logo uswps nazwa 3

Warszawa

Kolegium Wydziału jest organem doradczym i opiniodawczym wspierającym dziekana w zarządzaniu wydziałem.

Przewodniczący

 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału, kierownik Katedry Kulturoznawstwa

Członkowie

 • prof. dr hab. Radosław Markowski – dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją
 • dr hab. Barbara Głebicka-Giza, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Katedry Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • dr hab. Marcin Jacoby, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich
 • dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Katedry Zarządzania
 • dr hab. Agnieszka Pantuchowicz, prof. Uniwersytetu SWPS – zastępca dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych
 • dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci
 • dr Magdalena Domeradzka – kierownik Zakładu Skandynawistyki
 • dr Joanna Hryniewska – koordynator kierunku Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia
 • dr Karol Jachymek – koordynator specjalności Projektowanie innowacji na kierunku Kulturoznawstwo
 • dr Wojciech Karczewski – koordynator sptudiów I stopnia na kierunku Zarządzanie i przywództwo
 • dr Małgorzata Kłos – koordynator specjalności Filologia szwedzka, norweska i skandynawistyka na kierunku Filologia
 • dr Agnieszka Kowalczewska – koordynator kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • dr Paulina Nalewajko – koordynator specjalności Iberystyka na kierunku Filologia
 • dr Paulina Pustułka – kierownik Młodzi w Centrum LAB
 • dr Paweł Pyrka – prodziekan ds. studenckich; koordynator specjalności Filologia angielska na kierunku Filologia
 • dr Justyna Sarnowska – kierownik Katedry Studiów Społecznych, koordynator kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • dr Mateusz Skrzeczkowski – prodziekan ds. dydaktycznych; koordynator specjalności Kultura współczesna oraz Media i kultura cyfrowa na kierunku Kulturoznawstwo
 • dr Katarzyna Wojtkiewicz – koordynator studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i przywództwo
 • mgr Ewa Gruszka-Dobrzyńska – kierownik Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną; koordynator specjalności Menedżer, agent, producent na kierunku Kulturoznawstwo
 • mgr Aleksandra Kostecka-Szewc – koordynator specjalności specjalności Italianistyka na kierunku Filologia
 • mgr Beata Sikorzak – kierownik Biura Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie, przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • przedstawiciel/ka studentek i studentów

Do zadań Kolegium Wydziału należy opiniowanie:

 • strategii rozwoju wydziału
 • programów studiów i ich zmian
 • kierunkowych efektów uczenia i ich zmian
 • zasad i trybu przyjęć na studia
 • Zasad studiowania, Regulaminu praktyk zawodowych, Szczegółowych zasad realizacji seminariów dyplomowych
 • projektów studiów podyplomowych
 • zgłoszeń studentów na konkursy zewnętrzne oraz wniosków studentów
  o stypendia Ministra i inne stypendia zewnętrzne
 • wniosków w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów
 • tworzenia, przekształcenia lub znoszenia jednostek organizacyjnych wydziału

Do zadań Kolegium należy także doradzanie dziekanowi w zakresie:

 • bieżących spraw wydziału
 • zarządzania procesem dydaktycznym i doskonalenia jakości dydaktyki
 • wspomagania rozwoju zawodowego pracowników
 • wspierania środowiska sprzyjającego rozwojowi i kształceniu studentów
 • dbanie o wysoki poziom etyczny pracowników i studentów wydziału oraz wypowiadanie się w sprawach etyki zawodowej

 

Komisja ds. Jakości Kształcenia

Komisja ds. Jakości Kształcenia jest ciałem kolegialnym, którego zadaniem jest zapewnianie wysokich standardów kształcenia poprzez opracowywanie procedur projakościowych, ocenę oferty dydaktycznej oraz stymulowanie rozwoju kompetencji dydaktycznych kadry.

Przewodniczący

 • dr Mateusz Skrzeczkowski

Członkowie

 • prof. dr hab. Dorota Ilczuk
 • dr hab. Barbara Głębicka-Giza, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Karol Jachymek
 • dr Agnieszka Kowalczewska
 • dr Magdalena Łużniak-Piecha
 • dr Kamila Miłkowska-Samul
 • dr Paulina Nalewajko
 • dr Paweł Pyrka
 • dr Mikołaj Rogiński
 • dr Justyna Sarnowska
 • dr Katarzyna Wojtkiewicz
 • dr Marta Żerkowska-Balas
 • mgr Beata Jurak
 • mgr Mateusz Kowalik
 • mgr Paulina Rosińska
 • mgr Agnieszka Falkowska-Kulesza