logo uswps nazwa 3

Katowice

Wydział Psychologii w Katowicach prowadzi studia na kierunku psychologia i psychokryminalistyka. W ramach kierunku psychologia działają cztery samodzielne zakłady zajmujące się różnymi obszarami psychologii: ogólną, kliniczną i zdrowia, zachowań społecznych i organizacyjnych oraz sądową. Ponadto wydział oferuje ponad dwadzieścia kierunków studiów podyplomowych i szkoleń.

Kierunek psychologia

Zakład Psychologii Ogólnej

Zespół pracowników Zakładu Psychologii Ogólnej prowadzi badania dotyczące fundamentalnych zjawisk w psychologii, takich jak: poznanie, osobowość, emocje, motywacja, metodologia i psychometria. Zainteresowania badawcze członków zakładu koncentrują się na strukturze i dynamice osobowości ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w funkcjonowaniu człowieka pełni ustosunkowanie do samego siebie, jak np. samoocena i współczucie wobec samego siebie, czy nieśmiałość. Badania nad wymiarami ustosunkowania do samego siebie koncentrują się głównie na roli, jaką odgrywają w regulacji emocji, motywacji i społecznym funkcjonowaniu ludzi. Metodologia i psychometria to obszary wiedzy eksplorowane przez członków zakładu zarówno z perspektywy badawczej, jak i aplikacyjnej. Badania dotyczą analizy statystycznej oraz metodologii badań z uwzględnieniem przygotowania psychometrycznego narzędzi pomiarowych w psychologii zdrowia, szczególnie w kontekście stresu i radzenia sobie ze stresem. Na gruncie psychologii poznania realizowane są badania eksperymentalne. Eksperymenty laboratoryjne dotyczą tendencyjności poznawczej w zaburzeniach emocjonalnych, eksperymentalnie badane są zjawiska świadomości, a ponadto rozwijane są kolejne narzędzia badawcze w psychologii poznania.

  • dr Maciej Januszek
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Zespół pracowników Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia prowadzi badania w zakresie: psychologii jedzenia - psychospołecznych aspektów zaburzeń odżywiania i otyłości, psychologii zdrowia - podmiotowych i społecznych zasobów w sytuacji choroby, modeli zmiany zachowań zdrowotnych oraz projektowania i ewaluacji oddziaływań w tym obszarze; doświadczania hospitalizacji psychiatrycznej przez dorosłych w kontekście radzenia sobie z zadaniami rozwojowymi i podejmowaniem ról płciowych, a także diagnostyki dobrostanu i zdrowia psychicznego z szczególnym uwzględnieniem problematyki poczucia samotności.

Zakład Psychologii Sądowej

Zespół pracowników Zakładu Psychologii Sądowej zajmuje się zagadnieniami wiedzy psychologicznej, które są wykorzystywane w obszarze wymiaru sprawiedliwości (sądów, prokuratur), organów ścigania i w praktyce penitencjarnej. Prowadzone są badania w zakresie psychologii sądowej- diagnoza zaburzeń osobowości w dokonywaniu przestępstw, uwarunkowania zeznań świadków i oskarżonych (dzieci, dorosłych), psychologia przemocy domowej i zachowań agresywnych, opiniowanie psychologiczne w sprawach rodzinnych (rozwodowych, adopcję, wykonywania władzy rodzicielskiej) i karnych (nieletnich i dorosłych). Z zakresu psychologii śledczej- profilowanie sylwetki psychologicznej sprawców przestępstw, badania nad uwarunkowaniem skuteczności negocjacji policyjnych.

Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych

Zespół pracowników Zakładu Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych zajmuje się zagadnieniami, mieszczącymi się w obszarze psychologii społecznej i środowiskowej, do których należą jakość relacji międzyludzkich, sposoby zapobiegania przemocy, wykluczeniu, stygmatyzacji (np. wśród młodzieży, osób chorych, starszych), uwarunkowania skutecznego radzenia sobie z trudnościami, czynniki determinujące zaangażowanie ludzi w działalność na rzecz różnych organizacji. Realizują projekty naukowe z zakresu psychologii pracy i organizacji oraz psychologii ekonomicznej, a także mieszczące się w obszarze psychologii kulturowej, psychologii zdrowia społeczności, psychologii religii i psychotanatologii.

Kierunek psychokryminalistyka

Studia te mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. psychologii, kryminalistyki, kryminologii, socjologii i prawa. Psychokryminalistyka zajmuje się sprawcą i ofiarą przestępstwa z wielu perspektyw. Studia te pozwalają poznać przyczyny, dla których ludzie popełniają przestępstwa, metody i środki służące wykrywaniu i dowodzeniu winy sprawcom, a także sposoby zapobiegania powrotowi do przestępstwa osób skazanych. Jednocześnie studenci poznają psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania ofiar przestępstw oraz sposoby udzielania psychologicznej i prawnej pomocy pokrzywdzonym. Ponadto, psychokryminalistyka przybliża specyfikę działania służb mundurowych (policja, służba więzienna) i innych podmiotów pracujących ze sprawcami i ofiarami przestępstw