hr award color

logo uswps nazwa 3

Sopot

Uczelnie i organizacje stają przed nowymi wyzwaniami – muszą się zmieniać, by sprostać bieżącym obowiązkom, jednocześnie znajdując nowe obszary działania, powstające dzięki nieprzeciętnym umiejętnościom osób, które będą je rozwijać.

Nie możemy czekać, aż skończy się kryzys demograficzny. Okres poważnych trudności zmusza do innowacji – traktujemy to jako naszą szansę. Jest u nas miejsce dla ludzi nieprzeciętnych, pomysłowych i aktywnych. Będziemy ich konsekwentnie wspomagać. Zasadą Human Touch jest też stwarzanie przyjaznych warunków do rozwoju talentów. Szukamy ludzi utalentowanych o wysokich aspiracjach. Chcemy ich uczyć, wspierać, rozwijać i z nimi współpracować. Zapewnimy im warunki do rozwoju.

Działamy w sieci różnych przedsięwzięć edukacyjnych na wszystkich poziomach, także instytucji promujących innowacyjność i design, artystycznych i biznesowych. Przepływ wiedzy i doświadczeń z różnych obszarów sprzyja innowacyjności, ponadto poczucie wsparcia i Human Touch w relacjach panujących w „naszej sieci” ma dać poczucie bezpieczeństwa, ale także zachętę do szukania tego, co oryginalne, ciekawe, niestandardowe i odważne. Tworzymy i proponujemy na rynku nowe oferty dydaktyczne, nowe badania, nowe formy współpracy z biznesem.

Co w praktyce oznacza idea Human Touch?

  • Indywidualne podejście do studenta

Nie próbujemy studenta wtłoczyć do, uniwersalnego dla wszystkich, schematu nauczania – Human Touch symbolizować będzie zainteresowanie konkretnym studentem, stwarzanie każdemu studentowi jak najlepszych warunków rozwoju.

  • Student w SWPS ma być podmiotowo traktowany; nie uważamy, że wiemy lepiej,
    kim powinien być

Dążymy do tego, by student z licznych możliwości, które mu oferujemy, dokonał wyboru takiej ścieżki kształcenia i takich zajęć, które uzna za najlepsze dla jego przyszłości. Możemy mu służyć pomocą i radą oraz musimy dbać, by oferowane zajęcia i studia były prowadzone na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem wiedzy teoretycznej i praktycznej.

  • Konieczność przygotowania studentów do ciągłych zmian

Świat się nieustannie zmienia; musimy przewidywać trendy zmian w różnych zakresach, by służyć radą studentom, pomagać im w przyswojeniu postawy gotowości do zmian. Musimy też, stosownie do przewidywanych zmian, modyfikować naszą ofertę.

  • Ukazanie dużego znaczenia humanistyki i nauk społecznych we współczesnym świecie

W formułowaniu przewidywań wiedza humanistyczna i wiedza z zakresu nauk społecznych jest niezwykle przydatna. Idea zawarta w formule Human Touch dobrze ilustruje nasze nastawienie na wykorzystywanie tych obszarów wiedzy w dużym zakresie. Stanowisko nasze jest odmienne od dominujących opinii w mediach, że jedynie rozwój nauk ścisłych i technicznych zadecyduje o rozwoju kraju, a studia jedynie w tych zakresach zapewnią sukces zawodowy. Uważamy, że humanistyka i nauki społeczne są, i będą nadal, niezwykle potrzebne.

  • Współpraca – a nie indywidualne, izolowane wysiłki – kluczem do sukcesu w przyszłości

Autentycznie poważne projekty wymagają współpracy ludzi specjalizujących się w danej dziedzinie, ale zarazem rozumiejących się dobrze ze specjalistami z innych obszarów wiedzy. Wymaga to wykształcenia nie wąsko specjalistycznego oraz przyswojenia wielu umiejętności społecznych, które sprzyjają dobrej współpracy. Dobra komunikacja z innymi, gotowość dzielenia się zadaniami z innymi, poczucie odpowiedzialności za pracę grupy, postawa kooperacji, zamiast ostrej rywalizacji, to między innymi niezbędne sprawności w pracy grupowej.

  • Korzyści wynikające ze współpracy instytucji naukowo-dydaktycznych z biznesowymi

Źródłem możliwego sukcesu może być poznanie i zrozumienie człowieka (studenta, pracownika, klienta, współpracownika) oraz poznanie i zrozumienie zmian, jakie się wokół nas dokonują. Źródłem tej wiedzy są nauki humanistyczne i społeczne, a zwłaszcza psychologia. Połączenie naszych sił z obszarem biznesu może nam pomóc w naszych przedsięwzięciach.

Pragniemy budować synergię grupy, wspierać markę Human Touch, przejść  z myślenia „ja” na myślenie „my”. Pragniemy stworzyć atmosferę współpracy, w której networking naszych organizacji stworzy wartość dodaną – umocni naszą pozycję i da nam okazję do wymiany wiedzy i doświadczenia, a ponadto poczucie finansowego bezpieczeństwa – niejako „amortyzacji” w razie kłopotów.

Więcej informacji o projekcie >>