.

Dlaczego nasze podejście jest lepsze od innych?

Liderzy uczą liderów

W ramach studiów nasi studenci uczestniczą w kilku spotkaniach inspiracyjnych z wybranymi liderami renomowanych organizacji, dzięki czemu mogą czerpać z ich wiedzy i doświadczeń. To osoby, które dostrzegły potrzebę zmiany i dzięki swojej odwadze, determinacji i umiejętności współdziałania wprowadzili ją w życie. Wśród liderów, z którymi współpracujemy są między innymi:

Piotr Voelkel

Biznesmen, współwłaściciel Grupy Kapitałowej VOX, współtwórca Concordia Design, założyciel Fundacji Vox-Artis, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Jacek Santorski

Psycholog, doradca biznesu, założył wspólnie z Dominiką Kulczyk firmę doradczą Values

Jerzy Hausner

Ekonomista, były minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, były wicepremier, członek Rady Polityki Pieniężnej, współtwórca koncepcji Firma–Idea

Dominika Bettman

Prezeska zarządu (CEO) Siemens Sp. z o.o., prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, aktywnie działa na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i aktywizacji kobiet

Projekty z partnerami biznesowymi

Studenci kończą studia z portfolio projektów przygotowywanych zespołowo pod opieką tutora biznesowego i akademickiego. Projekty nie są jedynie akademickim ćwiczeniem – to konkretne zlecenia przygotowywane przez współpracujące z nami organizacje. Zespoły projektowe są oceniane i otrzymują informację zwrotną o jakości proponowanych rozwiązań.

Semestr 2

Semestr 2

Projekt społeczny

Studenci mierzą się z istotnym problemem natury społecznej. Przeprowadzają mikro badania i dokonują diagnozy sytuacji. Proponują rozwiązanie i obserwują, jak jest ono przyjmowane przez społeczność, której problem dotyczy. Studenci uczą się efektywnej pracy zespołowej.

Semestr 3

Semestr 3

Projekt międzykulturowy

Podczas pracy nad projektem studenci poszerzają wiedzę w zakresie funkcjonowania zespołów i organizacji cechujących się wysokim poziomem zróżnicowania kulturowego. Analizują specyfikę pracy i współpracy w zespołach wirtualnych, których członkowie realizują swoje cele bez względu na odległość, różnice czasowe oraz kulturowe.

Semestr 4

Semestr 4

Projekt kreatywny

Studenci są zapraszani do superwizowanej pracy nad wyzwaniami o charakterze kreatywnym. Projekt rozwija umiejętność kreatywnego myślenia oraz przyjmowania i zastosowania korygujących informacji zwrotnych. Studenci wykorzystują doświadczenie życiowe i zawodowe oraz umiejętności współpracy nabyte we wcześniejszych projektach.

Semestr 5

Semestr 5

Projekt cyfrowej innowacji

Studenci identyfikują niszę rynkową, opracowują wizję cyfrowej innowacji, diagnozują zapotrzebowanie na nią – wszystko to w oparciu o założenia zdefiniowane przy współpracy z partnerem kierunku. Studenci oceniają szanse, zagrożenia i ryzyka proponowanego rozwiązania oraz szacują korzyści i koszty związane z jego wdrożeniem w rynkowych realiach.

Semestr 6

Semestr 6

Projekt usprawniania organizacji

Studenci zapoznają się ze specyfiką danej organizacji i dokonują diagnozy punktów krytycznych dotyczących wskazanych aspektów jej funkcjonowania. Następnie analizują dobre praktyki stosowane na świecie w tym zakresie i opracowują rekomendacje usprawnień, zwracając szczególną uwagę na dostosowanie ich do możliwości danej organizacji.

Znajomość psychologii

Każda organizacja to ludzie – zarówno pracownicy, jak i klienci. Skoro ludzie, to i emocje, które w dzisiejszym biznesie często okazują się zdecydowanie ważniejsze niż racjonalna, chłodna kalkulacja. Znajomość i rozumienie psychologicznych mechanizmów zachowań drugiego człowieka i podejmowania decyzji to absolutna podstawa.

Praktyczna wiedza z zarządzania

Kształcimy studentów tak, aby myśleli przedsiębiorczo, byli nastawieni na współpracę i rozwój oraz posiadali praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania. W naszym programie nie ma przypadkowych przedmiotów. Studenci uczą się tylko tego, co kluczowe z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania w roli menedżera lub przywódcy.

Doświadczeni dydaktycy i praktycy biznesu

Nasz zespół to w większości osoby, które łączą pracę akademicką z działalnością biznesową lub społeczną. Na zajęcia zapraszamy praktyków biznesu, aby podzielili się swoim doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu oferujemy studentom wiarygodną i kompleksową edukację. Sami siebie nazywamy prowadzącymi zajęcia, a nie – wykładowcami. Stawiamy się w roli animatorów procesu uczenia się, a nie – ekspertów przekazujących wiedzę. Mamy rozeznanie, według jakich standardów kształci się na świecie, bo albo sami się tam kształciliśmy, albo kształciliśmy tam innych.

Active learning – uczenie przez działanie

Uczymy poprzez działanie, doświadczanie, eksperymentowanie. Zajęcia prowadzimy w formie warsztatów, konwersatoriów, studiów przypadków, projektów zespołowych, dyskusji, debat, symulacji. Przykładowo, ucząc się zarządzania strategicznego, studenci nie ograniczają się do wysłuchania wykładu – analizują strategię wybranej przez siebie firmy, oceniają jej silne i słabe strony, opracowują propozycje zmian.

Partnerzy kierunku

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Prowadzący zajęcia na studiach I oraz II stopnia

Rekrutacja krok po kroku

Warunkiem przyjęcia na studia jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostarczenie do Biura Rekrutacji kompletu dokumentów wraz z Personal Statement, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (w formacie nie większym niż 50x50 mm, z twarzą zajmującą ok 80% powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów oraz z jasnym tłem, podpisane na odwrocie)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. (W przypadku braku certyfikatu, znajomość języka angielskiego weryfikowana jest podczas rozmowy kwalifikacyjnej - zob. pkt. 4.)
 3. Dostarcz do Biura Rekrutacji:
  • komplet dokumentów (zob. pkt 2)
  • Personal Statement*

   *Personal Statement jest formą autoprezentacji, postacią listu motywacyjnego z elementami życiorysu. Napisz w nim, kim jesteś, opisz swoje doświadczenie, osiągnięcia w zakresie zarządzania zespołem, organizowania różnych przedsięwzięć (także społecznych), jakie są Twoje plany na przyszłość. Wszystko to, co przekona nas, że wybrany kierunek studiów jest dla Ciebie właściwy.

   UWAGA: Niezależnie od tego, czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej na studia, podczas której zaprezentujesz swój potencjał.
  • Rozmowa wstępna pozwoli Ci osobiście przedstawić Twoje dotychczasowe zaangażowanie i pasje oraz potencjał w kontekście idei studiów. Część rozmowy może być prowadzona w języku angielskim. Kilka dni przed terminem rozmowy skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia obecności i ustalenia godziny spotkania. Warunkiem przystąpienia do rozmowy jest złożenie kompletu dokumentów oraz Personal Statement.
 5. Odbierz informację o przyjęciu na studia:
  • Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Zostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię o początku rekrutacji oraz aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Czesne
rok akademicki 2019/20 (2 semestry)
studia niestacjonarne
10 rat po 1000 zł
2 raty po 4915 zł
1 rata 9450 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  od poniedziałku do piatku: 8.00-16.00
  Uwaga! W dniach od 5 do 7 marca biuro nieczynne.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 400 PLN* należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznychi Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia, przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Slider