logo uswps nazwa 3

Poznań

Pracownicy oraz współpracownicy Instytutu realizują zajęcia dydaktyczne w ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów prawa oraz prowadzą badania naukowe. Uczestniczą w polskich i zagranicznych przedsięwzięciach naukowych, w szczególności w realizacji grantów, w konferencjach i seminariach. Zakres tematyczny realizowanych projektów obejmuje teorię, filozofię i historię prawa oraz wszystkie podstawowe gałęzie prawa, w tym: prawo prywatne (prawo i postępowanie cywilne, prawo handlowe, prawo własności intelektualnej), prawo karne (prawo i postępowanie karne, kryminalistykę i kryminologię) oraz prawo publiczne (prawo konstytucyjne, prawo i postępowanie administracyjne, prawo europejskie). Poznański Instytut Prawa blisko współpracuje z warszawskim Instytutem Prawa Uniwersytetu SWPS.

Dyrekcja

258 Tomasz Antoszek

dr

Tomasz P. Antoszek

Dyrektor Instytutu
tomasz.antoszek@swps.edu.pl

Struktura

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
258 marek piechowiak

kierownik:

prof. dr hab. Marek Piechowiak

– dr hab. Maurycy Zajęcki, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Prawa Prywatnego
Katedra Prawa Publicznego
Feliks zedler

kierownik:

dr hab. Paweł Daniel, prof. Uniwersytetu SWPS

 

– dr Tomasz Lewandowski

– dr Filip Geburczyk

– dr Bartłomiej Wróblewski

Współpracownicy

 • dr hab. Marzena Barańska
 • dr Mateusz Bieczyński
 • dr Marcin Borkowski
 • dr Natalia Jackowska
 • dr Szymon Piotrowski
 • dr Rafał Wierzchosławski
 • dr Anna Schulz
 • dr Krzysztof Szuma
 • dr Piotr Tylla
 • dr Katarzyna Witkowska-Rozpara
 • mec. Marcin Czarnecki
 • mec. Marcin Reszka
 • mec. Karolina Służewska-Woźnicka

Projekty badawcze

Projekty badawcze z zakresu teorii, filozofii i historii prawa

 • Aksjologiczne i metaksjologiczne podstawy prawa.
 • Klasyczne koncepcje sprawiedliwości (Platon, Arystoteles, stoicy, Tomasz z Akwinu).
 • Wykładnia prawa, ze szczególnym uwzględnieniem derywacyjnej koncepcji wykładni prawa oraz modeli wykładni funkcjonalnej prawa.
 • Krytyka historyczna poznańskiej szkoły metodologicznej.
 • Normatywność tzw. części artykułowanych i nieartykułowanych aktów normatywnych.

Projekty badawcze z zakresu prawa prywatnego

 • Ewolucja prawa własności intelektualnej.
 • Prawo cywilne materialne i procesowe w świetle procesów europeizacji.
 • Zasady i kierunki nowelizacji kodeksu cywilnego.
 • Wpływ prawa europejskiego i międzynarodowego na prawo rodzinne.
 • Kierunki ewolucji prawa pracy.
 • Ogólne problemy prawa upadłościowego.

Projekty badawcze z zakresu prawa karnego

 • Przyczyny, instrumenty i spodziewane skutki internacjonalizacji i regionalizacji prawa karnego materialnego i procesu karnego oraz granice harmonizacji prawa karnego materialnego i procesu karnego.
 • Granice oraz determinanty kryminalizacji i dekryminalizacji w Polsce.
 • Prawnoporównawcze badania prawa karnego materialnego w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Projekty badawcze z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka

 • Aksjologia i metaaksjologia konstytucji oraz ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dobra wspólnego i godności.
 • Kierunki rozwoju orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 • Koncepcja wolności negatywnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 • Konstytucyjne podstawy ustroju państwa, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji prawnej prezydenta.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa, w szczególności za akty normatywne.

Projekty badawcze z zakresu prawa publicznego

 • Kierunki rozwoju prawa administracyjnego materialnego i procesowego, a także prawa gospodarczego i finansowego.
 • Samorząd terytorialny ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji organów i ich kompetencji, funkcji prawotwórczej i kontrolnej.
 • Europejski system organów nadzoru finansowego – w świetle regulacji polskiego prawa administracyjnego materialnego i procesowego.
 • Polskie i europejskie prawo finansowe ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku finansowego, w tym bankowego oraz prawa budżetowego.
 • Konstytucyjne podstawy bankowości centralnej w Polsce oraz integracji europejskiej i walutowej.
 • Kierunki ewolucji prawa ubezpieczeń społecznych.

 

Kontakty

Dyrektor Intytutu Prawa 

dr Tomasz P. Antoszek
e-mail: tantoszek@swps.edu.pl

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pok. 142, I piętro

Dyżur

 • poniedziałki: 12.00-13.00