logo uswps nazwa 3

Katowice

W katowickim Wydziale Zamiejscowym prowadzone są studia na kierunku psychologia (studia pierwszego stopnia, studia jednolite magisterskie oraz studia dla magistrów i licencjatów) i psychokryminalistyka. W ramach kierunku psychologia działają cztery samodzielne zakłady zajmujące się różnymi obszarami psychologii: ogólną, kliniczną i zdrowia, zachowań społecznych i organizacyjnych oraz sądową. Absolwentom studiów wyższych Wydział oferuje ponad dwadzieścia kierunków studiów podyplomowych oraz szkolenia.

Kierunek psychologia

Zakład Psychologii Ogólnej

Zespół pracowników Zakładu Psychologii Ogólnej prowadzi badania dotyczące fundamentalnych zjawisk w psychologii, takich jak: poznanie, osobowość, emocje, motywacja, metodologia i psychometria. Zainteresowania badawcze członków zakładu koncentrują się na strukturze i dynamice osobowości ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w funkcjonowaniu człowieka pełni ustosunkowanie do samego siebie, jak np. samoocena i współczucie wobec samego siebie, czy nieśmiałość. Badania nad wymiarami ustosunkowania do samego siebie koncentrują się głównie na roli, jaką odgrywają w regulacji emocji, motywacji i społecznym funkcjonowaniu ludzi. Metodologia i psychometria to obszary wiedzy eksplorowane przez członków zakładu zarówno z perspektywy badawczej, jak i aplikacyjnej. Badania dotyczą analizy statystycznej oraz metodologii badań z uwzględnieniem przygotowania psychometrycznego narzędzi pomiarowych w psychologii zdrowia, szczególnie w kontekście stresu i radzenia sobie ze stresem. Na gruncie psychologii poznania realizowane są badania eksperymentalne. Eksperymenty laboratoryjne dotyczą tendencyjności poznawczej w zaburzeniach emocjonalnych, eksperymentalnie badane są zjawiska świadomości, a ponadto rozwijane są kolejne narzędzia badawcze w psychologii poznania.

Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
someone

kierownik: dr Jolanta Życińska

Zespół pracowników Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia prowadzi badania w zakresie: psychologii jedzenia - psychospołecznych aspektów zaburzeń odżywiania i otyłości, psychologii zdrowia - podmiotowych i społecznych zasobów w sytuacji choroby, modeli zmiany zachowań zdrowotnych oraz projektowania i ewaluacji oddziaływań w tym obszarze; doświadczania hospitalizacji psychiatrycznej przez dorosłych w kontekście radzenia sobie z zadaniami rozwojowymi i podejmowaniem ról płciowych, a także diagnostyki dobrostanu i zdrowia psychicznego z szczególnym uwzględnieniem problematyki poczucia samotności.

Zakład Psychologii Sądowej

Zespół pracowników Zakładu Psychologii Sądowej zajmuje się zagadnieniami wiedzy psychologicznej, które są wykorzystywane w obszarze wymiaru sprawiedliwości (sądów, prokuratur), organów ścigania i w praktyce penitencjarnej. Prowadzone są badania w zakresie psychologii sądowej- diagnoza zaburzeń osobowości w dokonywaniu przestępstw, uwarunkowania zeznań świadków i oskarżonych (dzieci, dorosłych), psychologia przemocy domowej i zachowań agresywnych, opiniowanie psychologiczne w sprawach rodzinnych (rozwodowych, adopcję, wykonywania władzy rodzicielskiej) i karnych (nieletnich i dorosłych). Z zakresu psychologii śledczej- profilowanie sylwetki psychologicznej sprawców przestępstw, badania nad uwarunkowaniem skuteczności negocjacji policyjnych.

Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych
258 Damian Grabowski

kierownik: dr Damian Grabowski

Zespół pracowników Zakładu Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych zajmuje się zagadnieniami, mieszczącymi się w obszarze psychologii społecznej i środowiskowej, do których należą jakość relacji międzyludzkich, sposoby zapobiegania przemocy, wykluczeniu, stygmatyzacji (np. wśród młodzieży, osób chorych, starszych), uwarunkowania skutecznego radzenia sobie z trudnościami, czynniki determinujące zaangażowanie ludzi w działalność na rzecz różnych organizacji. Realizują projekty naukowe z zakresu psychologii pracy i organizacji oraz psychologii ekonomicznej, a także mieszczące się w obszarze psychologii kulturowej, psychologii zdrowia społeczności, psychologii religii i psychotanatologii.

Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją

Jednostka badawcza zajmująca się skutkami urazów psychicznych, takimi jak: nadużycie emocjonalne, fizyczne lub seksualne w dzieciństwie i życiu dorosłym. Prowadzi diagnostykę zaburzeń związanych z traumą i eksploruje czynniki kulturowe, które wpływają na radzenie sobie z traumą. Centrum realizuje projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki badające zmiany świadomości lub objawy pod postacią opętania. We wrześniu 2017 roku, Centrum podpisano umowę o współpracę naukową z Bhutan Board for Certified Counselors założonym przez Królową Bhutanu.

  • dr n. med. Radosław Tomalski
  • dr Anna Hełka
  • mgr Anna Bańbura
  • mgr Anna Jędrusik
  • mgr Szymon Nęcki
Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi i Aktywnością Fizyczną

Główny obszar aktywności EAT Lab stanowią interdyscyplinarne badania w zakresie zachowań żywieniowych i ich związku z aktywnością fizyczną oraz regulacją emocji. Laboratorium prowadzi badania o charakterze podstawowym i aplikacyjnym w obszarze psychologii, dietetyki, kultury fizycznej i zdrowia publicznego. Jest wyposażone w akcelerometry ActiGraph GT3X-BT (wraz z oprogramowaniem ActiLife 6 i ActiLife Sleep) oraz analizator składu ciała JAWON MEDICAL X-contact 350F.

  • dr n. med. Dominik Olejniczak
  • mgr Kamila Czepczor-Bernat
  • mgr Adriana Modrzejewska

Kierunek psychokryminalistyka

Studia te mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. psychologii, kryminalistyki, kryminologii, socjologii i prawa. Psychokryminalistyka zajmuje się sprawcą i ofiarą przestępstwa z wielu perspektyw. Studia te pozwalają poznać przyczyny, dla których ludzie popełniają przestępstwa, metody i środki służące wykrywaniu i dowodzeniu winy sprawcom, a także sposoby zapobiegania powrotowi do przestępstwa osób skazanych. Jednocześnie studenci poznają psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania ofiar przestępstw oraz sposoby udzielania psychologicznej i prawnej pomocy pokrzywdzonym. Ponadto, psychokryminalistyka przybliża specyfikę działania służb mundurowych (policja, służba więzienna) i innych podmiotów pracujących ze sprawcami i ofiarami przestępstw

Studia podyplomowe

Wydział oferuje ponad dwadzieścia kierunków studiów podyplomowych oraz szkolenia. Sprawdź ofertę »»