logo uswps nazwa 3

Warszawa

 

STUDENCKA PORADNIA PRAWNAlogo SPP 

 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, a nie możesz skorzystać z pomocy zawodowego prawnika – zgłoś się do nas!

 

W Studenckiej Poradni Prawnej studenci Wydziału Prawa w Warszawie udzielają nieodpłatnie porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Poradnia prowadzi działalność pro bono. Prace odbywają się pod nadzorem opiekunów – doktorów nauk prawnych, adwokatów i radców prawnych. W ramach Studenckiej Poradni Prawnej działają trzy sekcje – w zależności od rodzaju sprawy prosimy o zgłaszanie się na dyżur do wybranej sekcji.

Studenci uczestniczący w pracach Studenckiej Poradni Prawnej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskali podczas wykonywania czynności w Studenckiej Poradni Prawnej kodeks deonotologiczny SPP »

Szanowni Państwo,
w związku z zawieszeniem zajęć w uczelni dyżury Studenckiej Poradni Prawnej zostają wstrzymane do 22 marca.

Porady prawne są udzielane tylko podczas bezpośrednich spotkań w trakcie dyżurów w formie pisemnej, zgodnie z regulaminem Studenckiej Poradni Prawnej.

Nie udzielamy porad telefonicznie lub drogą mailową.

Sekcje

Sekcja prawa cywilnego

Dyżury: poniedziałki 16.00-17.30
Kontakt: spp_cyw@swps.edu.pl

 • sprawy rodzinne i opiekuńcze - m.in. alimentacyjne, władza rodzicielska, adopcja, sprawy małżeńskie;
 • sprawy spadkowe m.in. testament, zapis, przyjęcie i odrzucenie spadku, nabycie i dział spadku);
 • sprawy dotyczące umów (np. sprzedaż, pożyczka, dzierżawa, darowizna, poręczenie, umowa o dzieło, użyczenie, umowy konsumenckie);
 • sprawy bankowe (np. kredyt, pożyczka, rachunek bankowy);
 • sprawy dotyczące nabycia praw rzeczowych, własności i posiadania, zasiedzenia, użytkowania wieczystego;
 • upadłość konsumencka.

Sekcja prawa cywilnego II

Dyżury: poniedziałki 17.30-19.00
Kontakt: spp_cyw2@swps.edu.pl

 • sprawy rodzinne i opiekuńcze - m.in. alimentacyjne, władza rodzicielska, adopcja, sprawy małżeńskie;
 • sprawy spadkowe m.in. testament, zapis, przyjęcie i odrzucenie spadku, nabycie i dział spadku);
 • sprawy dotyczące umów (np. sprzedaż, pożyczka, dzierżawa, darowizna, poręczenie,umowa o dzieło, użyczenie, umowy konsumenckie);
 • sprawy bankowe (np. kredyt, pożyczka, rachunek bankowy);
 • sprawy dotyczące nabycia praw rzeczowych, własności i posiadania, zasiedzenia, użytkowania wieczystego;
 • sprawy mieszkaniowe, lokalowe, tj. najem kwaterunkowy.

Sekcja prawa pracy

Dyżury: czwartki 16.00-17.30
Kontakt: spp_pracy@swps.edu.pl

 • sprawy związane z nawiązywaniem, rozwiązywaniem i zmianami umów o pracę oraz z warunkami pracy i płacy
 • prawa pracowników – urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, rodzicielskie
 • problemy związane z dyskryminacją w zatrudnieniu – nierówne traktowanie, mobbing w miejscu pracy
 • szczególne sytuacje w pracy – wypadek w pracy, choroba zawodowa, wykonywanie pracy niebezpiecznej, wykonywanie pracy na odległość – telepraca
 • rodzice w pracy
 • ustalenie stosunku pracy – w przypadku świadczenia pracy na podstawie innych umów niż umowa o pracę

Sekcja prawa medycznego

Dyżury: środy 16.00-17.30
Kontakt: spp_medyczna@swps.edu.pl

 • sprawy dotyczące błędów medycznych (sprawy karne, cywilne)
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń (np. odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, odwołanie od decyzji zakładów ubezpieczeniowych)
 • sprawy związane z prawami pacjenta (skarga do Rzecznika Praw Pacjenta, dostęp do świadczeń)
 • sprawy prowadzone w związku ze zdarzeniem medycznym przed wojewódzką komisją do spraw zdarzeń medycznych
 • sprawy związane z prawami osób korzystających z pomocy psychologicznej
 • sprawy związane z naruszeniem zasad etycznych w zawodach medycznych (np. postępowanie przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej)

Jak zostać klientem SPP?

 • Należy osobiście zgłosić się na dyżur jednej z sekcji SPP – odpowiednio do rodzaju sprawy.
 • Zapoznać się z informacją dotyczącą udzielania porad oraz podpisać oświadczenie.
 • Przynieść kopie dokumentów związanych ze sprawą. Kopie mogą zostać zrobione w Poradni (nie zostawiają Państwo oryginałów dokumentów). 

Informacje dla studentów

Członkiem Zespołu SPP może zostać student Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, który jest wpisany przynajmniej na czwarty rok studiów na kierunku prawo oraz ma zaliczone przedmioty określone w sylabusie modułu SPP jako wymogi uczestniczenia w pracach określonej sekcji.

W uzasadnionych przypadkach, Kierownik SPP może wyrazić zgodę na przyjęcie do Zespołu SPP studenta, który został wpisany na trzeci rok studiów na kierunku prawo oraz posiada wiedzę merytoryczną wystarczającą do udzielania porad prawnych.

Studenci uczestniczą w Poradni, co do zasady, w ramach realizacji modułu Studencka Poradnia Prawna, w poszczególnych, przedmiotowo zorganizowanych Sekcjach.

Kontakt

Studencka Poradnia Prawna

Uniwersytet SWPS, Wydział Prawa w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 211

Sekcja Prawa Cywilnego

Sekcja Prawa Cywilnego II

Sekcja Prawa Pracy

Sekcja Prawa Medycznego

Telefon

 • 22 517 98 73
  (w czasie dyżuru)
 • 22 517 96 14
  (w godzinach 10.00-16.00)