logo uswps nazwa 3

Warszawa

 

Działalność wydawnicza
Zakładu STUDIÓW AZJATYCKICH

 

 

 

Kadra Zakładu Studiów Ajzatyckich wydaje publikacje akademickie i popularnonaukowe. Do naszego dorobku należy również kilka ważnych publikacji wieloautorskich poświęconych współczesnej Azji Wschodniej. Koncentrujemy się na kwestiach politycznych i społecznych, naszą misją jest również przybliżanie wiedzy o kulturach azjatyckich. Poniżej prezentujemy wybrane publikacje wydane przez Uniwersytet SWPS lub we współpracy z innymi oficynami.

Gu Hongming prekursorem idei fuzji cywilizacji. Konfucjanizm jako ratunek dla Zachodu i świata

Publikacja dr. Marka Tylkowskiego to biografia intelektualna Gu Hongminga, wybitnego chińskiego myśliciela przełomu XIX i XX w. Był on przedstawicielem tej grupy intelektualistów, która twierdziła, że bezmyślna, a także zbyt szybka implementacja wzorców zachodnich jest niewykonalna i ostatecznie szkodliwa dla Chin. Gu wskazywał, że to konfucjanizm powinien pozostawać fundamentem moralności dla obywateli Państwa Środka i da się go jednak połączyć z osiągnięciami zachodniej cywilizacji. Gu prowadził rozważania nad przyczynami słabości Chin i cywilizacyjnego regresu, w jakim znalazły się za panowania ostatniej dynastii. Sprzeciwiał się ślepej implementacji kultury Zachodu do Państwa Środka. Konsekwentnie proponował połączenie konfucjanizmu – jako uniwersalnego narzędzia do właściwego zarządzania państwem – z osiągnięciami zachodniej nauki i techniki.

gu-hongming

Substytucje nazwisk Polaków w języku chińskim

Wydawałoby się, że języki z systemów systemów kulturowych, uwarunkowań historycznych, stref geograficznych przypominają dwie równoległe do siebie linie, które nigdy się nie spotkają. Wydawałoby się, że język polski i język chiński nie mają ze sobą wiele wspólnego i tak znacząco się różnią, że na żadnym poziomie nie jest możliwy proces adaptacji elementów jednego języka do drugiego. Dr Joanna Hryniewska w swojej publikacji stawia ambitny cel: pragnie zaprezentować w sposób ujednolicony współcześnie tworzone i użytkowane w języku chińskim adaptacje nazwisk Polaków. Na polskim rynku książek wciąż brakuje pracy przystępnie, obszernie i ciekawie opisującej różne zagadnienia związane z adaptacją nazw polskich w języku chińskim, chociaż  grupa osób zainteresowanych tą tematyką staje isę coraz liczniejsza. Monografia jest pionierska, bardzo interesująca i potrzebna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, charakteryzujących się intensywnymi kontaktami między polskim i chińskim społeczeństwem.

substytucje nazwisk polaków chiny

Sztuka perswazji w starożytnych Chinach

Dr Marcin Jacoby w książce „Sztuka perswazji w starożytnych Chinach” przedstawia bogatą tradycję tych krótkich narracji, popularnych zwłaszcza w okresie Walczących Państw. Chińska sztuka perswazji odsłania czytelnikowi korzenie fascynującego fenomenu, jakim jest starożytna retoryka. Opowiastka alegoryczna z IV–III w. p.n.e. tworzy swoistą wspólnotę gatunkową z wybitnymi tekstami politycznymi, polemicznymi i filozoficznymi, a także z anegdotami i eksemplami historycznymi, na których przez wieki wzrastała cywilizacja Państwa Środka. Sięgamy do prawdziwych źródeł języka i kultury w tej niezwykłej, zajmującej, chwilami bardzo zabawnej opowieści o sztuce przekonywania.

sztuka perswazji w starożytnych chinach

Japonia na początku XXI wieku. Polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z Polską

Praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego i Małgorzaty Ławacz (ISBN 978-83-7441-863-8). Jest to interdyscyplinarny zbiór kilkunastu studiów o współczesnej Japonii, autorstwa badaczy z wielu ośrodków naukowych i rozmaitych pokoleń. Ukazuje Japonię mało znaną – przedstawia złożoną rzeczywistość polityczną i społeczną, nie układającą się w ramach obiegowych schematów oraz rozmaite dylematy, przed którymi stoi ten kraj. Prezentuje także politykę i stosunki Japonii w Azji Wschodniej, stosunki z Polską oraz badania nad naszym krajem, przygotowane specjalnie dla tej publikacji przez uczonych z Japonii.

CCAW Japonia XXI wieku

Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Studia i szkice

Praca zbiorowa wydana pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego, we współpracy z Małgorzatą Ławacz: Tom 1. Przemiany polityczne i społeczne (ISBN 83-88542-95-8), Tom 2. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze (ISBN 83-88542-96-6). Jest to pierwsza tego rodzaju publikacja od przełomu w 1989 r. Autorzy skupiają swoją uwagę na latach 90. Pierwszy tom przedstawia kraje Azji Wschodniej, niekiedy nazywane krajami Azji regionu Pacyfiku, ukazuje ich przemiany wewnętrzne: polityczne, gospodarcze i społeczne, drugi – ich stosunki wzajemne, zmieniające się stosunki międzynarodowe (również z wielkimi mocarstwami), rozwój gospodarczy oraz współpracę z Polską w wielu aspektach. Mamy nadzieję, że praca ta przybliży polskim czytelnikom coraz bardziej znaczący w świecie region Azji wybrzeża Pacyfiku. Może także służyć jako swoisty informator osobom i instytucjom zajmującym się Azją oraz współpracą z tymi krajami.

Artykuły

pdf ico Wprowadzenie: Azja Wschodnia po drugiej wojnie światowej i znaczenie przełomu lat 80. i 90. XX w.
pdf ico Procesy transformacji w Chińskiej Republice Ludowej
pdf ico Tajwan: Spory o status wyspy i procesy transformacji pod koniec XX w.
pdf ico Uwagi końcowe
pdf ico Chiny a Azja Południowo-Wschodnia
 
pdf ico Wyspy Pacyfiku 

CCAW Azja Wschodnia books

Wielkie przemiany w Chinach. Próba bilansu reform Deng Xiaopinga

Praca zbiorowa wydana pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego i Małgorzaty Ławacz. Jest to zbiór studiów analizujących procesy przemian, jakie przechodziła ChRL po śmierci Mao Zedonga w 1976 r. Próba odpowiedzi na zasadnicze pytania: jaki był charakter i dynamika przemian zachodzących w Chinach i co wpłynęło na olbrzymie sukcesy gospodarcze tego kraju. Autorzy starają się śledzić przemiany w różnych aspektach: w sferze gospodarczej, w polityce wewnętrznej i zagranicznej, a także niebywałe przemiany społeczno-kulturowe (w tym okcydentalizację kraju na ogromną skalę) i przeobrażenia w mentalności mieszkańców. Poszczególne studia ukazują różne aspekty przemian, ich sukcesy, ale też zahamowania i porażki, podobnie jak zmagania dzisiejszych Chin z dziedzictwem systemu komunistycznego.

Artykuły

pdf ico Kronika wydarzeń w ChRL 1973–2011 » 
pdf ico Programowe dokumenty chińskie z okresu reform »
pdf ico Chinese Higher Education Since 1977 »

CCAW wielkie przemiany w chinach

Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju

Praca zbiorowa wydana pod red. Waldemara J. Dziaka, Krzysztofa Gawlikowskiego i Małgorzaty Ławacz. Zbiór studiów zawiera analizę głównych tendencji rozwoju Chin w różnych aspektach, przede wszystkim w sferze politycznej. Znani badacze tego kraju (z Polski, Stanów Zjednoczonych i ChRL) starają się odpowiedzieć na pytanie, czy Chiny zmierzają ku przyjęciu zachodniego modelu demokratycznego, co jest ostatnio przedmiotem ożywionych debat na Zachodzie. Przedstawione są także perspektywy przemian kulturowych, poszukiwanie swego miejsca przez Chiny na arenie międzynarodowej oraz polityka polska wobec Chin i jej zadania na przyszłość.

Artykuł

pdf ico Perspektywy przemian w Chinach »

CCAW Chiny w XXI wieku

Sun Yat-sen: Trzy zasady ludu

Jest to pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w świecie przekład programowego dzieła Sun Yat-sena (1866-1925), pierwszego prezydenta Republiki Chińskiej (1911-1912), założyciela Partii Narodowej (Kuomintangu) rządzącej Chinami (i Tajwanem) przez dziesięciolecia oraz jednego z najwybitniejszych w XX w. teoretyków politycznych tego kraju. Dzisiejsza potęga Chin opiera się w dużej mierze na programie Sun Yat-sena, który wytyczył podstawy systemu politycznego i drogi wyłaniania przywódców, zarysował wizję polityki zagranicznej Chin oraz ich miejsca w świecie, stosunku do dziedzictwa z odwoływaniem do konfucjańskich wartości i wychowania społeczeństwa w duchu narodowym. Przywódcy chińscy mieli także do dyspozycji jego szczegółowe programy rozwojowe (rozbudowy portów, budowy sieci dróg ekspresowych oraz przemysłu samochodowego, sieci kolejowej). Nawet niedawno ukończona budowa Tamy Trzech Przełomów na Jangcy z wielką elektrownia wodną jest realizacją idei Suna. Książka prezentuje polityczny testament Suna z 1924 r.

Tłumaczenie

pdf ico Traktat Sunzi o sztuce wojny »

CCAW trzy zasady ludu

Prasa chińska o przemianach społeczno-kulturowych kraju w początkach XXI wieku

Praca zbiorowa wydana pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego we współpracy z Małgorzatą Ławacz, Agnieszką Łobacz, Martą Tomczak i Joanną Afek. W polskich mediach, a nawet wielu pracach naukowych, Chiny przedstawiane są zazwyczaj zgodnie z poglądami zachodnich elit polityczno-intelektualnych. Coraz większą rolę odgrywa przy tym amerykańska polityka hamowania rozwoju Chin, ograniczania ich wpływów i dyskredytowania polityki. Autorzy i redaktorzy książki ppostawili sobie zupełnie nowe zadanie: przedstawić obraz Chin tak, jak postrzegane są one przez chińskie społeczeństwo. W tym celu autorzy sięgneli do miejscowej prasy, która mimo iż nie odzwierciedla w pełni poglądów różnych grup i kręgów społecznych to funkcjonuje w warunkach gospodarki rynkowej, musi dbać o poczytność i nie może byc zbytnio oderwana od opinii publicznej. Autorzy ksiązki prezentują dylematy, z jakimi musi mierzyć się ten kraj, problemy budzące kontrowersje wśród Chińczyków, ich niepokoje, sprawy wymagające rozwiązania, itd., tak jak przedstawiała je tamtejsza prasa na początku XXI wieku.W ksiązce ukazane są również problemy prasy miejscowej w tamtejszym kontekście kulturowym i politycznym. Specyficznym rysem pracy jest także przypomnienie, o czym żadko pamięta się na Zachodzie, że ciągłośc historyczna w Chinach mierzy się w tysiącleciach, a wiele problemów wspołczesnych Chińczyków ma odległy historycznie rodowód osadzony w odmeinnych, niż zachodnie, tradycjach.

Książkę można zakupić w wydawnictwie lub w formacie elektronicznym.

CCAW prasa chińska