logo uswps nazwa 3

Studia

Pracujemy z badaczami z Europy, USA i Australii, robimy badania na światowym poziomie i rozwiązujemy w nich problemy bliskie każdemu.

prof. dr hab. Aleksandra-Łuszczyńska, psycholog zdrowia

Wrocław, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych i Humanistycznych

Psychologia

 • kształcenie bezpłatne
 • tryb stacjonarny

Drzwi do kariery naukowej

Jeśli myślisz o doktoracie, zobacz, co wyróżnia Szkołę Doktorską Uniwersytetu SWPS, dowiedz się, na czym polega nasz autorski model kształcenia i poznaj nowe zasady rekrutacji.
Strona Szkoły Doktorskiej »
FAQs »

Organizacja kształcenia

Nasi doktoranci mają bezpośredni kontakt z najwyższej klasy specjalistami w zakresie różnych obszarów psychologii, takich jak: psychologia zdrowia, psychologia kliniczna, psychologia społeczna, psychologia ekonomiczna czy psychologia poznawcza. Są wśród nich, między innymi, profesorowie: Aleksandra Łuszczyńska, Dariusz Doliński, Tomasz Zaleśkiewicz, Katarzyna Byrka, Dariusz Galasiński.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów, warsztatów oraz indywidualnych spotkań z promotorami, co umożliwia zdobycie kompetencji metodologicznych, teoretycznych i praktycznych niezbędnych do prowadzenia zaawansowanych badań psychologicznych. Jednocześnie spójna struktura programu pozwala na zamianę kursów i realizowanie zajęć przewidzianych dla dyscypliny innej niż kierunkowa. Z kolei tematy poruszane na seminariach i warsztatach omawiane są z wielu perspektyw, z uwzględnieniem różnych podejść naukowych.

Stypendia doktoranckie

Oferujemy bezplatne kształcenie stacjonarne. Przez cały okres nauki doktoranci otrzymują nieopodatkowane stypendia w wysokości 37%, a po ocenie śródokresowej – 57% wynagrodzenia profesora ustalonego w drodze rozporządzenia. Stypendia podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że osoby kształcące się w Szkole Doktorskiej gromadzą kapitał emerytalny. W praktyce wysokość stypendium doktoranckiego pomniejszonego o składkę rentową i emerytalną wynosi co najmniej: 2104,65 zł netto (przed oceną śródokresową), 3242,29 zł netto (po ocenie śródokresowej).

Doktoranci otrzymują także wsparcie finansowe przy organizacji konferencji oraz innych przedsięwzięć naukowych istotnych w punktu widzenia przygotowywanego doktoratu. Mogą liczyć na pomoc w zakresie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja.

Zespoły badawcze

Zapraszamy osoby, dla których doktorat jest ważnym etapem na drodze rozwoju kariery naukowej. Nasi doktoranci od początku współpracują z zespołem badawczym, którego działalność najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom naukowym. Wspierają wybrane centrum w różnego rodzaju przedsięwzięciach, uczestniczą w projektach, obserwują pracę badaczy, poznają środowisko, biorą udział w konferencjach i debatach. Współpraca z naukowcami umożliwia zdobycie kompetencji metodologicznych, teoretycznych i praktycznych niezbędnych do podjęcia i prowadzenia zaawansowanych badań psychologicznych.

Kandydaci powinni zapoznać się z opisem naszych centrów i zespołów badawczych oraz listą promotorów działających w poszczególnych jednostkach i zastanowić się, do którego centrum/zespołu chcieliby dołączyć. To pierwszy krok na drodze do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS.

Kształcenie odbywa się we Wrocławiu. Jednak współpracę z centrami i grupami badawczymi można podjąć we wszystkich kampusach Uniwersytetu SWPS.

Program mentoringowy

Uczestnicy Szkoły Doktorskiej mogą skorzystać z innowacyjnego programu mentoringowego, którego celem jest zagwarantowanie dodatkowego wsparcia na drodze do doktoratu. Na program składają się warsztaty grupowe oraz spotkania peer-mentoringowe sprzyjające integracji środowiska doktorantów i wymianie doświadczeń. Nieformalna atmosfera zajęć daje możliwość m.in. podzielenia się swoimi pomysłami, przedyskutowania wątpliwości, zasięgnięcia porady kolegów i koleżanek. Ważnym elementem programu są indywidualne konsultacje z ekspertem ds. mentoringu i rozwoju kariery ukierunkowane na pomoc w zakresie planowania pracy, wyznaczania celów oraz radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają osoby rozpoczynające karierę naukową.

Jesteśmy pierwszą polską instytucją, która została członkiem brytyjskiej organizacji Vitae, wspierającej działalność badawczą i rozwój karier naukowców z całego świata. Dzięki tej współpracy nasi doktoranci mogą korzystać z profesjonalnej platformy, która pozwala nawiązać kontakty w środowisku międzynarodowym i umożliwia dostęp do materiałów, webinarów oraz poradników zawierających informacje pomocne w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

Zobacz nasze centra i zespoły badawcze

Behavioral Economics Research Group

Celem centrum jest rozwijanie wiedzy na temat podstawowych prawidłowości dotyczących zachowania z naciskiem na podejmowanie decyzji przez ludzi. Zespół prowadzi badania z zakresu ekonomii behawioralnej i kontekstualnej nauki o zachowaniu.

 

promotorzy

kontakt

strona www

Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem

Członkowie centrum prowadzą badania podstawowe z psychologii poznania społecznego oraz psychologii organizacji i pracy, dotyczące m.in. spostrzegania społecznego ja i innych, deformacji wydawanych ocen i sądów moralnych, ucieleśnionego poznania czy medialnej wielozadaniowości.

 

kontakt

strona www

Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją

Centrum zajmuje się klinicznymi skutkami urazów psychicznych, diagnostyką zaburzeń związanych z traumą i eksploracją czynników kulturowych, które wpływają na strategie radzenia sobie z objawami posttraumatycznymi.

 

promotorzy

kontakt

strona www

Centrum Badań nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji

Celem centrum jest rozwijanie wiedzy podstawowej i badań aplikacyjnych w obszarze psychologii podejmowania decyzji. Zespół tworzy i testuje innowacyjne metody, które wspierają proces podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności.

 

promotorzy

kontakt

strona www

Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi

Centrum prowadzi badania z zakresu szeroko pojętej psychologii ekonomicznej. Szczegółowe zagadnienia badawcze to: podejmowanie decyzji, percepcja ryzyka, psychologia zachowań ekonomicznych (oszczędzanie, zadłużanie się, ubezpieczenia), psychologia pieniądza, zachowania konsumenckie.

 

promotorzy

kontakt

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi

Centrum zajmuje się zachowaniem człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Zagadnienia podejmowane przez badaczy obejmują wpływ społeczny, moralność i kłamstwo, zachowania prozdrowotne, włączenie i wykluczenie, mobbing, zachowania życzliwe w relacji ze zwierzętami.

 

promotorzy

kontakt

strona www

Centrum badań neuropoznawczych

Centrum prowadzi badania, których wspólnym motywem są szeroko rozumiane zmiany neuroplastyczne w populacjach osób wystawionych na działanie zmiennych modyfikujących zachowanie. Modyfikacja zachowania może być negatywna – jak to ma miejsce w przypadku zaburzeń depresyjnych – lub pozytywna, gdy badamy wpływ treningów poznawczych.

 

kontakt

Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi

Zespół CARE-BEH prowadzi badania zmiany zachowań zdrowotnych dotyczące m.in. wpływu interwencji psychospołecznych na dietę i aktywność fizyczną adolescentów, osób dorosłych i seniorów oraz badania oceniające implementację polityk prozdrowotnych.

 

promotorzy

kontakt

strona www

Discourse Analysis Research Team

Zespół prowadzi badania jakościowe w obszarze zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego. W ostatnim czasie główne zainteresowania badaczy krążą wokół zachowań samobójczych oraz komunikacji w medycynie.

 

promotorzy

kontakt

Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych

Zespół ICACS prowadzi międzynarodowe badania dotyczące funkcjonowania człowieka w szeroko zdefiniowanym obszarze podstawowych i złożonych procesów poznawczych, takich jak uwaga, pamięć robocza, procesy rozumowania i podejmowania decyzji.

 

promotorzy

kontakt

strona www

Laboratorium Neuronauki Emocji

Zespół laboratorium prowadzi badania eksperymentalne z zakresu neuronauki poznawczej i emocji przy wykorzystaniu metody potencjałów wywołanych, funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i metody fizjologii peryferycznej (np. EDA, EKG).

 

promotorzy

kontakt

strona www

Ośrodek Badań Okulograficznych

W Ośrodku prowadzone są badania podstawowe i aplikacyjne z zakresu interakcji człowieka z komputerem (HCI), edukacji multimedialnej, percepcji i uwagi wzrokowej. Ośrodek posiada kilkanaście okulografów, co zapewnia swobodę w prowadzeniu projektów wykorzystujących tę metodę.

 

promotorzy

kontakt

Zespół badań nad narracyjną kontrolą zachowania

Przedmiotem badań jest narracyjna kontrola zachowań polegająca na tym, że myślenie i motywy postępowania jednostki regulowane są przez aktywną umysłową reprezentację toczącej się osobistej historii. Obserwujemy też poznawcze i społeczne efekty nastawienia narracyjnego, czyli doraźnej gotowości i zdolności do rozumienia ciągu zdarzeń jako historii.

 

promotorzy

kontakt

strona www

Zespół Badań Nad Przemocą

Zespół działa w strukturach Zakładu Psychologii Sądowej. Realizuje badania w obszarze przemocy domowej, przemocy w jednostkach izolacji, przemocy zbiorowej w aspekcie: diagnozy różnic indywidualnych w zachowaniu agresywnym, wpływu sytuacji oraz czynników ryzyka.

 

promotorzy

kontakt

Zespół badań nad relacjami społecznymi

Zespół bada relacje społeczne w różnych grupach: od par, przez zespoły i organizacje, aż po narodowości. Analizuje społeczne konsekwencje przebiegu tych relacji: efektywność działań, realizację celów, lojalność i wzajemną życzliwość, komunikowanie się oraz dobrostan jednostek.

 

promotorzy

kontakt

Zespół badań nad stresem i radzeniem sobie

Zespół zajmuje się badaniem stresu o różnym nasileniu i trwaniu: od utrapień dnia codziennego po krytyczne wydarzenia życiowe, z zastosowaniem nowych rozwiązań metodologicznych (kombinacje badań podłużnych z pomiarami intensywnie podłużnymi).

 

promotorzy

kontakt

Zespół badawczy Klimat dla Twórczości w Relacji Rodzic-Dziecko

Członkowie zespołu prowadzą badania na temat klimatu dla twórczości w relacji rodzica z dzieckiem. Interesują ich rodzinne i osobowościowe uwarunkowania twórczości i tożsamości twórczej. Badania dotyczą także wpływu rodzicielstwa na rozwój osobowości rodzica oraz wpływu cech dziecka na styl wychowawczy i rozwój rodzica.

 

kontakt

Zespół badawczy przetwarzania informacji u osób o typowych i nietypowych umysłach

Zespół zajmuje się eksperymentalnymi badaniami z dziedziny psychologii poznawczej i rozwojowej, z reguły z użyciem eye-trackingu. Prowadzi badania z udziałem typowych osób dorosłych, a także osób ze spektrum autyzmu i dzieci.

 

promotorzy

kontakt

Zespół do badania różnic indywidualnych w codziennych sytuacjach życiowych

Badania dotyczą relacji między różnymi właściwościami osobowości (cechy temperamentu i osobowości, przekonania o sobie i świecie), a także roli tych właściwości i czynników środowiska w wyznaczaniu szeroko rozumianego funkcjonowania ludzi.

 

promotorzy

kontakt

Zespół Psychologii Ekonomicznej i Biznesu

Zespół prowadzi badania w takich zagadnieniach, jak: zachowania ekonomiczne, decyzje i ryzyko w biznesie, psychologia rynków finansowych, zachowania konsumenckie, budowanie wartości i zarządzania marką, a także strategie reklamowe w marketingu konsumenckim i politycznym.

 

promotorzy

kontakt

Promotorzy naukowi 2019/2020

Promotorzy pomocniczy 2019/2020

Vademecum doktoranta

Więcej informacji o drodze do doktoratu, współpracy z zespołami badawczymi, wsparciu mentoringowym oraz rodzajach stypendiów i grantów przysługujących doktorantom znajdziesz w naszym vademecum.

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wybór centrum/zespołu badawczego i promotora:
  • Sprawdź obszary działalności jednostek badawczych wymienionych na stronie i wybierz centrum lub zespół, z którym chciałbyś współpracować. Zapoznaj się z biogramami promotorów z danego centrum lub zespołu, ich zainteresowaniami naukowymi oraz wymaganiami wobec doktorantów.
  • Skontaktuj się z wybranym centrum lub zespołem badawczym. Przedstaw zakres tematyczny swojego projektu badawczego i wskaż naukowca, pod opieką którego chciałbyś przygotowywać pracę doktorską.
  • Po uzyskaniu wstępnej akceptacji od potencjalnego promotora, poproś kierownika centrum lub lidera zespołu badawczego o rekomendację do podjęcia współpracy – wzór pisma »
 2. Rejestracja w systemie do 30 czerwca:
 3. Dostarczenie dokumentów papierowych do Biura Szkoły Doktorskiej do 1 lipca:
  • ankieta osobowa – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacyjnego dla kandydata
  • 1 fotografia (zgodnie z wymogami obowiązującymi dla dowodu osobistego) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (zamieszczone w systemie rekrutacyjnym)
  • dowód osobisty (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • podanie zawierające list motywacyjny, skierowane do właściwej Komisji Rekrutacyjnej dla danej dyscypliny
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub wypisem z indeksu i zaświadczeniem o średniej ocen (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • projekt konspektu przyszłej pracy doktorskiej, przygotowany zgodnie z wytycznymi opisanymi w Warunkach rekrutacji
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • oświadczenie dotyczące pozostawania w stosunku pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego. Wzór oświadczenia
  Dokumenty należy dostarczyć do właściwego biura prowadzącego rekrutację do Szkoły Doktorskiej, w następujący sposób:
  • osobiście
  • przez osoby trzecie (wymagane jest stosowne upoważnienie – wzór pełnomocnictwa »). Dokumenty składane przez osoby trzecie (ankieta, podanie zawierające list motywacyjny oraz projekt badawczy) muszą być podpisane przez kandydata.
  • tradycyjną pocztą pod adres wybranego kampusu (Warszawa lub Wrocław). Dokumenty należy przesłać w oryginale.
 4. Egzamin językowy
  • egzamin z języka angielskiego dla kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ) – Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR).
  • Warszawa – 12 lipca
  • Wrocław – 15 lipca
 5. Rozmowy kwalifikacyjne (terminy wkrótce)
  • O terminach rozmów kandydaci będą informowani za pomocą systemu rekrutacyjnego.
 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji 1 października 2019 r.
  • Ogłoszenie list osób przyjętych dla poszczególnych dyscyplin w Szkole Doktorskiej w systemie rekrutacyjnym (indywidualne konto kandydata) oraz na stronie internetowej.
Finansowanie kształcenia
Tryb stacjonarny
kształcenie bezpłatne dofinansowane przez MNiSW
Stypendia doktoranckie
Przez cały okres nauki wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora otrzymują nieopodatkowane stypendia w wysokości 37% (przed oceną śródokresową) i 57% (po ocenie śródokresowej) wynagrodzenia profesora ustalonego w drodze rozporządzenia Ministra.
Przy obecnym wynagrodzeniu minimalnym wysokość stypendium doktoranckiego pomniejszonego o składkę rentową i emerytalną wynosi:
przed oceną śródokresową po ocenie śródokresowej
2104,65 zł netto 3242,29 zł netto

Sekretariat Szkoły Doktorskiej
we Wrocławiu

 • 71 750 72 99
 • doktoranckie.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238, pokój 28
 • Czas pracy:
  poniedziałek-piątek: 8.00-16.00
  soboty 25.05, 15.06: 8.00-12.00
 • W dniu 1 czerwca Sekretariat nieczynny.

Opłata rekrutacyjna

Opłata wynosi 400 PLN.

 • Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników rekrutacji.
 • Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.