logo uswps nazwa 3

Studia
 
Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Życie publiczne

  • Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
  • Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
  • Rekrutacja trwa


dr Justyna Sarnowskasocjolożka, koordynatorka Ośrodka Młodzi w Centrum LAB na Uniwersytecie SWPS

01Interesuje Cię,
jak zmienia się świat?


02Chcesz mieć wpływ
i działać na rzecz innych?


03Ciekawi Cię
polityka?

Gdy minie pandemia, wiele spraw trzeba będzie ułożyć na nowo. Ochrona klimatu, równość płci, cyfryzacja zdrowia – to wszystko gorące tematy życia publicznego. Na tych studiach pokażemy Ci, jak działa życie publiczne w Polsce, czego możemy nauczyć się od innych krajów Europy i jakie zmiany następują dziś w skali świata.

Nauczysz się:

SarnowskaJ
badać
zjawiska społeczne
SarnowskaJ
analizować
wydarzenia polityczne
SarnowskaJ
mobilizować
ludzi wokół ważnych spraw
SarnowskaJ
prowadzić
wspólne projekty

Dołącz do nas, jeśli cenisz:


Działanie

Wolisz działać, niż odwracać głowę?


Inspirowanie innych

Lubisz wzbudzać w innych entuzjazm do działania?


Otwartość na zmiany

Jesteś otwarty/a na nowe sposoby myślenia i rozwiązania?


Empatię

Troszczysz się o sytuację innych ludzi?


Ciekawość

Jesteś ciekawy(-a) świata, chcesz wiedzieć i rozumieć jak najwięcej?


Krytyczne myślenie

Lubisz analizować, patrzeć na sprawy z kilku perspektyw, opierać się na dowodach, a nie przekonaniach?


Dbanie o równość

Popierasz wyrównywanie szans, dbasz o to, żeby traktować ludzi fair?


Ulepszanie

Widzisz, jak można zmienić pewne rzeczy na lepsze?


Idealizm

Chcesz pracować z ludźmi, których łączy nie tylko ambicja, ale także wspólne wartości?

Studiując Życie Publiczne,
poznasz głębiej cztery obszary:


01 Relacje społeczne

Jak działają duże grupy ludzi? Co nas łączy, co nas dzieli? Skąd się biorą emocje zbiorowe? Nowoczesne nauki społeczne pozwolą Ci zobaczyć energię, która nakręca zmiany.


02Zmiana i oddziaływanie

Kto nami rządzi i jak działa władza? Jak możemy na nią wpływać? Jak mobilizować ludzi? Nauki polityczne dadzą Ci mapę zależności, w jakich żyjemy i sposobów oddziaływania.


03Komunikacja cyfrowa

Jak tworzymy nasze sieci? Jak działa komunikacja w necie? Wszyscy mamy dziś dwa życia: analogowe i cyfrowe. Jeśli zrozumiesz ich styk, będziesz widzieć, jak się komunikować.


04Ekonomia i nierówności

Jak działa gospodarka i firma? Skąd biorą się nierówności? Jakie jest miejsce Polski w globalnym łańcuchu dostaw? Znajomość podstaw ekonomii to punkt wyjścia do wszelkiego działania.

Program studiów - krok po kroku

Semestr 1

Moje życie publiczne
Jednostka w społeczeństwie

Uczymy się diagnozować problemy w najbliższym otoczeniu społecznym: rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnot sąsiedzkich. Na pierwszym semestrze zajmujemy się małymi grupami oraz życiem publicznym, oglądanym z perspektywy pojedynczego człowieka. Uczymy się o tym, co to znaczy być obywatelem, odbiorcą mediów, obserwatorem polityki i uczestnikiem życia na wielu poziomach na raz. Ćwiczymy metody uczenia się i czytania tekstów akademickich.

Semestr 2

Życie publiczne w mieście
Oddziaływanie na rzeczywistość

Uwaga przenosi się na szczebel miasta i społeczności lokalnych. Semestr drugi wprowadza nas w studia miejskie, w społeczności lokalne, w tym wiejskie, oraz w samorządność i polityki publiczne. Pojawiają się też kwestie lokalnego aktywizmu, oddziaływania na rzeczywistość poprzez własne projekty i podejmowanie działań obywatelskich na szczeblu lokalnym. Trenujemy krytyczne myślenie i skuteczne pisanie.

Semestr 3

Życie publiczne w Polsce
Dostrzeganie złożoności

Mając już wiedzę o najbliższym otoczeniu i szczeblu lokalnym, poznajemy zagadnienia związane z dużymi strukturami społecznymi, takimi jak klasy ekonomiczne, nierówności społeczne i tożsamości zbiorowe. W centrum zainteresowania stoją relacje między grupami o różnym statusie, tożsamości i charakterystykach, w tym dynamika zależności miasto-wieś. Trenujemy komunikację interpersonalną i pracę zespołową.

Semestr 4

Życie publiczne w Europie
Różnice kulturowe

Mając już rozumienie rzeczywistości krajowej, poznajemy Europę jako otoczenie społeczne Polski. Przyglądają się różnicom kulturowym, obyczajowym i etnicznym między krajami, co stanowi praktyczne przygotowanie do pracy w środowiskach wielokulturowych. Daje też okazję do porównań i krytycznej dyskusji o polskim życiu publicznym. Trenujemy wizualizację danych, prezentowanie wiedzy i wystąpienia publiczne.

Semestr 5

Globalne życie publiczne
Współzależności gospodarcze

Na przedostatnim semestrze wychodzimy w świat: poza horyzont własnego kontynentu i perspektywę świata zachodniego, w kierunku wyzwań o skali globalnej. Zgłębiamy współzależności gospodarcze, zmiany klimatyczne, kryzysy migracyjne, zagrożenia epidemiczne i szeroko rozumiane konflikty. Trenujemy zarządzanie projektami i planowanie zadań angażujących grupy ludzi.

Semestr 6

Synteza i dyplom
Warsztat pracy

Ostatni semestr daje syntezę teorii socjologicznych i politologicznych opisujących życie publiczne. Łączymy w całość warsztat pracy i metody badawcze, dotyczące różnych poziomów funkcjonowania człowieka. Przygotowujemy studentów do wejścia na rynek pracy lub do studiów magisterskich. Dyplom licencjata to własny projekt, wymagający zastosowania wiedzy zdobytej na studiach do rzeczywistego problemu. Ćwiczymy zakładanie własnych inicjatyw i prowadzenie małych organizacji.

Program do pobrania

Kim chcesz zostać?

Dyplom z Życia Publicznego otworzy Ci drogę do ciekawej pracy we wszystkich trzech sektorach: administracji publicznej, prywatnym biznesie i organizacjach społecznych. Absolwenci będą mogli pracować jako młodzi badacze, początkujący menedżerowie i koordynatorzy projektów – w zależności od tego, co okaże się ich najsilniejsza stroną podczas studiów. Wszystkim studentom dajemy trzy kluczowe umiejętności przyszłości:


Przetwarzanie
informacji

Nauczysz się sprawnie myśleć, porządkować fakty, przetwarzać dane i składać je w użyteczną wiedzę.

 • Analityk(-czka) polityczny(-a)
  śledzi wydarzenia, objaśnia ich przyczyny, kreśli możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Pracuje jako specjalista/ka w działach lobbingu dużych korporacji, w urzędach centralnych lub ambasadach.
 • Badacz(ka) społeczny(-a)
  prowadzi badania konsumentów, odbiorców i wyborców, by lepiej poznać ich potrzeby, zainteresowania i preferencje. Pracuje w instytutach badawczych, w korporacjach lub na uniwersytecie.

Tworzenie
społeczności

Nauczysz się rozumieć dynamikę grup, tworzyć społeczności i budować narracje skierowane do dużych grup.

 • Specjalista(-tka) ds. społeczności
  gromadzi i animuje grupy ludzi wokół produktów, przedsięwzięć albo idei. Pracuje w świecie cyfrowym i analogowym jednocześnie, w działach klienckich dużych firm, ale też w urzędach miasta i nowoczesnych NGO.
 • Koordynator(ka) kampanii społecznych
  wymyśla i uruchamia inicjatywy, które mobilizują ludzi w ważnych sprawach. Pracuje w dobrych agencjach PR, nowoczesnych NGO i działach komunikacji urzędów centralnych i samorządu.

Zarządzanie
zmianą

Nauczysz się pracować w warunkach niepewności, inicjować zmiany i wspierać procesy transformacji.

 • Specjalista(-tka) ds. adaptacji 
  wspiera swoją firmę w dopasowywaniu się do różnych zmian – np. transformacji klimatycznej, by działać bardziej ekologicznie albo kulturowej, by tworzyć lepsze warunki pracy dla mniejszości lub obcokrajowców.
 • Specjalista(-tka) ds. rzecznictwa
  wprowadza do debaty publicznej ważne postulaty i przekonuje polityków, by się nimi zajęli. Buduje wokół nich narracje i koalicje na rzecz zmiany. Pracuje w nowoczesnych NGO i organizacjach międzynarodowych.

Dlaczego Uniwersytet SWPS?

W światowym rankingu uczelni wyższych Times Higher Education nauki społeczne na Uniwersytecie SWPS zdobyły najwyższą notę spośród wszystkich wydziałów socjologii w Polsce – wyższą niż na wiodących uczelniach publicznych. Nasza kadra akademicka bada życie społeczne tu i teraz – zajmujemy się młodymi, klimatem, edukacją, nierównościami i polityką. Na naszej uczelni pracują czołowi naukowcy, którzy pomagają zrozumieć człowieka, relacje międzyludzkie i stojące przed nami wyzwania społeczne, polityczne i gospodarcze. Nie ma lepszego miejsca do studiowania życia publicznego w czasach wielkiej zmiany.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:
  • świadectwo dojrzałości,
  • możesz złożyć dokument poświadczający znajomość języka obcego w celu uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni).
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, z prośbą o poprawę błędów.
  Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Zdaj rozmowę kwalifikacyjną/egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji
  Informację o tym, czy są one wymagane w przypadku Twojej aplikacji na studia, otrzymasz w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
  Obcokrajowcy, a także ci kandydaci, którzy w momencie aplikowania na studia nie mają ukończonych 18 lat muszą dostarczyć do Biura rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te należy pobrać, podpisać, zeskanować i załączyć do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.
 5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura rekrutacji:
  • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego
  • dokument poświadczający znajomość języka obcego, jeżeli był on podstawą do uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni),
  • jeżeli Twoje dokumenty są wydane w językach innych niż polski/angielski/rosyjski/ukraiński, musisz przedstawić tłumaczenie,
  • polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ bądź innego ubezpieczyciela na terenie Polski – dotyczy obcokrajowców,
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami – dotyczy obcokrajowców i tych kandydatów, którzy w momencie aplikowania nie mają ukończonego 18 roku życia,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
 6. Dostarcz oryginały dokumentów
  Aby ukończyć proces rekrutacji należy dostarczyć do Uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
  Informujemy, że kandydaci obcokrajowi mają prawo i obowiązek dostarczyć oryginalne dokumenty do Biura rekrutacji do 30 października 2021 r.
  W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone notarialnie należy wysłać pocztą lub kurierem na adres odpowiedniego Biura rekrutacji. Prosimy o wpisanie w formularzu rekrutacyjnym danych o nadanej przesyłce.
 7. Przyjęcie na studia
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.
  W przypadku cudzoziemców, przyjęcie następuje na drodze warunkowej decyzji administracyjnej - oryginały dokumentów muszą zostać dostarczone do Biura rekrutacji do 30 października 2021 roku.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Czesne

Czesne za I rok studiów
w roku akademickim 2021/22
10 rat 975 zł
2 raty 4785 zł
1 rata 9200 zł

Umów się na konsultację online

Umów konsultację

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • + 48 22 104 75 07
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".